Άρθρο 04 – Ρύθμιση θεμάτων Ειδικών Δαπανών

Η παράγραφος 7 του άρθρου 39 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α. Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου και αναφέρονται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφονται από τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων ένα χρόνο, το αργότερο, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων.
β. Προκειμένου για δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή Ειδικών Δαπανών ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, με συνοδευτική έκθεση διαβιβάζονται μέσω του Υπουργού Εξωτερικών προς τη Βουλή ειδικότερα προς μια πενταμελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και η σύνθεση της ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου η Βουλή να ενημερωθεί αποκλειστικά αυθημερόν περί της διάθεσης των δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν. 3566/2007. Με ευθύνη του Προέδρου της Βουλής τα διαβιβασθέντα έγγραφα αναγιγνώσκονται χωρίς να διανέμονται στα μέλη της. Οι τυχόν συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό, καθώς και τα σχετικά έγγραφα είναι απόρρητα. Η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, διατήρηση ή δημοσιοποίηση των ανωτέρω εγγράφων και στοιχείων απαγορεύεται. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της συνιστώμενης Επιτροπής της Βουλής, ο σχετικός φάκελος επιστρέφεται στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου ο αρμόδιος Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας βεβαιώνει την ορθή διάθεση του ποσού και τηρούνται οι διατάξεις περί καταστροφής των παραστατικών εγγράφων ή κάθε άλλου υλικού που συνδέεται με την εκτέλεση της δαπάνης».