Άρθρο 18 – Οργανισμός Ινστιτούτου

1. Ο Οργανισμός του Ινστιτούτου εγκρίνεται από την Εποπτική Επιτροπή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Ινστιτούτου. Ο Οργανισμός κυρώνεται και τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την τροποποίηση του Οργανισμού.
2. Ο Οργανισμός ρυθμίζει και εξειδικεύει τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου και ιδίως:
α) τους εν γένει σκοπούς, καθώς και την εκπλήρωση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών σκοπών του Ινστιτούτου,
β) τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου,
γ) τις επιμέρους αρμοδιότητες της Εποπτικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού,
δ) τα προσόντα, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού καθώς και
ε) τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την εν γένει διαχείριση των οικονομικών του Ινστιτούτου.

 • 3 Ιουνίου 2016, 02:54 | Κατερίνα Β. Κορρέ

  Επίσης, στον Οργανισμό θα πρέπει να προσδιορίζονται ειδικότερα:
  -το καθεστώς φιλοξενίας των ελλήνων και αλλοδαπών ερευνητών (διάρκεια, προϋποθέσεις, κόστος και τυχόν απαλλαγές κλπ.)
  -η εξεταστική διαδικασία ανάδειξης υποτρόφων, τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους
  – η σύνδεση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων με ελληνικά και ξένα ΑΕΙ
  Κυρίως: η επιδίωξη υψηλής εξειδίκευσης, που είναι ένα διαρκές ζητούμενο στο χώρο.

 • 2 Ιουνίου 2016, 23:06 | Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Κώστας Λαμπρινός, Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών

  Στον Οργανισμό του Ινστιτούτου θα πρέπει εκτός των άλλων να καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης και επιλογής των υποτρόφων, καθώς και να προβλέπεται φιλοξενία ελλήνων και ξένων ερευνητών που πραγματοποιούν έρευνα που σχετίζεται με τους στόχους του Ινστιτούτου.