Έκθεση επί της Διαβούλευσης

Εισαγωγικό Σημείωμα

Στις 11 Δεκεμβρίου 2012, το Υπουργείο Εξωτερικών, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την «Οργάνωση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού».
Κατά την διαδικασία της διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 31 Ιανουαρίου του 2013, κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (137 σχόλια) από συνολικά 7 φορείς και 28 φυσικά πρόσωπα.

Τα σχόλια, που κατατέθηκαν, αναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα του Νομοσχεδίου:

Άρθρο 01: Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
Άρθρο 02: Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 03: Έδρα του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 04: Όργανα του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 05: Μέλη του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 06: Απώλεια – παύση ιδιότητας μέλους
Άρθρο 07: Διαγραφή μέλους
Άρθρο 08: Περιφέρειες του ΣΑΕ
Άρθρο 09: Αρχαιρεσίες
Άρθρο 10: Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών ΣΑΕ
Άρθρο 11: Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 12: Τακτική Συνέλευση
Άρθρο 13: Προεδρείο του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Προεδρείου Σ.Α.Ε.
Άρθρο 15: Εξελεγκτική επιτροπή
Άρθρο 16: Επίτιμα μέλη
Άρθρο 17: Πόροι του ΣΑΕ
Άρθρο 18: Ενημέρωση για τις δράσεις του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 20: Μεταβατικές διατάξεις

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Η Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου για την «Οργάνωση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού», αποτελείται από τρεις Ενότητες.

Στην πρώτη Ενότητα, παρουσιάζεται το κύριο μέρος της Έκθεσης, όπου συνοψίζονται τα σχόλια τα οποία κατατέθηκαν. Στην δεύτερη Ενότητα, παρουσιάζεται ο κατάλογος των Φορέων και φυσικών προσώπων, τα οποία συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση. Στην Τρίτη Ενότητα, παρουσιάζονται σχόλια όσων κατέθεσαν απόψεις εκτός της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 01: Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
Αριθμός Σχολίων: 22
Βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρούν αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην διαβούλευση, την πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση του ΣΑΕ.
Σχετικά με την ονομασία του ΣΑΕ, προτάθηκε να ονομασθεί Συμβούλιο Απανταχού Ελληνισμού.
Προτάθηκε επίσης το ΣΑΕ να έχει ως αποστολή την έκφραση των δυνάμεων των απανταχού Φιλελλήνων.
Αναφορικά με τους σκοπούς του ΣΑΕ προτείνεται να συμπεριληφθεί και ο συντονισμός των αποδήμων Ελλήνων για την επίτευξη της αποστολής του.
Σχόλια κατατέθηκαν για την αναγκαιότητα καθορισμού της νομικής μορφής του ΣΑΕ τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα προτάθηκε η μορφή της Διεθνούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….)Kατά το άρθρο 108 παράγραφος 2 του Συντάγματος το Σ.Α.Ε. έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού. Θα μπορούσε να ονομασθεί ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ.
(…..) να προστεθεί στο άρθρο 1 η φράση «ως επίσης και των απανταχού Φιλελλήνων»
(….) Με βάση το άρθρο 108 του Συντάγματος εφόσον το ΣΑΕ έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού θα πρέπει για την επίτευξη της αποστολής του να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες και ο συντονιστικός του ρόλος.
(…) Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε. κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού και κύριο σκοπό τον Συντονισμό των Ελλήνων της διασποράς για την επίτευξη της αποστολής του.
(…..) Για να αποκτήσει το ΣΑΕ διεθνές κύρος και παράλληλα την ευελιξία που απαιτείται για το έργο του, θα πρέπει να αποκτήσει την μορφή Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται νομικό καθεστώς για Διεθνή ΜΚΟ, το ΣΑΕ θα μπορούσε να έχει νομική μορφή και κατατεθειμένο καταστατικό λειτουργίας και νομική έδρα σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χωρά (π.χ. Βέλγιο όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα)
(…) Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, αναπτυξιακό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.
Άρθρο 02: Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.
Αριθμός Σχολίων: 9
Προτάθηκε η ανάγκη αναφοράς στις αρμοδιότητες του ΣΑΕ της δυνατότητας συνεργασίας του με Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και με Διεθνείς Οργανισμούς.
Προτάθηκε η υποχρεωτική γνωμοδότηση επί νομοσχεδίων και αποφάσεων που αφορούν στην ομογένεια.
Προτάθηκε η δυνατότητα συνεργασίας του Σ.Α.Ε. με αντίστοιχα Συμβούλια Αποδήμων Ευρωπαϊκών χωρών.
Προτάθηκε όπως το ΣΑΕ ασχοληθεί και με θέματα που άπτονται της ψήφου ομογενών.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(…..) Το ΣΑΕ να συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Μη Κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στις χώρες που ζουν Απόδημοι, ως επίσης και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Περιβάλλοντος
(…..)Το ΣΑΕ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει επίσημες συνεργασίες με άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις αποδήμων και να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς συνεργασίες.
(…..) Γνωμοδοτεί, υποχρεωτικά, επί των νομοσχεδίων και των αποφάσεων πριν την κατάθεσή τους για τα θέματα που αφορούν την ομογένεια.
(…..)Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού:
• Εισηγείται, προτείνει και διεκδικεί την επίλυση των προβλημάτων, που απασχολούν τους έλληνες εκτός Ελλάδας.
• Γνωμοδοτεί, υποχρεωτικά, επί των νομοσχεδίων και των αποφάσεων πριν την κατάθεσή τους για τα θέματα που αφορούν την ομογένεια
• Συμβουλεύει την ελληνική πολιτεία
• Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο Ελλάδας και ελληνισμού για την προώθηση και υλοποίηση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού, στον τόπο διαμονής τους .
• Σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα, σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, που εντάσσονται στους σκοπούς και τις αρχές του.
Άρθρο 03: Έδρα του Σ.Α.Ε.
Αριθμός Σχολίων: 6
Προτάθηκε ο ορισμός της Θεσσαλονίκης ως επίτιμης έδρας στην περίπτωση, που το ΣΑΕ αποκτήσει διεθνή νομική προσωπικότητα και έχει έδρα στο εξωτερικό.

