Άρθρο 16 – Προσωπικό Ινστιτούτου

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» είναι οι εξής:
Α) Συνιστάται μια (1) θέση Επιστημονικού Διευθυντή.
Στη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή διορίζεται πρόσωπο με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία στο ακαδημαϊκό πεδίο που αποτελεί αντικείμενο του Ινστιτούτου. Η επιλογή του Επιστημονικού Διευθυντή ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση, κατόπιν εξέτασης των προβλεπόμενων προσόντων καθώς και των οριζόμενων στα άρθρα 8, 27 παρ. 1, 94 παρ. 1 και 107 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), τριμελούς Επιτροπής που συγκροτεί προς τούτο ο Υπουργός Εξωτερικών. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή είναι τριετής δυνάμενη να ανανεώνεται για τρία επί πλέον έτη με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιλογή του ίδιου προσώπου στη θέση αυτήν δεν επιτρέπεται. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές ισόποσες με τις αποδοχές του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Ιταλικού ΑΕΙ προσαυξημένες σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για επίδομα κατοικίας. Η μισθοδοσία του Προέδρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.
Β) Διοικητικό προσωπικό
αα) δύο (2) θέσεις πτυχιούχων διοικητικών υπαλλήλων,
ββ) πέντε (5) θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού ως εξής: μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου, (1) μία θέση γραμματέα, μία (1) θέση καθαρίστριας και δύο (2) θέσεις φυλάκων.
2. Οι θέσεις της περίπτωσης αα) του εδαφίου Β της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται από μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών που λαμβάνουν τις αποδοχές της ημεδαπής, με όλες τις προσαυξήσεις και επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Οι θέσεις Βοηθητικού Προσωπικούτης περίπτωσης ββ) του εδαφίου Β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται με προσωπικό εξωτερικής υπηρεσίας που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του Ινστιτούτου και η μισθοδοσία του καλύπτεται από τον προϋπολογισμό αυτού.
4. Είναι δυνατή η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, ιδίως ενός (1) οικονομικού διαχειριστή και ενός (1) κλητήρα με σύμβαση έργου για θέματα του Ινστιτούτου με απόφαση του Προέδρου και μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής. Η αμοιβή τους καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου.

 • 3 Ιουνίου 2016, 12:50 | Κατερίνα Κωνσταντινίδου

  16.1 A Ο διορισμός του Διευθυντή με απόφαση του υπουργού εξωτερικών κατόπιν εισήγησης επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από τον ίδιο τον υπουργό αποτελεί διαδικασία που μπορεί να προσλάβει πολιτικά χαρακτηριστικά και έτσι να υπονομεύσει τον επιστημονικό χαρακτήρα και να υποβαθμίσει το ερευνητικό προφίλ του ιδρύματος.

 • 3 Ιουνίου 2016, 12:38 | Αναστασία Παπαδία-Λάλα

  Άρθρο 16
  1.
  Α) Ως προς τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή, οι αρμοδιότητες μιας τόσο καίριας για την προαγωγή των κύριων στόχων του Ελληνικού Ινστιτούτου θέσης δεν προσδιορίζοντα, έστω και γενικά.

  Όπως και στην περίπτωση του Προέδρου, δεν προσδιορίζεται το εάν προηγείται ανοικτή προκήρυξη και υποβολή υποψηφιοτήτων από ενδιαφερομένους για την κατάληψη της θέσης του Επιστημονικού Διευθυντή καθώς και ποια τα ειδικότερα προβλεπόμενα προσόντα. Ενδεχομένως τα παραπάνω παραπέμπονται στον εσωτερικό κανονισμό, αλλά για λόγους διαφάνειας σκόπιμη είναι και η εδώ αναγραφή τους.

  Επίσης ασαφές παραμένει το εάν τα μέλη της Επιτροπής ανήκουν στον ακαδημαϊκό-ερευνητικό και συναφή προς τους σκοπούς του Ελληνικού Ινστιτούτου χώρο, όπως θα ήταν ορθό. Ο ορισμός της Επιτροπής από τον Υπουργό δίχως κριτήρια μπορεί να προσδώσει στη διαδικασία, τώρα ή στο μέλλον, πολιτικά χαρακτηριστικά, που δεν αρμόζουν στη λειτουργία ενός ερευνητικού Ιδρύματος, όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας.

 • 3 Ιουνίου 2016, 11:49 | Βασίλης Καλογεράκης

  Πρέπει να αναφέρεται, όπως ορίζεται στην ιδρυτική πράξη του Ινστιτούτου, οτι ενδεχόμενη αδυναμία του Ινστιτούτου να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, θα ικανοποιείτα απο κονδύλια ΥΠΕΞ.

 • 3 Ιουνίου 2016, 02:09 | Κατερίνα Β. Κορρέ

  παρ. 1Β ββ) και παρ. 2:
  Αν εξακολουθήσει ως έχει, η μισθοδοσία του γραμματέα πρέπει να καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Αν έχει ειδικά προσόντα -που πρέπει πάντως να ορίζονται στο νόμο (π.χ. απαραιτήτως ιταλική γλώσσα, γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία σε συναφεις θέσεις κλπ. και ό,τι άλλο χρειάζεται η γραμματειακή υποστηριξη ενός προέδρου- τότε ένα επιπλέον ποσό (υπό μορφή επιδόματος ίσως) ίσως να καλύπτεται από το ινστιτούτο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται ανοιχτός διαγωνισμός υποψηφίων, τον οποίων να διενεργεί το ινστιτούτο.

 • 3 Ιουνίου 2016, 02:51 | Κατερίνα Β. Κορρέ

  βλ. τα σχόλιά μου στο συναφές με αυτό άρθρο 14.
  Η επιλογή του Επιστημονικού Διευθυντή πρέπει να ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση μεν τριμελούς Επιτροπής που συγκροτείται προς τούτο, η οποία όμως επιτροπή πρέπει να προσδιοριστεί εξαντλητικά στο νόμο. Τι ιδιότητα θα έχουν τα μέλη που θα την αποτελούν; Με ποια κριτήρια θα γίνεται η εισήγηση; Το αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι τόσο εξειδικευμένο που δεν αρκεί απλή αποτίμηση τυπικών προσόντων. Η αοριστία της διάταξης είναι απόλυτη.

 • 2 Ιουνίου 2016, 23:37 | Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Κώστας Λαμπρινός, Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών

  §1.Α: Ως φορέας έρευνας και εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι για τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή του Ινστιτούτου πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Ερευνητές πρώτης βαθμίδας (Διευθυντής Ερευνών). Η διαδικασία επιλογής Επιστημονικού Διευθυντή πρέπει να είναι ανοικτή, ανάλογη εκείνης που ορίζει ο νόμος περί Έρευνας για τους διευθυντές Ινστιτούτων των Ελληνικών Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων, ύστερα δηλαδή από προκήρυξη της σχετικής θέσης και συγκρότησης της επιτροπής κρίσης των υποψηφίων από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών του σχετικού με τους στόχους του Ινστιτούτου ακαδημαϊκού πεδίου. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή πρέπει να είναι 4ετής, αντίστοιχη με εκείνη του Προέδρου, για να μπορεί να ολοκληρώσει τους στόχους του. Πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας των υποψηφίων, όπως αυτό ορίζεται από τον νόμο περί Έρευνας για τους αντίστοιχους διευθυντές Ινστιτούτων των Ελληνικών Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων. Σε αντίθεση με εκείνες του Προέδρου, δεν προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Διευθυντή.