Άρθρο 08 – Οικοσκευές

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 157 του ν. 3566/2007 προστίθεται νέο εδάφιο δ, το οποίο έχει ως εξής:

«δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, συνεπεία πολιτικών, πολεμικών ή άλλων γεγονότων ως και θεομηνιών, κατά τη κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, δύναται να μεταφέρεται στην Ελλάδα μέρος η ολόκληρη η οικοσκευή του υπαλλήλου, ανεξάρτητα από το χρόνο μετάθεσης του.»

2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του ν.4336/2015 (Α΄ 94) μετά το κόμμα προστίθεται η φράση: «και για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους που τοποθετούνται σε αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με υπουργικές αποφάσεις δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν.3566/2007 σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). Από την προσαύξηση αυτή εξαιρούνται οι επικεφαλής όλων των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας.»

3. Στο άρθρο 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του Μέρους Β΄ του ν.4336/2015 (Α’94) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

« 8. Στους λιμένες Ματάντι στην Κινσάσα, Μοντεβιδέο (Ουρουγουάης), Μομπάσα (Κένυας), Κίνγστον (Τζαμάικας), Αλγερίας, Κουβέιτ, Σαγκάης, Λίμας (Περού), La Guaira (Καράκας), Λάγος ( Νιγηρίας), Βαλτιμόρης, Νόρφολκ, Μάριελ (Mariel Κούβας), Νέας Υόρκης, Λος Αντζελες, Τζιμπουτί (Αιθιοπίας), TanjungPriok (Τζακάρτα), Μπουένος Άιρες, Μανίλας, Σάντος Βραζιλίας δύναται να αναγνωρισθούν δαπάνες για αποθήκευτρα λιμένος και σταλίες υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος κατέβαλε τη δέουσα επιμέλεια προβαίνοντας χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την παραλαβή της οικοσκευής του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
9. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής προσαυξάνονται κατά ένα τοις εκατό (1%) για την κάλυψη ασφαλίστρων κινδύνου. Από την προσαύξηση αυτή εξαιρούνται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 • 3 Ιουνίου 2016, 13:55 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ

  Θα ήταν σκόπιμο, στο άρθρο 21 του εδαφίου Δ9 της Παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ. Α’)στην παράγραφο 8 που προστίθεται, να περιληφθεί το σύνολο των λιμένων στις ΗΠΑ, λογω των σταλιών που προκύπτουν από ελέγχους/επιθεωρήσης των φορτίων μέσω x-rays, που πλέον έχει γίνει τακτική διαδικασία.

 • ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΔΥ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  1. Να ισχύσει μεταβατική περίοδος 1.1.2016-31.1.2017, όπου θα εφαρμόζεται ο προηγούμενος νόμος. Αφορά μόνο όσους υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό και έχουν μετακινηθεί με τον προηγούμενο νόμο.

  Αιτιολογία: μεταβατικές διατάξεις παγίως προβλέπονται σε νόμους που αφορούν σπουδαίες μεταβολές των περιστάσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήδη προβλέπεται παρόμοια διάταξη για τους στρατιωτικούς. Στην περίπτωση του ΥΠΕΞ, λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες του Οργανισμού για το νότιο ημισφαίριο.

  2. Να υπάρξει δυνατότητα απόδοσης, με δικαιολογητικά, εξόδων αγοράς επίπλων, συσκευών και λοιπών στοιχείων οικοσκευής, επιτοπίως ή από την Ελλάδα, ως και αποθηκεύτρων και ενοικίασης μερικώς ή πλήρως επιπλωμένης οικίας.

  Αιτιολογία: σε αρκετές περιπτώσεις, τα πολύ μικρά ποσά που πλέον δικαιολογούνται, δεν επαρκούν για τη μεταφορά πλήρους οικοσκευής. Ίσως είναι προτιμότερο για ορισμένους υπαλλήλους, να προμηθεύονται επιτοπίως ή και από την Ελλάδα τα απαραίτητα στοιχεία της οικοσκευής τους, ή να παρακρατούν αντικείμενα σε εδώ αποθήκες ή, τέλος, να ενοικιάσουν επιπλωμένο διαμέρισμα, δίχως να μεταφέρουν καν οικοσκευή. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει δημοσιονομικές συνέπειες.