Προτάθηκε εκτός από την κεντρική έδρα του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, να ορίζεται και ο τόπος διαμονής των Συντονιστών ως έδρα των Περιφερειών.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….) Εκτός από την Κεντρική έδρα του ΣΑΕ που καθορίζεται η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να καθορίζονται και οι έδρες των Περιφερειών με βάση την έδρα του εκάστοτε Συντονιστή για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στις περιφέρειες.
(…..) Το Σ.Α.Ε. έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που το ΣΑΕ δημιουργήσει νομική έδρα σε άλλη χώρα, η Θεσσαλονίκη παραμένει πάντοτε η Επίτιμη Έδρα του όπου οργανώνονται πάντα οι Γενικές Συνελεύσεις του. Τα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν την έδρα τους στην χώρα που εδρεύει ο εκάστοτε Συντονιστής της αντίστοιχης Περιφέρειας.
Άρθρο 04: Όργανα του Σ.Α.Ε.
Αριθμός Σχολίων: 10
Υποστηρίχθηκε η αναγκαιότητα έκφρασης των νέων Αποδήμων στα όργανα του ΣΑΕ καθώς και η ανάγκη ύπαρξης Δικτύου Νεολαίας του ΣΑΕ σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χώρα.
Προτάθηκε ουδεμία αποζημίωση να καταβάλλεται για τη συμμετοχή στα όργανα του ΣΑΕ και με κανονισμό που ψηφίζεται από την Συνέλευση να προβλέπονται τα της ημερησίας αποζημίωσης και των δαπανών μετακίνησης των μελών του προεδρείου και των περιφερειακών συμβουλίων.
Διατυπώνεται πρόταση για αντικατάσταση του Προεδρείου με 9μελές Εκτελεστικό Συμβούλιο.
Επίσης διατυπώνεται πρόταση για σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία να αποτελείται από εκπροσώπους των τριών Παλαιφάτων Πατριαρχείων, της ΠΑΔΕΕ, της ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς και του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού.
Προτάθηκε Εξαμελής Εποπτική Γραμματεία λειτουργίας των πέντε Οργάνων του ΣΑΕ με τη συμμετοχή ενός εκλεγμένου εκπροσώπου από κάθε Όργανο και ενός εκπροσώπου του Ελληνικού Κράτους.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(…..) να δοθεί μια ευρύτερη δυνατότητα στη νεολαία να εκφραστεί μέσω των οργάνων του ΣΑΕ
(…) Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται για τη συμμετοχή στα όργανα του ΣΑΕ. Με οργανισμό που ψηφίζεται από την συνέλευση προβλέπονται τα της ημερησίας αποζημίωσης και των εξόδων ταξιδιού των μελών του προεδρείου και των περιφερειακών συμβουλίων. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται για την λειτουργία της Βουλής.
(….) ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μετονομασία του Προεδρείου): Αποτελείται από 9 μέλη: τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, τον Ταμία (οι δύο αυτοί εκλέγονται από την Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση) και τους 7 Συντονιστές Περιφερειών, που εκλέγονται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις.
(…..) Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, που αποτελείται από εκπρόσωπους , των τριών (3) Παλαιφάτων Πατριαρχείων, της ΠΑΔΕΕ, της ΠΟΜΑΚ και της ΠΣΕΚΑ, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς, του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού η οποία θα συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο, την μια φορά κοινά με το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Έργο της Επιτροπής αυτής η συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης, που υποβάλει η Εκτελεστική Επιτροπή , ο σχεδιασμός των διαφόρων προγραμμάτων δράσης και η στρατηγική για τον ελληνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
(…..)Το ΣΑΕ συμπεριλαμβάνει με τις ίδιες διαδικασίες το Δίκτυο Νεολαίας σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χώρα. (….) στο άρθρο 04 να προστεθεί ως Εξαμελής Εποπτική Γραμματεία λειτουργίας των πέντε Οργάνων του ΣΑΕ με τη συμμετοχή ενός εκλεγμένου εκπροσώπου από κάθε Όργανον κι ενός εκπροσώπου του Ελληνικού Κράτους.
Άρθρο 05: Μέλη του Σ.Α.Ε.
Αριθμός Σχολίων: 19
Προτάθηκε η ετήσια αποστολή του μηχανογραφημένου μητρώου μελών στην ΓΓΑΕ, όπως επίσης και η ύπαρξη ξεχωριστού μητρώου οργανώσεων και μητρώου φυσικών προσώπων.
Προτάθηκε να ορισθεί η έννοια του κατοίκου εξωτερικού, ποιοι περιλαμβάνονται σε αυτήν και βάσει ποίας διαδικασίας πιστοποιείται.
Προτάθηκε να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής για άρνηση εγγραφής μέλους.
Προτάθηκε να γίνονται μέλη του ΣΑΕ, πληθυσμιακές ομάδες ή κοινότητες με ελληνική ρίζα, όπως π.χ. Γκρεκάνοι Νοτίου Ιταλίας.

Προτάθηκε να εκπροσωπούνται οι συλλογικοί φορείς με συγκεκριμένο αριθμό αντιπροσώπων, κατ’ αναλογία της δυνάμεώς τους.

Προτάθηκε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι φορείς επαναπατρισθέντων Ελλήνων εξωτερικού που έχουν έδρα την Ελλάδα.

