Άρθρο 02 – Γενική αρχή (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ

Οι ελληνικές πρεσβείες ή τα προξενεία που ευρίσκονται στο έδαφος τρίτου κράτους παρέχουν προξενική προστασία σε μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους ίδιους όρους, όπως και για τους έλληνες πολίτες.