Άρθρο 24 – Θέματα Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.)

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α΄ 138) όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α. Οι Συμβάσεις Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και εκτελέσθηκαν από Μ.Κ.Ο, και οι οποίες συνήφθησαν από το 2002 έως και το 2010 και δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται περατωθείσες.
Η ολοκλήρωση ή μη του φυσικού αντικειμένου και η οικονομική εκκαθάριση των συμβάσεων αυτών βεβαιώνεται με την έκδοση Πράξης Ολοκλήρωσης Έργου (Π.Ο.Ε.), για κάθε σύμβαση χωριστά, από την Υ.Δ.Α.Σ. Η έκδοση της Π.Ο.Ε. γίνεται μετά την υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου (Ε.Ο.Ε.) από την ή τις συμβληθείσες Μ.Κ.Ο. και μετά από έλεγχο ως προς την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την οικονομική εκκαθάριση του έργου, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:
αα) Η μη υποβολή της Ε.Ο.Ε. από την ή τις συμβληθείσες Μ.Κ.Ο. στην Υ.Δ.Α.Σ. εντός της προθεσμίας που τίθεται από την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, ισοδυναμεί με μη εκτέλεση του έργου και συνεπάγεται τον πλήρη και ολοσχερή καταλογισμό του ποσού της χρηματοδότησης στην ή στις συμβληθείσες Μ.Κ.Ο., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
ββ) Η ως άνω Π.Ο.Ε. εκδίδεται από την Υ.Δ.Α.Σ. μετά τη διενέργεια ελέγχου και τη σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου Ολοκλήρωσης (Ε.Ε.Ο.), από πιστοποιημένη ελεγκτική εταιρία, η οποία θα επιλεγεί από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Π.Ο.Ε. εγκρίνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών με την έκδοση απόφασης, η οποία αποτελεί και την τελική πράξη οικονομικής εκκαθάρισης της σύμβασης και προσδιορίζει και το ποσό προς καταβολή ή καταλογισμό, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης.
β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια ελέγχου των συμβάσεων της παρούσας παραγράφου, τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα οικονομικής και φυσικής υλοποίησης των έργων, το περιεχόμενο της Ε.Ο.Ε., της Π.Ο.Ε., και της Ε.Ε.Ο., καθώς και εύλογη προθεσμία για την υποβολή της Ε.Ο.Ε. από την ή τις συμβαλλόμενες Μ.Κ.Ο. στην Υ.Δ.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.Κατά την έκδοση της εν λόγω απόφασης λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη:
α) Οι προϋποθέσεις συγχρηματοδότησης των έργων – ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών και αναπτυξιακής εκπαίδευσης – ανεξάρτητα από τον τυπικό χαρακτηρισμό των σχετικών συμβάσεων, αλλά με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 21 και στην παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 224/2000 (Α΄ 193), καθώς και στο μέρος Γ΄ κεφ. 5 του «Ειδικού Οδηγού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και Άλλων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών» της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
β) Η αποδεικνυόμενη μέσω τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών ή άλλων νόμιμων συναλλαγών ροή των χρηματοδοτήσεων, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα αποστολής όπως προβλέπεται από τη παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οπότε δύνανται να υιοθετηθούν και άλλες πρόσφορες μέθοδοι.
γ) Η αποτίμηση της ιδίας συνεισφοράς σε συνάρτηση με το εκάστοτε ισχύον εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο. Οι Μ.Κ.Ο. φέρουν το βάρος απόδειξης ότι αυτή η συνεισφορά υλοποιήθηκε σύννομα. Η αποτίμηση της συμβατικής υποχρέωσης της Υ.Δ.Α.Σ. προκύπτει κατ’ αναλογία με βάση τα προβλεπόμενα από την αρχική σύμβαση ποσοστά συμμετοχής, αφού προσδιορισθεί το ύψος της πραγματικώς και νομίμως καταβληθείσας και αποδειχθείσας από την Μ.Κ.Ο. ιδίας συνεισφοράς.
δ) Η ύπαρξη βεβαίωσης της αρμόδιας κατά τόπον Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15 του π.δ. 224/2000, καθώς και στο μέρος Γ΄ κεφ. 5 του «Ειδικού Οδηγού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και Άλλων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών» της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
ε) Η τεκμηρίωση των υποβληθεισών ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων από πλευράς των συμβαλλόμενων Μ.Κ.Ο., προς την Υ.Δ.Α.Σ., σε συνάρτηση με το συμβατικό φυσικό αντικείμενο, καθώς και την εμπρόθεσμη ή μη υποβολή ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων από πλευράς των συμβαλλόμενων Μ.Κ.Ο., προς την Υ.Δ.Α.Σ.
στ) Η νομιμότητα της εγγραφής της Μ.Κ.Ο. στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 11 του παρόντος, σύμφωνα με τις σε αυτό οριζόμενες προϋποθέσεις.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999, όπως αυτή αναριθμήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4110/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. α. Η Υ.Δ.Α.Σ., μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, εκπονεί ειδικό ενημερωτικό οδηγό, στον οποίο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο. από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο οδηγός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο οδηγός εκτυπώνεται και μοιράζεται δωρεάν στις Μ.Κ.Ο. Ο οδηγός αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με εισήγηση της Υ.Δ.Α.Σ. Από την κατάρτιση της σύμβασης μεταξύ Υ.Δ.Α.Σ. και Μ.Κ.Ο. ο οδηγός ενσωματώνεται σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Ο οδηγός αναρτάται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της Υ.Δ.Α.Σ. και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
β. Το πρώτο εδάφιο της υπό στοιχείο α΄ διάταξης έχει ισχύ από την έναρξη ισχύος του ν. 2731/1999. Ο «Ειδικός Οδηγός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και Άλλων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών» του άρθρου 12 παράγραφος 8 (πρώην 5) του ν. 2731/1999, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Φεβρουάριο του 2001 κυρώνεται αναδρομικά από το χρόνο έκδοσής του και προσαρτάται ως παράρτημα στον παρόντα.»