Προτάθηκε όπως προσδιορισθούν επακριβώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….) Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει την αποδοχή της αίτησης έγγραφης εφόσον πληρούνται οι …. προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει για τα φυσικά πρόσωπα να διευκρινιστούν και ιδιαίτερα σε τρία σημεία: το «ελληνικής καταγωγής», το «κάτοικοι του εξωτερικού» και το ιδιαίτερο θέμα των φυσικών προσώπων που είναι ήδη μέλη των συλλόγων μελών (σημείοΒ,1.γ)…..:1. Για το «ελληνικής καταγωγής»; 1/ Πως θεωρείται κάποιος /α ότι είναι «ελληνικής καταγωγής»; 2/ Μέχρι ποιο βαθμό συγγενείας ή γενεάς; 3/ Πως (από ποιον και με ποια ακριβώς διαδικασία) πιστοποιείται ότι κάποιος είναι «ελληνικής καταγωγής» 2. Για το «κάτοικοι εξωτερικού». 1/ Ποιος, πως και με ποια ακριβώς διαδικασία αποδεικνύει / πιστοποιεί κάποιος /α ότι διαμένει για 3 τουλάχιστον (συνεχή;) χρόνια στο εξωτερικό; Με εγγραφή στο κατά τόπους προξενείο ή πρεσβεία; 2/ Και εκτός των ελλήνων πολιτών, τι γίνεται με τους Ελληνικής καταγωγής που δεν έχουν καν ελληνική υπηκοότητα ή διαβατήριο; 3/ Οι φοιτητές που σπουδάζουν για πάνω από 3 χρόνια στο εξωτερικό θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού; 4/ Οι ευκαιριακά εργαζόμενοι που δεν καταγράφονται πάντα στα ελληνικά προξενεία ή πρεσβείες; 5/ Και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει προξενική αρχή ή πρεσβεία στη χώρα διαμονής . Ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματα των φυσικών μελών των συλλογικών φορέων που είναι μέλη; ….. Επίσης δεν προβλέπεται διαδικασία προσφυγής του μέλους σε περίπτωσης άρνησης εγγραφής του από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας.
(….)Επίσης Συμμετοχή Συλλογικής μορφής φορέων επαναπατρισθέντων Ελλήνων εξωτερικού κατοίκων
(….) Ως μέλη του ΣΑΕ αναφέρονται οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού , οι Κοινότητες-ενορίες του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα . Πουθενά στο άρθρο δεν διευκρινίζεται πως θα αντιπροσωπεύονται οι συλλογικοί φορείς. Με τι αναλογία αντιπροσώπων.
Εδώ τίθεται το ερώτημα πως ισοδυναμεί η ψήφος ενός αντιπροσώπου ενός συλλογικού Οργάνου με ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του ΣΑΕ. Το νομοσχέδιο είναι ελλιπές . Ο καθορισμός των αντιπρόσωπων από τους οργανισμούς θα πρέπει να γίνεται στη βάση της δύναμης των μελών του και στο βαθμό επιθυμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συμμετοχής του Οργανισμού στο Θεσμικό όργανο. Διαφορετικά η συμμετοχή των Συλλογικών Φορέων στο νέο ΣΑΕ θα είναι προβληματική.
(….) Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιότητα μέλους και συμμετοχής στο ΝΕΟ ΣΑΕ και σε πληθυσμιακές ομάδες ή κοινότητες που έχουν ελληνικές ρίζες, όπως οι Καλάς στο Πακιστάν, οι Γκρεκάνοι στην Μάγκνα Γκρέτσια, οι Έλληνες της Κορσικής και άλλες, τις οποίες έχουμε επισκεφθεί, ερευνήσει και καταγράψει στην εικοσαετή ενασχόλησή μας με τους «Ξεχασμένους Έλληνες» του Κόσμου!
(…..)Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αντίγραφο του μηχανογραφημένου μητρώου να πρέπει να αποστέλλεται ετησίως στην ΓΓΑΕ.
(….) Θα πρέπει απαραίτητα να προστεθεί άρθρο με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών. Δεν νοείται να υπάρχουν μέλη, (φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις), χωρίς ξεκάθαρες υποχρεώσεις και αντίστοιχα δικαιώματα.
Άρθρο 06: Απώλεια – παύση ιδιότητας μέλους
Αριθμός Σχολίων: 2
Προτάθηκε να προστεθεί η διαδικασία απώλειας –παύσης φυσικού μέλους και να προβλέπεται η μεταγραφή μέλους σε άλλη περιφέρεια, όταν αλλάζει τόπο κατοικίας, αποβιώνει ή παλιννοστεί.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(…..)Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει:
1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης απευθυνόμενη στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.
2. Με διάλυση του φορέα κατά το δίκαιο της οικείας χώρας
3. Με διαγραφή
4. Τα φυσικά μελή χάνουν την ιδιότητα τους όταν παύουν να υφίσταται οι προϋποθέσεις αποδοχής πχ θάνατος, παλιννόστηση, κλπ και διαγράφονται από τα αντίστοιχα μητρώα.
(….) Σε περίπτωση μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα της αλλοδαπής το μέλος μετεγγράφεται στην περιφέρεια όπου υπάγεται η νέα εγκατάστασή του
Άρθρο 07: Διαγραφή μέλους
Αριθμός Σχολίων: 3
Προτάθηκε η απόφαση διαγραφής μέλους να είναι πλήρως αιτιολογημένη και κατά της απόφασης να χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του ΣΑΕ.

Διατυπώθηκε ένσταση όσον αφορά στο κριτήριο της τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων προς το ΣΑΕ ως λόγο διαγραφής.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….) Κάθε διαγραφή μέλους θα πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη.
(….) Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
1. Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε.. ή / και λόγω μη τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεών του. 2. Η πλήρως αιτιολογημένη απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε..
3. Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου, το οποίο αποφασίζει εντός μηνός.
4. Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.
(….) προτείνω να μην τίθεται η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεση για την διατήρηση ιδιότητας μέλους. Μόνο για την άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις εκλογές είναι ΄δυνατό να τεθούν περιορισμοί.
Άρθρο 08: Περιφέρειες του ΣΑΕ
Αριθμός Σχολίων: 4
Προτάθηκε να έχουν την δυνατότητα εκπροσώπησης όλες οι χώρες της Περιφέρειας και οι αντίστοιχες Κοινότητες.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(…) Εάν στην Περιφέρεια υπάρχουν περισσότερα από 7 κράτη με Ελληνικές Κοινότητες, τότε αυτόματα δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν όλες οι Κοινότητες. Προτείνουμε κάθε Κοινότητα να έχει δυνατότητα εκπροσώπησης με ένα άτομο
Άρθρο 09: Αρχαιρεσίες
Αριθμός Σχολίων: 5
Προτάθηκε ο κατάλογος των εκλογέων, να συντάσσεται εντός 30 ημερών προ της εκλογικής διαδικασίας.
Προτάθηκε όπως ο τρόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών περιγράφεται λεπτομερώς και ορίζεται στο νόμο.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(…) Να αντικατασταθεί η πρόταση «Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων.» με την πρόταση «Τριάντα (30) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων»
(…)Δυο (2) μήνες προ των Εκλογικών Συνελεύσεων συντάσσονται και ελέγχονται από το εκάστοτε 7μελες Περιφερειακό Συμβούλιο εκλογικοί κατάλογοι. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τις εκλογές. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως ή με email από το Συντονιστικό Συμβούλιο τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις των καταλόγων το αργότερο έως μια(1) εβδομάδα πριν τις εκλογές. Οι οριστικοί κατάλογοι αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Προεδρείο του ΣΑΕ και στην ΓΓΑΕ.
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την συμμετοχή των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών είτε με την φυσική παρουσία τους στις αντίστοιχες εκλογικές Συνελεύσεις, είτε ηλεκτρονικά. Το Προεδρείο παράλληλα με τον κανονισμό λειτουργίας του, συντάσσει και ειδικό κανονισμό οργάνωσης και διαδικασίας των εκλογών, ο οποίος είναι ενιαίος τόσο για το κεντρικό ΣΑΕ όσο και για τις Περιφέρειες και αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο κανονισμός αυτός που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες προς τα μελή σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασία (Κανονισμός οργάνωσης και διαδικασίας εκλογών, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί και διασφάλιση του απορρήτου κλπ). αναρτάται στο διαδίκτυο ένα (1) μήνα πριν τις εκλογές και ταυτόχρονα με τους εκλογικούς καταλόγους. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλεκτρονική ψήφο, τα μέλη θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) το αργότερο έως και μια εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των εκλογών, τον τρόπο που προτιμούν να ψηφίσουν (ηλεκτρονικά ή με κάλπη). Σε περίπτωση μη εκδηλώσεως προτίμησης, θεωρείται αυτομάτως ότι προτιμούν την κάλπη.
Το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια βάσει των ανωτέρω στοιχείων καταρτούν μια εβδομάδα προ των αρχαιρεσιών, ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους για κάθε διαδικασία (ηλεκτρονική ή κάλπη) και τους παραδίδουν στις αντίστοιχες Εκλογικές Επιτροπές.
Άρθρο 10: Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών ΣΑΕ
Αριθμός Σχολίων: 11
Προτάθηκε όπως τα επταμελή Συντονιστικά Συμβούλια αποτελούνται από εκπροσώπους 7 χωρών, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο ορισμένες χώρες να εκπροσωπούνται με περισσότερους του ενός αντιπροσώπους και άλλες με κανένα.