  3. Να διευρυνθεί η δυνατότητα αναγνώρισης αποθηκεύτρων λιμένος και σταλιών, όποτε αυτά προκύπτουν για λόγους ανωτέρας βίας και με μη υπαίτια καθυστέρηση – «αμελλητί και άνευ υπαιτίου βραδύτητος».

  Αιτιολογία: τέτοια έξοδα μπορεί να προκύψουν οπουδήποτε, χωρίς υπαιτιότητα του μετακινούμενου. Σε αυτές, και μόνον σε αυτές τις περιπτώσεις και με επαρκή στοιχειοθέτηση, το ποσό της υπέρβασης πρέπει να καταβάλλεται, εκ των υστέρων, στον υπάλληλο.

  4. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετακινουμένων από δυσμενή πόστα στην Κεντρική Υπηρεσία, να προβλέπεται καταβολή του υπερβάλλοντος κόστους, εφ’ όσον ο μετακινούμενος έχει επιδείξει την δέουσα επιμέλεια διαφύλαξης του δημοσίου χρήματος, έχοντας αρυσθεί προσφορές τουλάχιστον τριών μεταφορικών εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζονται εκεί Αποστολές της Ευρ. Ένωσης και των κρατών-μελών της. Η υποχρέωση για τρεις προσφορές δεν ισχύει σε περιπτώσεις κρατικών ή άλλων μονοπωλίων.

  Αιτιολογία: υπάρχουν, ήδη, πραγματικές περιπτώσεις μετακινουμένων, οι οποίοι, παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύουν, αδυνατούν να μεταφέρουν τα υπάρχοντά τους στην Ελλάδα, από μέρη στα οποία αναγκάσθηκαν, λόγω συνθηκών, να εισάγουν πλήρη οικοσκευή όταν ανέλαβαν υπηρεσία.

  5. Στο σημείο 3, να προστεθεί ο λιμένας της Ντόχα του Κατάρ.

  Αιτιολογία: παρατηρούνται σταλίες και αποθήκευτρα λιμένος, βάσει ενημέρωσης της εκεί Ελληνικής Πρεσβείας

  6. Στο σημείο 3, να διορθωθεί το παρόραμα «Τζιμπουτί (Αιθιοπίας)» σε «Τζιμπουτί (για την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αιθιοπία)».

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016

 • 3 Ιουνίου 2016, 11:40 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

  Η ισχύουσα ρύθμιση του ν.4336/2015 είναι άδικη. Θα πρέπει να μελετηθεί το ισχύον σὐστημα για τις οικοσκευές στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς που διασφαλίζει αντικειμενικότητα και αποτρέπει ακρότητες τόσο του ισχύοντος όσο και του προϊσχύσαντος συστήματος για τις οικοσκευές.

