Άρθρο 10 – Άρση Περιορισμού συνυπηρέτησης

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3566/2007 καταργείται.

  • 3 Ιουνίου 2016, 11:52 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

    Αν και θετική καταρχάς, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η ρύθμιση δημιουργεί ζήτημα ανισότητας και δημιουργεί ούτω δικαίωμα συνυπηρετήσεως για τους υπαλλήλους του ΥΠΕΞ. Τούτο θα προκαλέσει σοβαρά νομικά θέματα κατά το προγραμματισμό των μεταθέσεων.