Προτάθηκε να ορίζεται η νομική μορφή των Περιφερειακών Συντονιστικών Συμβουλίων. Επίσης όπως στον κοινό εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων να προβλέπεται, σε περίπτωση αλλαγής του Συντονιστή και της έδρας του, ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς του μητρώου, του ταμείου κλπ.

Προτάθηκε να υπάρχει θέση Ταμία στα Συντονιστικά Συμβούλια και οι Ταμίες να εκλέγονται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις.

Προτάθηκε αντικατάσταση Συντονιστή, αν χρειασθεί, από τον πρώτο επιλαχόντα της ίδιας χώρας ή χώρας που δεν έχει εκπρόσωπο.

Προτάθηκε να υπάρχει πρόβλεψη για παύση Συντονιστή η μέλους Περιφερειακού Συμβουλίου.

Προτάθηκε να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των περιοχών στο Περιφερειακό Συντονιστικό Συμβούλιο.

Προτάθηκε πενταμελές περιφερειακό Συμβούλιο.

Προτάθηκε οι εκλογικές περιφερειακές Συνελεύσεις να γίνονται στις έδρες των Περιφερειών.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….)το Συντονιστικό Συμβούλιο πρέπει να εκπροσωπεί επτά χώρες, όσα είναι και τα Μέλη του. Ο νόμος πρέπει να προβλέψει να μην εκλεγεί ένα Συντονιστικό Συμβούλιο με μέλη από μια η δύο μόνο χώρες, όπως θα μπορούσε να συμβεί στη Λατινική Αμερική όπου η Αργεντινή και η Βραζιλία έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό από χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Κόστα Ρίκα, ο Παναμάς, το Περού, η Ουρουγουάη, η Χιλή.
(….)Στο θέμα εκλογής του Συντονιστή. Δεν ενδιαφέρονται πάντοτε όλοι να γίνουν Συντονιστές. Ο πρώτος σε ψήφους δεν σημαίνει ότι θέλει να υπηρετήσει ως Συντονιστής.
(…)Ο Συντονιστής και τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του ΣΑΕ εκλέγονται στην Περιφέρειά τους και στην Εκλογική τους Περιφερειακή Συνέλευση με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων είτε με φυσική παρουσία ,είτε ηλεκτρονικά. Συντονιστής και μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων εκλέγονται οι έχοντες στην κατηγορία τους το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
(….) Οι Περιφέρειες θα έχουν να διαχειριστούν δικά τους έσοδα – έξοδα (από συνδρομές των μελών τους, τυχόν δωρεές ειδικά για δράσεις στην περιφέρεια, προσλήψεις προσωπικού, συμμετοχή σε δράσεις, σύναψη συμβολαίων κλπ). Ως εκ τούτου για την καλύτερη και διαφανή οικονομική τους διαχείριση, θα πρέπει ένα μέλος του 7μελους Περιφερειακού Συμβουλίου να εκτελεί χρέη Ταμία. Ο Ταμίας αυτός αναφέρεται στην Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή για την διαχείριση του κατά Περιφέρεια Ταμείου και αποστέλλει αντίστοιχη οικονομική αναφορά στον Κεντρικό Ταμία.
(…..) Θεσμοθετείται η θέση του Ταμία της Περιφέρειας, ο οποίος εκλέγεται από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου. Κάθε έτος υποβάλλεται οικονομικός απολογισμός, που ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία δίνει στη δημοσιότητα το πόρισμά της και υποβάλει κάθε 2 χρόνια στην Περιφερειακή Συνέλευση, αναλυτική έκθεση επί της οικονομικής διαχείρισης των ετών, που έχει ελέγξει.
(….) Παύση συντονιστή ή μέλους περιφερειακού συμβουλίου είναι δυνατή μετά από απόφαση της περιφερειακής Συνέλευσης μετά από πρόταση μομφής την οποία υποβάλλουν τουλάχιστο 2 μέλη και η οποία υπερψηφίζεται από τα 2/3 των μελών.
(….) υπάρχει και νομικό κώλυμα ειδικά για την Ωκεανία όπου το ΣΑΕ είναι νόμιμα κατοχυρωμένο στην Αυστραλία ως μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και δεν μπορεί να πραγματοποιεί εκλογικές συνελεύσεις έξω από την έδρα του σύμφωνα με τη νομική υπόσταση του και το καταστατικό του.
Άρθρο 11: Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε.
Αριθμός Σχολίων: 2
Τα σχόλια στο εν λόγω άρθρο αφορούν στην διαδικασία αρχαιρεσιών αναφορικά με τις εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις, όπως περιγράφονται και στα σχόλια του άρθρου 9.
Χαρακτηριστικό απόσπασμα
(….) Δυο (2) μήνες προ των Εκλογικών Συνελεύσεων συντάσσονται και ελέγχονται από το εκαστοτε 7μελες Περιφερειακό Συμβούλιο εκλογικοί κατάλογοι….
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα ενήλικα κατά την νομοθεσία της οικείας χώρας φυσικά πρόσωπα. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την συμμέτοχη των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών είτε με την φυσική παρουσία τους στις αντίστοιχες εκλογικές Συνελεύσεις, είτε ηλεκτρονικά….. Το Προεδρείο και τα Συντονιστικά Συμβούλια βάσει των ανωτέρω στοιχείων καταρτούν μια εβδομάδα πριν των αρχαιρεσιών, ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους για κάθε διαδικασία (ηλεκτρονική ή κάλπη) και τους παραδίδουν στις αντίστοιχες Εκλογικές Επιτροπές.
Άρθρο 12: Τακτική Συνέλευση
Αριθμός Σχολίων: 4
Ζητήθηκε όπως διασαφηνισθεί ότι στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής (και όχι συμμετέχουν) όλα τα μέλη του ΣΑΕ.