 • 3 Ιουνίου 2016, 01:17 | Βραιλα Ναυσικά ΜΑ ΟΗΕ

  Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον ισχύοντα απο φέτος νόμο περί οικοσκευών δεν επιλύει ούτε κατ´ελαχιστον το πρόβλημα των συναδέλφων όλων των βαθμών οι οποίοι βρέθηκαν με πλήρεις οικοσκευές στο εξωτερικό πολύ πριν τον νεο νόμο. Θετική η πρόβλεψη για τις στάλιες κλπ στα λιμάνια ,ανεπαρκής η πρόβλεψη για ασφάλεια 1%. Παγκοσμίως η ασφάλεια που προτείνεται για την μεταφορά οικοσκευών ειναι 2-3%.εντος και εκτος ΕΕ. Διάβασα με ενδιαφέρον τα στοιχεία των συναδέλφων απο Αβάνα αλλα θα ήθελα να περιγράψω πως το πρόβλημα ουδολως απαντάται μόνο για μεταφορές απο κράτη με μονοπώλια των κρατικών εταιρειών κλπ. Έφυγα στο βαθμό του ΠΥΒ ´ για να καταλάβω την θεση του Πρεσβευτή Συμβούλου στην ΜΑΟΗΕ. Μετέφερα πλήρη οικοσκευή διότι δεν υπήρχε ούτε επιπλωμένη ούτε ημιεπιπλωμενη κατοικία.Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής μου απο την Αθηνα στην Νεα Υορκη ηταν 13450 ευρώ και 300 ευρώ για ασφάλεια.Τωρα καλούμαι να επιστρέψω την οικοσκευή μου στην Αθηνα ,οπου και θα παραμείνει ένα μέρος της , και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στο Ερεβαν της Αρμενίας διότι η εκεί πρεσβευτική κατοικία ειναι ημιεπιπλωμενη.Για ολη αυτή τη μετακίνηση η οποία , σύμφωνα με προσφορές που εχω αρχιςει να συλλέγω απο αμερικανικες και ελληνικές εταιρείες, θα στοιχίσει περίπου 15.000 ευρώ ,έχουν εγκριθεί 3.300 ευρώ. Επειδη δεν προτίθεμαι να πουλήσω ούτε τα επιπλά μου ,ούτε τα διακοσμητικά μου (πίνακες ασημικά,σερβίτσια κλπ) που έκρινα σκόπιμο να εχω μαζί μου γιατι το σπιτι του διπλωματικού και μάλιστα του Πρεσβυ ειναι εργαλείο προβολής της χώρας και πρεπει να ειναι ανοιχτό και να καλουνται σε αυτο συχνά επισήμοι της χώρας διαπίστευσης, συναδέλφοι άλλων Πρεσβειών για δείπνα, εκδηλωςεις, ομιλίες, συναντήσεις κλπ κλπ., εικαζω ότι θα κληθώ να καταβάλλω εξ ίδιων τα έξοδα της επιστροφής στην Ελλαδα της πλήρους οικοσκευής μου και τα έξοδα της μεταφοράς στην Αρμενια μέρους αυτής που κρίνω ότι ειναι απαραίτητο για την ανάδειξη της εκεί ημιεπιπλωμενης κατοικίας.
  Ειναι ευνόητο ότι μόνη άμεση λύση θα ειναι μια μεταβατική διάταξη που θα επιτρέπει σε αυτούς που μετετέθησαν στο εξωτερικό με το προηγούμενο καθεστώς που προβλέπονταν ρητά απο τον Οργανισμό του Υπουργείου μας να επιστρέψουν με το ιδιο ακριβώς καθεστώς στην βάση τους. Στη συνεχεια θα πρεπει να τροποποιηθεί τελείως ο νέος νόμος περί οικοσκευών ώστε να περιλάβει τα διεθνώς ισχύοντα κριτήρια για την κοστολόγηση της μεταφοράς οικοσκευών ανά την οικουμένη και που βεβαίως σε καμμια χώρα του κόσμου δεν συνδέονται με ποσοστά επι του επιδόματος αλλοδαπής ενός εκάστου υπαλλήλου.Τα κριτήρια κοστολόγησης ειναι ίδια με μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και ειναι γνωστά σε όλες τις διεθνείς μεταφορικές εταιρείες.Μια αντικειμενική έρευνα αγοράς θα το αποδείξει αμέσως. Η επαφή μου κατα την συλλογή προσφορών απο αμερικανικες εταιρείες οπου ο ανταγωνισμός ειναι αμείλικτος εχει αποδείξει ότι παρά τον ανταγωνισμό υπάρχει ένα όριο κάτω απο το οποίο δεν ειναι εφικτό να συμπιεστεί το κόστος γιατι ορισμένα έξοδα ειναι ανελαστικα και μη διαπραγματεύσιμα. Σεβομαι την ανάγκη ολα μα ολα να αποφασίζονται με ένα πνεύμα οικονομίας αλλα δεν μπορω να δεχτώ ότι πλέον θα πρεπει να πληρώνουμε απο την τσέπη μας για να μετακινηθούμε η ότι θα γεμίζουμε τις κατοικίες μας με έπιπλα επιπέδου ΙΚΕΑ που θα πουλάμε στον επόμενο συνάδελφο πριν φύγουμε .

 • 2 Ιουνίου 2016, 22:17 | Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αβάνα

  Σχόλιο στο άρθρο 21 του εδαφίου Δ9 της Παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του Ν. 4336/2015 (περί οικοσκευών):

  Α) Επικεφαλής Πρεσβείας Αβάνας

  Αντιλαμβανόμενη πλήρως την οικονομική δυσχέρεια της χώρας μας και κατ’επέκταση της υπηρεσίας, εξαιτίας της οποίας γίνονται περικοπές και στις μεταφορές των οικοσκευών, θεωρώ απαραίτητη την πρόβλεψη
  1. Για προσθήκη ειδικής παραγράφου για τα (ίσως ελάχιστα) πόστα όπου υφίσταται κρατικό μονοπώλιο στην παροχή υπηρεσιών και κατά συνέπεια αδυναμία εξεύρεσης άλλης, οικονομικότερης, προσφοράς ή και διαπραγμάτευσης του ύψους της τιμής για την συσκευασία, αποθήκευση, γραφειοκρατικές διαδικασίες εισαγωγής/εξαγωγής και μεταφορά της οικοσκευής.

