Άρθρο 08 – Γενικοί κανόνες (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

1. Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές Αρχές, συνεργάζονται στενά και συντονίζονται με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλιστεί η προστασία των μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.

2. Όταν οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές Αρχές, που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, παραλαμβάνουν αίτηση, για παροχή προξενικής προστασίας από πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης στη χώρα αυτή, ή όταν πληροφορούνται σχετικά με μεμονωμένη περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 και αφορά μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη, συμβουλεύονται αμέσως το Υπουργείο Εξωτερικών του κράτους μέλους, του οποίου το πρόσωπο ισχυρίζεται ότι είναι πολίτης, ή κατά περίπτωση την αρμόδια πρεσβεία ή το προξενείο του εν λόγω κράτους μέλους και παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου προσώπου, τα σχετικά με τα πιθανά έξοδα της προξενικής προστασίας, που παρεσχέθη σε αυτόν και σχετικά με τυχόν μέλη της οικογένειας του, στα οποία μπορεί να χρειαστεί να παρασχεθεί προξενική προστασία.

3. Εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η προαναφερόμενη διαβούλευση πραγματοποιείται πριν από την παροχή προξενικής συνδρομής και οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές Αρχές, διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ενδιαφερόμενου πολίτη και των αρχών του κράτους μέλους, του οποίου την ιθαγένεια έχει ο εν λόγω πολίτης.

4. Εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος ιθαγενείας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη οφείλει να παρέχει στο Υπουργείο Εξωτερικών, ή στην αρμοδία πρεσβεία, ή στο προξενείο του κράτους μέλους που παρέχει συνδρομή, όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση και να έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη, ή με άλλα σχετικά πρόσωπα και αρχές.

5. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κοινοποιούν στην ΕΥΕΔ μέσω ασφαλούς δικτυακού της τόπου, το σχετικό, ή τα σχετικά σημεία επαφής, δηλαδή την Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΔΚ) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.