Άρθρο 11 – Νομική Μορφή – Έδρα – Σκοπός – Εποπτεία

1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Ινστιτούτο), το οποίο συστάθηκε με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α΄ 114) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και έχει έδρα τη Βενετία της Ιταλίας.

2. Κύριοι σκοποί του Ινστιτούτου είναι:
α) η προαγωγή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών,
β) η ανάδειξη των εν γένει φιλολογικών, ιστορικών και άλλων συναφών πτυχών του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και η δι’ αυτών προαγωγή της πολιτιστικής διπλωματίας, μέσω διοργάνωσης, μεταξύ άλλων, διεθνών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων,
γ) η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
δ) η διαχείριση του αναλογικού και ψηφιακού αρχειακού υλικού, καθώς και άλλων πολυμέσων που διαθέτει, και επιπλέον η διασύνδεση με λοιπά αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά και άλλα διεθνή ιδρύματα και προγράμματα, με φορείς εποπτικών μέσων και βάσεων δεδομένων, η οργάνωση με τους ως άνω κοινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, καθώς και οι διεθνείς εκδοτικές δραστηριότητες,
ε) η ενδεδειγμένη αξιοποίηση του μουσειακού υλικού του Ινστιτούτου.
3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του το Ινστιτούτο α) παρέχει υποτροφίες σε Έλληνες ή αλλοδαπούς ερευνητές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανώτατου ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ιδρύματος, β) συμμετέχει στα διεθνή δίκτυα διάδοσης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, συμμετέχει στα διεθνή δίκτυα εκπαιδευτικών δράσεων στους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου, γ) διοργανώνει τα ενδεδειγμένα προγράμματα και εκδηλώσεις, και δ) προβάλλει το αρχειακό και άλλο μουσειακό υλικό του.
4. Το Ινστιτούτο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών.

 • 3 Ιουνίου 2016, 12:35 | Κατερίνα Κωνσταντινίδου

  Αναγκαία είναι η πρόβλεψη φιλοξενίας ελλήνων και ξένων επιστημόνων όπως επίσης ελλήνων και ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών που πραγματοποιούν έρευνα στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες της πόλης της Βενετίας.

 • 3 Ιουνίου 2016, 12:36 | Κατερίνα Κωνσταντινίδου

  4. Είναι αυτονόητο ότι ως φορέας έρευνας και εκπαίδευσης το Ελληνικό Ινστιτούτο πρέπει να συνδέεται τόσο με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όσο και με την Ακαδημία Αθηνών.

 • 3 Ιουνίου 2016, 11:06 | Αναστασία Παπαδία-Λάλα

  Άρθρο 11
  3.
  Είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η ο τρόπος επιλογής των υποτρόφων-ερευνητών μέσω αδιάβλητης εξεταστικής διαδικασίας.
  Σε περίπτωση που η παροχή υποτροφιών και προς αλλοδαπούς ερευνητές είναι σύμφωνη προς το κληροδότημα, απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον η αποδεδειγμένη καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  Να προστεθεί και η παροχή φιλοξενίας σε ερευνητές προς έρευνα συναφή με τους σκοπούς του Ελληνικού Ινστιτούτου.
  4.
  To Ελληνικό Ινστιτούτο ως πνευματικό ίδρυμα, με δραστηριότητες κυρίως επιστημονικές, ερευνητικές, αλλά και ευρύτερα εκπαιδευτικές, πρέπει να παραμείνει υπό την εποπτεία του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας, της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς επίσης πρέπει να διατηρηθεί η υπαγωγή του και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • 3 Ιουνίου 2016, 10:27 | Βασίλης Καλογεράκης

  Οι σκοποί του Ινστιτούτου δεν μπορούν να απομακρυνθούν απο εκείνους που ορίζονται απο της συστάσεώς του. Αλλως, δημιουργείται προυπόθεση επιστροφής της περιουσίας στην Κοινότητα. Οι τομείς ενδιαφέροντος θα είναι πάντα η μελέτη και διάδοση βυζαντινού και μεταβυζαντινού περιεχομένου. Να προστεθεί στο β) … διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων …
  γ) Οχι αόριστα εκπαιδευτικά προγράμματα
  3) Δεν αποτελεί σκοπό η οργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων άσχετων προς το αντικείμενο

 • 3 Ιουνίου 2016, 05:55 | Kώστας Λαμπρινός

  11 παράγρ. 4. Από την εποπτεία του Ινστιτούτου, ενός επιστημονικού ιδρύματος μείζονος σημασίας, δεν μπορεί να απουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας, όπως και η Ακαδημία Αθηνών, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας.

 • 3 Ιουνίου 2016, 01:35 | Κατερίνα Β. Κορρέ

  σχόλιο στην παράγρ. 3. :

  πρέπει να προστεθεί «σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ινστιτούτου». Ο Οργανισμός πρέπει να εξειδικεύει τις προϋποθέσεις επιλογής των υποτρόφων μετά από συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία που να εξασφαλίζει το αδιάβλητο.
  Κατά τα λοιπά, πρέπει ασφαλώς να προβλέπεται η δυνατότητα φιλοξενίας ερευνητών αντικειμένου σχετικού με εκείνα του Ινστιτούτου. Και γι’ αυτό φυσικά πρέπει να υπάρχει λεπτομερής πρόβλεψη στον Οργανισμό.

 • 2 Ιουνίου 2016, 23:20 | Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Κώστας Λαμπρινός, Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών

  §2δ: Αντί για «η διασύνδεση με λοιπά αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά και άλλα διεθνή ιδρύματα και προγράμματα» να γίνει «η διασύνδεση με λοιπά αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα».

 • 2 Ιουνίου 2016, 23:15 | Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Κώστας Λαμπρινός, Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών

  §4: Ως φορέας έρευνας και εκπαίδευσης το Ινστιτούτο θα πρέπει να υπάγεται και στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας (ενιαίος χώρος Παιδείας και Έρευνας).

 • 1 Ιουνίου 2016, 18:49 | Νικόλαος Καραπιδάκης

  Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα του Ινστιτούτου να παρέχει φιλοξενία σε έλληνες και ξένους ερευνητές που διενεργούν έρευνες στις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της Βενετίας