  2. Για μεταβατική διάταξη εξαίρεσης από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου όσων μετακινήθηκαν σε πόστα της Εξωτερικής Υπηρεσίας προ της ημερομηνίας ισχύος του, ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να μεταφέρουν την οικοσκευή τους στην μόνιμη έδρα τους.

  Ρόζα Ιερεμία Π.Υ.Α΄ Πρέσβυς στην Αβάνα

  Β) Μετακινούμενοι υπάλληλοι Πρεσβείας Αβάνας

  Οι υπηρετούντες στην Πρεσβεία Αβάνας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία δεν επιλύουν οι παραπάνω τροποποιήσεις: Πρώτον, τις υψηλές τιμές με τις οποίες μας επιβαρύνει η μοναδική, κρατικού μονοπωλίου μεταφορική εταιρία της Κούβας. Δεύτερον, την μεγάλη διαφορά μεταξύ της δαπάνης οικοσκευής που φέραμε στην Αβάνα και της δαπάνης οικοσκευής που μας καλύπτει η Υπηρεσία να μεταφέρουμε πίσω στην Αθήνα. Για επίλυση αυτών των προβλημάτων, οι προτάσεις μας είναι:
  (1) να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος υπηρεσιών μεταφορικών εταιριών σε κάθε χώρα.
  (2) να εξαιρεθούν από την αυστηρή εφαρμογή των νέων ορίων οικοσκευής όσοι υπάλληλοι έχουν ήδη οικοσκευή στην Ε.Υ., ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα αυτήν την οικοσκευή που τους επιτράπηκε να εξάγουν με το προηγούμενο καθεστώς.

  Αναλυτικότερα: Περίπτωση Αιμιλίας Μανιατάκη, ΓΠΑ΄

  1) Υψηλό κόστος κουβανικής μεταφορικής εταιρίας:
  Στην Κούβα υπάρχει μία μόνο μεταφορική εταιρία οικοσκευών, ονόματι PALCO, η οποία είναι εταιρία του κουβανικού κράτους, έχει το μονοπώλιο στις μεταφορές οικοσκευών, και δεν διαπραγματεύεται τις υψηλές τιμές που προσφέρει. Το κουβανικό κράτος απαγορεύει την ανεξάρτητη δραστηριοποίηση άλλων, μη-κρατικών εταιριών μεταφορών στη χώρα, ως εκ τούτου η συνεργασία με την PALCO (και η επιβάρυνση με τις τιμές της) είναι υποχρεωτική και αναπόδραστη.
  Για οικοσκευή 25 περίπου κυβικών μέτρων (από 35, που ήταν η οικοσκευή που έφερα στην Αβάνα), η PALCO υπολογίζει ότι η τιμή θα ανέλθει σε περίπου 7.150 δολάρια, δηλαδή περίπου 6.300 ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει: πακετάρισμα (4.000 δολάρια), έξοδα μεταφοράς στο λιμάνι της Αβάνας, έξοδα εκτελωνισμού στην Κούβα κλπ, και το υπολογιζόμενο κόστος μεταφοράς container από την Αβάνα στην Αθήνα. Το ποσό αυτό δεν καλύπτει την αμοιβή της όποιας ελληνικής μεταφορικής εταιρίας αναλάβει την οικοσκευή. Η Υπηρεσία μου εγκρίνει 4.777 ευρώ για τη δαπάνη της οικοσκευής, τα οποία δεν καλύπτουν ούτε την αμοιβή της κουβανικής εταιρίας και μόνο.