Ζητήθηκε να διευκρινισθεί αν ψηφίζουν μόνον οι παρόντες ή ψηφίζουν και οι απόντες με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Προτάθηκε η Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ να ψηφίζει τον καταρτισμένο από το Προεδρείο κανονισμό λειτουργίας του.

Προτάθηκε οι περιφερειακές συνελεύσεις να στέλνουν αντιπροσώπους στην Τακτική Συνέλευση.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(…) Το προτεινόμενο κείμενο λέει ότι «στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» Μήπως ο νομοθέτης θέλει να πει «στην Γενική Συνέλευση έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ΣΑΕ» ; Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ότι αφορά τις αρχαιρεσίες του Προέδρου και Ταμία του ΣΑΕ στην Γενική Συνέλευση. Επίσης εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα των διαδικασιών των αρχαιρεσιών όπως αναλύθηκε στο άρθρο 9, παράγραφος 2. Πάλι εδώ είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί ποιοι ψηφίζουν. Μόνο τα παρόντα μέλη ή και τα απόντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία;
(…) Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. ψηφίζει τον καταρτισμένο και προτεινόμενο από το Προεδρείο Κανονισμό Λειτουργίας του Προεδρείου, στον οποίο προβλέπονται οι κανόνες λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης του, καθώς και ο τρόπος διοργάνωσης των εκλογών των Περιφερειακών και Τακτικών εκλογικών Συνελεύσεων .
(…)Δεν είναι δυνατό αλλά αποτελεί και ουτοπία στην Τακτική Συνέλευση να λάβουν μέρος με φυσική η ηλεκτρονική παρουσία όλα τα μέλη του ΣΑΕ. Η τακτική Συνέλευση όπως και τα Περιφερειακή είναι χώροι ζυμώσεων και αποφάσεων για το απόδημο Ελληνισμό. Οι περιφερειακές συνελεύσεις πρέπει να στείλουν αντιπροσώπους στην Τακτική Συνέλευση για τα δικά τους ζητήματα που πηγάζουν από την περιφέρειά τους και μέσα από τα Τοπικά Όργανα.
Άρθρο 13: Προεδρείο του Σ.Α.Ε.
Αριθμός Σχολίων: 9
Προτάθηκε 13μελές προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 7 Συντονιστές Περιφερειών, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, εκπρόσωπος Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκπρόσωπος ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ).

Προτάθηκε η μετονομασία του Προεδρείου σε Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο να αποτελείται από 9 μέλη.

Προτάθηκε θεσμοθέτηση θέσης Γραμματέα με συγκεκριμένα καθήκοντα.

Προτάθηκε να μην υπάρχει στο Προεδρείο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι ενορίες και κληρικολαϊκές κοινότητες είναι μέλη του ΣΑΕ.

Προτάθηκε να υπάρχει εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας καθώς και εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο Προεδρείο του ΣΑΕ.

Προτάθηκε να μην έχουν δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ.

Προτάθηκε να είναι αδύνατη η εκλογή για περισσότερες από δύο θητείες σε οποιαδήποτε θέση.

Προτάθηκε να απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης για την παύση του Προέδρου.

Προτάθηκε να προκηρύσσονται νέες εκλογές για το υπόλοιπο θητείας, αν τούτο υπερβαίνει το εξάμηνο, σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Προέδρου.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….) Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι δεκατριαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμεία, επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., ένα Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένα Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ»
(…)Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι εννεαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. και τον Ταμία. Συμμετέχουν αυτοδικαίως, άνευ δικαιώματος ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας εκπρόσωπος ο οποίος ορίζεται από κοινού από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Απόδημων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ).
(….)ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μετονομασία του Προεδρείου): Αποτελείται από 9 μέλη: τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, τον Ταμία (οι δύο αυτοί εκλέγονται από την Παγκόσμια Τακτική Συνέλευση) και τους 7 Συντονιστές Περιφερειών, που εκλέγονται από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις.
(…)Δεν είναι δυνατό σε ένα Οργανισμό με παγκόσμιο χαρακτήρα, να καταργηθεί η θέση του Γραμματέα. Το Εκτελεστικό του ΣΑΕ πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.
(….) στο άρθρο 13 στην παράγραφο 1 να προστεθεί «ως επίσης και ένα εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και ένα εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων»
(…) Ποια η λογική στο Προεδρείο να υπάρχει εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εφόσον στα μέλη περιλαμβάνονται επίσης ενορίες και κληρικολαϊκές κοινότητες;
Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Προεδρείου Σ.Α.Ε.
Αριθμός Σχολίων: 4
Προτάθηκε να είναι υποχρεωτική η λήψη γνώμης του ΣΑΕ για προτεινόμενα νομοσχέδια, καθώς και για σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην ομογένεια.
Προτάθηκε να προβλεφθεί υποχρέωση του ΣΑΕ για κατανομή των πόρων του ΣΑΕ ανά Περιφέρεια.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….) Το ΣΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 διατυπώνει γνώμη σε σχέδια νόμου που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό . Η προαιρετική λήψη της γνώμης του ΣΑΕ μέχρι σήμερα δεν μας έβγαλε πουθενά , παρότι υπήρχε η σχετική ευχέρεια της Κυβέρνησης , σχεδόν ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη του ΣΑΕ πριν την κατάθεση σχεδίου νόμου που να αφορά τον Απόδημο Ελληνισμό. Είναι σκόπιμο και αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο ότι οι αρμόδιοι βουλευτές και υπουργοί για σημαντικά ζητήματα, ρυθμίσεις και προτεινόμενα νομοσχέδια που αφορούν κυρίως και αμέσως την Ομογένεια υποχρεωτικά να αποστέλλονται προς το ΣΑΕ για λήψη της γνώμης του.
(…) Είναι σκόπιμο και αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο ότι οι αρμόδιοι βουλευτές και υπουργοί για σημαντικά ζητήματα, ρυθμίσεις και προτεινόμενα νομοσχέδια που αφορούν κυρίως και αμέσως την Ομογένεια υποχρεωτικά να αποστέλλονται προς το ΣΑΕ για λήψη της γνώμης του.
(…) κατανέμει τους πόρους του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια, αναλόγως του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί
Άρθρο 15: Εξελεγκτική επιτροπή
Αριθμός Σχολίων: 2
Προτάθηκε να εκλέγονται και Εξελεγκτικές Επιτροπές στις Περιφέρειες για να ελέγχουν ανά 6μηνο τα Περιφερειακά Συμβούλια, εκτός της κεντρικής εξελεγκτικής επιτροπής

