Άρθρο 12 – Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης (άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)

1. Σε καταστάσεις κρίσης, οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, που παρέχουν προξενική συνδρομή, υποβάλλουν αιτήσεις για επιστροφή εξόδων, για οποιαδήποτε στήριξη που παρασχέθηκε, σε μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη στο Υπουργείο των Εξωτερικών του κράτους μέλους της ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να ζητήσουν επιστροφή εξόδων, ακόμα και αν ο μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης δεν έχει υπογράψει ανάληψη υποχρέωσης επιστροφής εξόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11.
2. Όταν ο μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης έχει ελληνική ιθαγένεια, οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές μπορούν να επιδιώξουν την επιστροφή εξόδων από τον συγκεκριμένο, μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη, με βάση τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας.

3. Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, που παρέχουν συνδρομή, μπορούν να ζητήσουν από το κράτος μέλος ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη να επιστρέψει τα έξοδα κατ` αναλογία, διαιρώντας τη συνολική αξία των πραγματικών δαπανών με τον αριθμό των πολιτών που έτυχαν προξενικής συνδρομής.

4. Όταν οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, έχουν στηριχθεί οικονομικά μέσω συνδρομής, από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, οποιαδήποτε συνεισφορά του κράτους μέλους της ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη καθορίζεται, μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της ΕΕ.