Άρθρο 27

Στο άρθρο 1 του ν.2949/2001 (Α’243) «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 6 και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 σε 7, 8, 9 και 10 αντίστοιχα.
«6. Ποσοστό ύψους 30% επί των αδιάθετων καθαρών εισπράξεων των προξενικών τελών και δικαιωμάτων αποδίδεται κάθε Ιούνιο και Σεπτέμβριο στους ΚΑΕ 723,719,871,873 και 1723 του Υπουργείου Εξωτερικών».