Προτάθηκε 7μελής Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή με μέλη εκπροσώπους των 7 Περιφερειών.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….) Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (E.E.) αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου και Ταμία. Επίσης κατά την διεργασία της εκλογής των Περιφερειακών Συμβουλίων εκλέγονται παράλληλα ανά Περιφέρεια αντίστοιχες 3μελείς Εξελεγκτικές Επιτροπές για τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων κάθε Περιφέρειας ….Τα μέλη των εν λόγω επιτροπών δεν μπορούν να είναι μέλη σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του ΣΑΕ.
(….)1. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σύσταση Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ). Προτείνουμε η επιτροπή αυτή να αποτελείται από 7 (επτά) μέλη εκπροσώπους των επτά Περιφερειών. 2. Η ΕΕ όχι μόνο να ελέγχει κάθε 6 μήνες το Ταμείο του ΣΑΕ και να ενημερώνει σχετικά το Προεδρείο αλλά και να καταγγέλλει οποιαδήποτε ανωμαλία στον Εισαγγελέα. Η απόλυτη διαφάνεια των οικονομικών είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του Ελληνισμού και την συνδρομή του κάθε μέλους και πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο την επανάληψη επαίσχυντων καταστάσεων.

Άρθρο 16: Επίτιμα μέλη
Αριθμός Σχολίων: 2
Προτάθηκε να συμμετέχουν ως επίτιμα μέλη και Φιλέλληνες που δεν έχουν ελληνική καταγωγή

Προτάθηκε να προσδιορισθούν από το Προεδρείο και να εγκριθούν με ψήφο της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η διαδικασία και τα κριτήρια απονομής του τίτλου του Επίτιμου Μέλους
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(…) στο άρθρο 16 να προστεθεί «ως επίσης και Φιλέλληνες που δεν έχουν ελληνική καταγωγή κατόπιν προσκλήσεως εκ του ΣΑΕ»
(…) Το Προεδρείο ορίζει την διαδικασία και τα κριτήρια, απονομής του τίτλου του Επιτίμου Μέλους του ΣΑΕ και παρουσιάζει το τελικό κείμενο προς ψήφιση και έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Τα επιτίμα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στην Τακτική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 17: Πόροι του ΣΑΕ
Αριθμός Σχολίων: 13
Προτάθηκε να διατηρεί κάθε Περιφέρεια το δικό της Περιφερειακό Ταμείο διαχειριζόμενο από τον εκλεγόμενο Ταμία της Περιφέρειας και ελεγχόμενο από την αντίστοιχη Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή. Επίσης προτάθηκε το ποσό της συνδρομής να καταβάλλεται από τα μέλη στις αντίστοιχες Περιφέρειες.

Προτάθηκε να καθορίζει η Τακτική Συνέλευση ποιο ποσοστό των εσόδων των Περιφερειών θα μεταβιβάζεται στο κεντρικό Ταμείο του ΣΑΕ.

Προτάθηκε όπως μεταξύ των πόρων του ΣΑΕ προβλεφθεί και επιχορήγηση από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Προτάθηκε να παρακρατούνται ως έσοδα για το ΣΑΕ οι αμοιβές των Βουλευτών που συμμετέχουν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Προτάθηκε να μην πληρώνουν συνδρομή οι οργανώσεις μέλη.

Προτάθηκε να στηρίζει το κράτος οικονομικά τον θεσμό του ΣΑΕ μέσω ειδικού τέλους σε όλες τις προξενικές αρχές, που θα επωμίζονται οι ομογενείς ώστε να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος.

Επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις Περιφέρειες, των οποίων τα μέλη αδυνατούν να καταβάλουν την οικονομική συνδρομή.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….) κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να διατηρεί το δικό της Περιφερειακό Ταμείο, διαχειριζόμενο από τον περιφερειακά εκλεγόμενο Ταμία (μέλος του 7μελους Περιφερειακού Συμβουλίου), και ελεγχόμενο από την αντίστοιχη Περιφερειακή Εξελεγκτική Επιτροπή. Ο κεντρικός Ταμίας έχει την γενική επίβλεψη των συνολικών οικονομικών της ΣΑΕ λαμβάνοντας ετήσιες αναφορές από τους περιφερειακούς Ταμίες. Ο Ταμίας αποστέλλει αντίγραφο της ετησίας συνολικής οικονομικής του αναφοράς στο Προεδρείο και στην ΓΓΑΕ.
(….) Το άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κλπ σε κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο. Οι Περιφέρειες διαχειρίζονται τα έσοδα και έξοδα τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων δέκα (10), δεκατρία (13) και δεκαπέντε (15). Η Τακτική Συνέλευση καθορίζει ποιο ποσοστό των εσόδων των Περιφερειών θα μεταβιβάζεται στο Κεντρικό Ταμείο του ΣΑΕ. 2. Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α. είναι ενιαίο, καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου από τα μέλη στις αντίστοιχες Περιφέρειες. 3. Σε περίπτωση που το ΣΑΕ έχει επιχορηγήσεις ή δωρεές προοριζόμενες για κατανομή στις Περιφέρειες, η κατανομή τους καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε αναλόγως των αναγκών εκάστης Περιφέρειας.
(….)αντικατασταθεί η πρόταση «1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ..» με την πρόταση «1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι η οικονομική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις».
(…) Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α.Ε., καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου. Οργανώσεις μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή.
(….) εκτός από τη συνδρομή του κάθε μέλους, την επιβολή τέλους σε όλες της προξενικές πράξεις των Ελλήνων του εξωτερικού ώστε το Ελληνικό κράτος να ενισχύσει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα όργανο της ομογένειας, με έσοδα προερχόμενα από την ίδια την ομογένεια χωρίς να επιβαρύνει των Έλληνα φορολογούμενο.
(….) στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά για οικονομική ενίσχυση του ΣΑΕ από τα μέλη και δεν αναφέρεται το ύψος της συνδρομής. Τι θα προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες από περιφέρειες να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση;
Άρθρο 18: Ενημέρωση για τις δράσεις του Σ.Α.Ε.
Αριθμός Σχολίων: 3
Προτάθηκε να γίνεται δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Τακτικής Συνέλευσης μέσω διαδικτύου.
Προτάθηκε η έκθεση του Προεδρείου του ΣΑΕ να αναρτάται στο διαδίκτυο.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….)1.Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ανακοινώνει τα συμπεράσματα της Τακτικής Συνέλευσης στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό, στην ΓΓΑΕ και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. Τα συμπεράσματα αυτά αναρτώνται επίσης στο διαδίκτυο.
(….) Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τον πρώτο μήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση με τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών….. Η έκθεση αυτή αναρτάται επίσης στο διαδίκτυο.
Άρθρο 20: Μεταβατικές διατάξεις
Αριθμός Σχολίων: 6
Προτάθηκε το σημερινό Προεδρείο του ΣΑΕ και τα Συντονιστικά Συμβούλια να έχουν την ευθύνη για την οργάνωση της Συνέλευσης
Προτάθηκε να συγκροτηθεί Επιτροπή, που θα μελετήσει και προετοιμάσει τις μεταβατικές διατάξεις για την περίοδο από την ψήφιση παρόντος νόμου μέχρι την πρώτη Συνέλευση.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα
(….) Για την ολοκλήρωση ,μετά τη ψήφιση του Νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, όλων των διαδικασιών μέχρι την εκλογή των νέων Οργάνων στο ΣΑΕ , την Οργανωτική ευθύνη έχουν τα παρόντα Συντονιστικά συμβούλια και το Προεδρείο του ΣΑΕ.
(…..)Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος παραμένει σε λειτουργία το προεδρείο του ΣΑΕ με αποκλειστική αρμοδιότητα την σύγκληση της Πρώτης Τακτικής Συνέλευσης σε ορίζοντα 6 μηνών από την ψήφιση του παρόντος.
(….)Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συγκροτείται Επιτροπή που μελετά και προετοιμάζει τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις μέχρι την πρώτη από την ψήφιση του παρόντος νόμου Τακτικής Συνέλευσης.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1. Συντονιστικό Συμβούλιο ΣΑΕ Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής
2. Συντονιστικό Συμβούλιο ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής
3. Pan Laconian Society of South Australia inc.
4. ΜΑΚΕΔΝΟΣ Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων
5. ΟΕΚΑΙ Ομοσπονδία Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας
6. Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων Γερμανίας και άλλων κρατών Ευρώπης
7. Συντονιστικό Νέων ΣΑΕ Ευρώπης

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

1. Φράγκου Μαρίνα
2. Ταμβάκης Στέφανος
3. Γιαννάκη Κατερίνα
4. Παπαχριστόπουλος Πασχάλης
5. Πώποτας Κώστας
6. Dimas George
7. Δεληγιάννης Νικόλαος
8. Φλωράκης Βασίλειος
9. Ζουμπουρλής Βασίλειος
10. Λάμπρου Ιωάννης
11. Κονταξής Κωνσταντίνος
12. Φιλιππέλης Δημήτριος
13. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ
14. Παπαδίκης Φώτης
15. Σάββα Ανδρέας
16. Καπνούλλας Χαράλαμπος
17. Τσακαλίδης Γεώργιος
18. Πούλος Δημήτριος
19. Δροσάκη – Smith Εύα
20. Κουτρουμάνης Δημήτριος
21. Μηλιώνης Νίκος
22. Λυχναράς Άρης
23. Ζουές Βασίλειος
24. Παπούλιας Κωνσταντίνος
25. Βάδης Νικόλαος
26. Κερασαββόπουλος Παύλος
27. Καλαποδαρέας Κωνσταντίνος
28. Τεγγελίδου Γεσθημανή

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Παρουσίαση σχολίων
εκτός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

Οι κατωτέρω Οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν εγγράφως σχόλια επί του νομοσχεδίου, εκτός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης:

Οργανώσεις

1. Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού
2. Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος
3. Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού

Φυσικά πρόσωπα

1. Ταγκαλίδου Ελένη
2. Λουδάρου Μαρία
3. Νασκάμης Γιάννης
4. Μαυροειδάκος Ηλίας
5. Παπαδόπουλος Γιώργος
6. Τάτσης Κώστας
7. Κίτσιος Γιώργος
8. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
9. Αυξεντίου Κατερίνα
10. Παπαδοπούλου Ρούλα
11. Αρβανίτη Μέλπη
12. Ασλανίδης Άγγελος (τ. Συντονιστής ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης)

Οι ένδεκα πρώτοι εκ των ανωτέρω υπέβαλαν από κοινού προτάσεις. (Οι δέκα πρώτοι είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (Ο.Ε.Κ.) Γερμανίας και η ενδέκατη μέλος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου).

Παρουσίαση χαρακτηριστικών σχολίων
εκτός συστήματος διαβούλευσης

Οργανώσεις

Η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού

Πρότεινε την συμμετοχή της Πα.Δ.Ε.Ε. στο Προεδρείο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού ως «επίσημου μέλους» χωρίς δικαίωμα ψήφου και την εκπροσώπηση ενός μέλους της Πα.Δ.Ε.Ε. σε κάθε Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. Επίσης πρότεινε σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευσή του ΣΑΕ να υπάρχει εκπροσώπηση της Πα.Δ.Ε.Ε.

Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Τάχθηκε υπέρ της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για την λειτουργία του ΣΑΕ από την Πολιτεία, παρατηρώντας ότι ο θεσμός προβλέπεται στο Ελληνικό Σύνταγμα και δεν μπορεί να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια.

Πρότεινε να μπορεί να γίνει μέλος του ΣΑΕ, όποιος διαμένει εκτός Ελλάδας για 10 χρόνια κατ’ ελάχιστον ή ζει στις ιστορικές κοιτίδες του Ελληνισμού (Βόρειος Ήπειρος, Αίγυπτος κλπ.).

Πρότεινε την παύση της ιδιότητας μέλους του ΣΑΕ σε περίπτωση, που αυτό διορισθεί δημόσιος υπάλληλος του Ελληνικού Κράτους.

