Άρθρο 06 – Νομική συνδρομή

Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 81 του ν. 3566/2007 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α` 296), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν. 3979/2011 (Α` 138) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (Α΄74), επεκτείνεται και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.»