  2) Μεγάλη διαφορά μεταξύ οικοσκευής που μου εγκρίθηκε να μεταφέρω στην Αβάνα και οικοσκευής που μου καλύπτει η Υπηρεσία να επιστρέψω στην Αθήνα:
  Η οικοσκευή που μου είχε εγκριθεί κατά την μετάθεσή μου από το ΓΣ Πρίστινας στην Πρεσβεία Αβάνας ήταν 35 κυβικά μέτρα και το κόστος μεταφοράς της οικοσκευής ανήλθε σε 12.641 ευρώ. Επί του παρόντος, για την μετάθεσή μου από την Πρεσβεία Αβάνας στην ΚΥ, η έγκριση δαπάνης οικοσκευής είναι, όπως προανέφερα, 4.777 ευρώ.
  Άρα, αντιμετωπίζω το πρόβλημα ότι έχω ήδη φέρει μαζί μου πράγματα τα οποία δεν μπορώ να επιστρέψω στην Ελλάδα, εκτός αν επιβαρυνθώ προσωπικά με το κόστος μεταφοράς. Με την έννοια αυτή, η εφαρμογή νέων ορίων σε οικοσκευές που εγκρίθηκαν και μεταφέρθηκαν πριν τη θέσπιση των ορίων αυτών, ενέχει το στοιχείο της αναδρομικότητας: Όπως είναι αυτονόητο, αν γνώριζα κατά την μετακίνησή μου από το Κόσοβο προς την Κούβα ότι στο μέλλον δεν θα είχα τη δυνατότητα να μεταφέρω πίσω στην Ελλάδα το σύνολο της οικοσκευής μου, είτε θα είχα μεριμνήσει ώστε να φέρω λιγότερα πράγματα και να βρίσκομαι εντός του νέου επιτρεπόμενου ορίου οικοσκευής, είτε θα είχα προϋπολογίσει την επιπλέον, προσωπική οικονομική μου επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση, θα είχα την δυνατότητα επιλογής που εν προκειμένω δεν έχω, καθώς βρίσκομαι στην Αβάνα με μία οικοσκευή που εγκρίθηκε κατά την ανάληψη υπηρεσίας μου στην εδώ Πρεσβεία, αλλά δεν εγκρίνεται κατά την παράδοση υπηρεσίας μου.

  Περίπτωση Κων/νου Παπαδημητρόπουλου, Ε.Π.Ε΄

  Στα ανωτέρω σχόλια της κ. Αιμ. Μανιατάκη, Γ.Π.Α΄, τα οποία με εκφράζουν απόλυτα και περιγράφουν εν πολλοίς και την δική μου περίπτωση, θα ήθελα να προσθέσω τα εξής:

  1) Τα έξοδα της μεταφοράς των οικοσκευών μας από την Αβάνα προς την Αθήνα μπορούν να διαιρεθούν σε τρία μέρη:

  A) Από το σπίτι στην Αβάνα μέχρι το λιμάνι του Μαριέλ
  B) Από το λιμάνι του Μαριέλ μέχρι τον Πειραιά
  Γ) Από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι το σπίτι στην Αθήνα

  Για το πρώτο κομμάτι , που αφορά σ το πακετάρισμα των πραγμάτων σ το σπίτι, σ την μεταφορά τους στο λιμάνι του Μαριέλ, στην φόρτωση του κοντέινερ στο πλοίο και στα έξοδα τελωνείου, χωρίς να περιλαμβάνει επιπλέον έξοδα όπως ασφάλεια κατά την φόρτωση, φύλακτρα ή τυχόν επιπλέον φόρους εξαγωγής που θα προκύψουν, αρμόδια είναι η κρατική μονοπωλιακή μεταφορική εταιρεία Palco. Αφού προέβη σε εκτίμηση, έστειλε την υπολογιζόμενη προσφορά της η οποία αναφέρει ως εκτιμώμενο όγκο τα 26 κυβικά μέτρα και κόστος 4.660 CUC (4.177 €).
  Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η μοναδική προσφορά, χωρίς επιπλέον έξοδα και αφορά μόνο το Α). Για το κομμάτι Β), που αφορά στην μετακίνηση του κοντέινερ με πλοίο, μια εκτιμώμενη τιμή είναι αυτή που αναφέρει η κ. Μανιατάκη, δηλ. 2.500 CUC (2.240 €), η τιμή για την μεταφορά των μικρών κοντέινερ που χρησιμοποιούνται στις μετακινήσεις έως 32 κυβικών μέτρων. Μένει ασφαλώς έξω το κομμάτι Γ) που αφορά στην ελληνική μεταφορική.
  Για μια πρώτη σύγκριση, η οικοσκευή που είχα μεταφέρει στην Αβάνα το 2008 ήταν 25 κ.μ. και είχε εγκριθεί το ποσό των 9.250 € συν ασφάλεια 176,80 €.
  Η Υπηρεσία μου εγκρίνει αυτή τη φορά 3.600 €. Με τα χρήματα αυτά δεν γίνεται να καλυφθεί ούτε το πρώτο κομμάτι της μετακίνησης.