Πρότεινε μία δομή σύμφωνα με την οποία «βασικός κορμός του ΣΑΕ θα είναι οι Οργανώσεις του στην εκάστοτε χώρα υποδοχής σε συνδυασμό με τον πληθυσμιακό όγκο των ομογενών και τον αριθμό των Προξενικών ή Διπλωματικών Αρχών. Για παράδειγμα στη Γερμανία, θα προβλέπεται οργάνωση βάσης του ΣΑΕ σε κάθε υπάρχουσα Προξενική Περιφέρεια και μία στο Βερολίνο. Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΑΕ σε κάθε Προξενική Περιφέρεια θα εκλέγουν ορισμένο αριθμό αντιπροσώπων στο Συντονιστικό Συμβούλιο της οργάνωσης βάσης…… Οι Πρόεδροι των Συντονιστικών Συμβουλίων της οργάνωσης βάσης αποτελούν το δευτεροβάθμιο συντονιστικό συμβούλιο ΣΑΕ της εκάστοτε χώρας. Τα Συντονιστικά Συμβούλια όλων των χωρών αποτελούν το τριτοβάθμιο παγκόσμιο Συμβούλιο του ΣΑΕ. Αυτό συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, παρουσία του αρμόδιου ΥΦΥΠΕΞ ή ΥΠΕΞ, ενημερώνει και μεταφέρει τα αιτήματα της βάσης προς το μητροπολιτικό κέντρο και εκπληρώνει τον γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό του ρόλο προς την Ελληνική Πολιτεία.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού

Υπέβαλε τις ακόλουθες κυρίως προτάσεις:

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΣΑΕ να συμπεριληφθεί και η προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας του με τα Υπουργεία της χώρας μας.

Να μην πραγματοποιηθεί Τακτική Συνέλευση πριν τον Δεκέμβριο του 2013, ώστε να γίνει κατανοητό το πνεύμα των αλλαγών (αυτοχρηματοδότηση , φυσικά πρόσωπα μέλη), οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν σταδιακά.

Να ανακοινώνεται η Τακτική Συνέλευση τουλάχιστον 12 μήνες πριν την σύγκλησή της.

3μελές Προεδρείο (με Αντιπρόεδρο και Γραμματέα) και 5μελες Εκτελεστικό Προεδρείο.

Φυσικά πρόσωπα

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρίως προτάσεις:

Η τροποποίηση της παραγράφου Α.1.δ,του άρθρου 2 που αφορά στις αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε. ως εξής: «η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ειδικότερα στην προστασία και προώθηση των εκπαιδευτικών, στρατολογικών, οικονομικών, εργασιακών, πολιτιστικών και λοιπών δικαιωμάτων των ομογενών Ελλήνων, τόσο στις χώρες διαμονής όσο και στην Ελλάδα».

Επίσης στο αυτό άρθρο 2, η προσθήκη μιας επιπλέον παραγράφου, ως εξής: «(Α.1.ε) Η ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών, πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών διαμονής και της Ελλάδας».

Να γίνονται μέλη του ΣΑΕ οι πάσης φύσεως συλλογικές εκφράσεις του Απανταχού Ελληνισμού, οι οποίες είναι οργανωμένες σε επίπεδο Ομοσπονδίας καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν διακριτό ρόλο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με τους μαζικούς φορείς που συμμετέχουν ως μέλη του ΣΑΕ.

Η Ελληνική Πολιτεία να υποστηρίξει οικονομικά – έστω μερικώς – το ΣΑΕ ως προς τις λειτουργικές του ανάγκες.

Ως προς το άρθρο 4 για τα Όργανα του ΣΑΕ, που αφορά στις Περιφέρειες, προτάθηκε η εκλογή Ταμία Περιφέρειας, από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας και η εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής της Περιφέρειας από την Περιφερειακή Συνέλευση.

Ως προς το άρθρο 15 που αφορά στην Εξελεγκτική Επιτροπή, προτάθηκε όπως αυτή αποτελείται από 7 μέλη (ένας εκπρόσωπος από κάθε περιφέρεια) που θα εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου και του Ταμία.

Επίσης προτάθηκαν: Η λειτουργία δικτύων νεολαίας, επιχειρηματιών, πολιτισμού, επιστημόνων και εδρών Ελληνικών Σπουδών.

Η μείωση σταδιακά της χρηματοδότησης του ΣΑΕ με βάση τα δεδομένα του 2008, κατά 50% τον πρώτο χρόνο, κατά 40% τον δεύτερο χρόνο και κατά 30% τα επόμενα χρόνια.

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την ‘’Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού’’.
Η συμμετοχή σας στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ήταν πολύτιμη, γιατί το σχέδιο νόμου για το Σ.Α.Ε., πρέπει να αποτελεί καρπό και των δικών σας προτάσεων και είμαι βέβαιος ότι με αυτό τον τρόπο το Σ.Α.Ε. θα εκφράσει χωρίς αποκλεισμούς τον απανταχού Ελληνισμό.
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συμμετείχαν με τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους με σκοπό την βελτίωση του σχεδίου νόμου, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για την ‘’Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού’’.

Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ‘’Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού’’.
Το Σ.Α.Ε., το οποίο κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού, ολοκλήρωσε κατά κοινή ομολογία ένα κύκλο.
Έφθασε η στιγμή, με την δική σας συμβολή, για να κτίσουμε ένα ΣΑΕ πιο αντιπροσωπευτικό και κατ’ επέκταση πιο δημιουργικό, που να έχει την δυνατότητα να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του Οικουμενικού Ελληνισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθειά μας πρέπει να εστιάζεται στην προσαρμογή του θεσμικού του πλαισίου στα σύγχρονα δεδομένα. Στην παροχή της δυνατότητας συμμετοχής σε αυτό σε όποιον Έλληνα και Ελληνίδα απανταχού της γης επιθυμεί, στην αυτοοργάνωση και αυτοχρηματοδότηση του θεσμού, γεγονός που θα εμφυσήσει σε όλους τους απόδημους και ομογενείς την πεποίθηση, πως το Σ.Α.Ε. αφ’ ενός μεν τους ανήκει, αφ’ ετέρου δε τους εκπροσωπεί χωρίς αποκλεισμούς.
Για να το επιτύχουμε απαιτείται η ενεργός συμμετοχή στη διαβούλευση, οι ιδέες και προτάσεις όλων των Ελληνίδων και Ελλήνων που βρίσκονται σε όλες τις γωνιές της γης .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