Άρθρο 20 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Έως τη θέση σε ισχύ του προβλεπόμενου στο άρθρο 18 Οργανισμού, τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Η θητεία των υπηρετούντων μελών στη διοίκηση του Ινστιτούτου και στην Εποπτική Επιτροπή λήγει αυτοδίκαια με τον ορισμό και την επιλογή των νέων μελών τους που γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.