  2) Η μόνη λύση που βλέπω από πλευράς μου είναι να προσπαθήσω να πουλήσω ο,τιδήποτε μπορώ, ακόμα κι αν είναι αντίθετο με την θέλησή μου, ώστε να συμπιέσω το κόστος. Όμως, έπειτα από 8 χρόνια σε ένα πόστο ειδικών συνθηκών όπως η Αβάνα, με την έντονη υγρασία και τις γρήγορες φθορές που προκαλεί αυτή, η μεταπωλητική αξία αντικειμένων όπως ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα είναι πολύ μικρή. Πρακτικά, χαρίζονται, δεν πουλιούνται. Ακόμα κι έτσι, το κόστος είναι αδύνατο να συμπιεστεί έστω και κατά προσέγγιση στο ποσό που εγκρίνει η Υπηρεσία.

  3) Αν, ωστόσο, κατορθώσω να τα πουλήσω-χαρίσω όλα και να επιστρέψω με τα βιβλία, τα ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα και τα ρούχα μου, θεωρητικά θα μπορούσα να συμπιέσω την οικοσκευή μου στα περίπου 10 κ.μ, που είναι η ιδανική περίπτωση: η κουβανική εταιρεία χρεώνει ως μίνιμουμ αυτά τα κυβικά, είτε μεταφέρεις ένα βιβλίο, είτε όλη σου την οικοσκευή. Ακόμα και τότε, τα έξοδα θα έφταναν περίπου στα 2.800 CUC (2.510 € ) μόνο για το A) σκέλος. Άρα, στο σύνολό τους, θα διαμορφώνονταν ως εξής:
  (A) 2.510 € + (Β) 2.240 € + (Γ) άγνωστο μέχρι στιγμής = ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο των 3.600 €

  Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα χρήματα που εγκρίνονται για την μετακίνησή μου στην Αθήνα είναι αδύνατο να καλύψουν αυτή τη δαπάνη, η οποία είναι πρακτικά υπερδιπλάσια.

  Θεωρώ ότι ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει/προσφέρει μια λύση για τις περιπτώσεις όπου τα κόστη δεν μπορούν να συμπιεστούν περαιτέρω ώστε να φθάσουν το εγκριθέν ποσό για τον υπάλληλο, είτε λόγω ιδιαιτεροτήτων στην χώρας διαβίωσης (π.χ μονοπώλια), είτε λόγω του όγκου της οικοσκευής που έχει φέρει πριν την θέσπιση του νομού.

 • 2 Ιουνίου 2016, 16:27 | Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο

  Θα ήταν σκόπιμο, στο άρθρο 21 του εδαφίου Δ9 της Παραγράφου Δ’ του Μέρους Β’ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ. Α’)στην παράγραφο 8 που προστίθεται, να περιληφθεί και ο λιμένας Αλεξανδρείας, στον οποίο έχουν σημειωθεί πολυδάπανες εμπλοκές με το σύνολο των αποσκευών κάθε στελέχους των Ελληνικών Αρχών στην Αίγυπτο, που αφίχθηκε στην χώρα, από Σεπτεμβρίου 2013, μηδενός εξαιρουμένου. Σημειωτέον, ότι ανάλογες εμπλοκές έχουν σημειωθεί και με το διπλωματικό ταχυδρομείο, στον ίδιο λιμένα. Το φαινόμενο φαίνεται να οφείλεται στην διαφθορά των υπαλλήλων του Τελωνείου Αλεξανδρείας, ή, ενδεχομένως, στην φημολογούμενη κυριαρχία των Αδελφών Μουσουλμάνων στην συγκεκριμένη αυτόνομη αιγυπτιακή Αρχή. Εκτιμάται ότι το πρόβλημα θα έχει διάρκεια.

 • 1 Ιουνίου 2016, 14:11 | Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ντόχα

  Παρακαλούμε όπως στο άρθρο 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του Μέρους Β΄ του ν.4336/2015 (Α’94) και συγκεκριμένα στην προστιθέμενη παράγραφο 8 συμπεριληφθεί λιμένα Ντόχας (Κατάρ), καθώς παγίως παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και των οικοσκευών των υπαλλήλων που συνεπάγονται επιπλέον κόστος παρά την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας.