Άρθρο 12 – Εποπτική Επιτροπή

1. Για την κατά το προηγούμενο άρθρο εποπτεία του Ινστιτούτου, συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών πενταμελής Εποπτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
2. Ως μέλη της Εποπτικής Επιτροπής ορίζονται:
α) Ένας Προϊστάμενος της συναφούς με τα αντικείμενα του Ινστιτούτου Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με τον αναπληρωτή του.
β) Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών με τον αναπληρωτή του, επίσης μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύγκλητο αυτής προς επιλογή από τον Υπουργό σε έναν κατάλογο τεσσάρων (4) υποψηφίων.
γ) Ένα μέλος ΔΕΠ Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ από τομέα Σπουδών που καλλιεργεί γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, με τον αναπληρωτή του, τα οποία υποδεικνύονται από τον Κοσμήτορα της Σχολής προς επιλογή από τον Υπουργό σε έναν κατάλογο τεσσάρων (4) υποψηφίων.
δ) Δύο (2) πρόσωπα με εμπειρία στα θέματα που άπτονται του σκοπού του Ινστιτούτου με τους αναπληρωτές τους, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Χρέη γραμματέα της Εποπτικής Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Τα μέλη της Εποπτικής Επιτροπής έχουν θητεία τριών (3) ετών η οποία δύναται να ανανεώνεται άπαξ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
4. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών και κατά περίπτωση στην έδρα του Ινστιτούτου.
5. Η ιδιότητα μέλους της Εποπτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του διατελέσαντος σε θέση οργάνου διοίκησης ή προσωπικού του Ινστιτούτου.
6. Πέραν της ασκούμενης εποπτείας η Εποπτική Επιτροπή δύναται να υποβάλει προς το Ινστιτούτο προτάσεις και εισηγήσεις για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σκοπού του.

 • 3 Ιουνίου 2016, 11:50 | Αναστασία Παπαδία-Λάλα

  2.
  γ) Ασαφές ως προς τη διαδικασία υπόδειξης και συγκρότησης του καταλόγου των υποψηφίων. Κυρίως, προβληματισμό γεννά η μη πρόβλεψη ακαδημαϊκών κριτηρίων για την τελική επιλογή και ο πολιτικός χαρακτήρας που αυτή μπορεί να προσλάβει, τώρα ή στο μέλλον.

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κ. Ν. Καραπιδάκη. Επίσης, δυνατότητα συμμετοχής θα μπορούσαν να έχουν και ερευνητές Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων.

 • 3 Ιουνίου 2016, 11:29 | Βασίλης Καλογεράκης

  Εδώ παρουσιάζεται μια πολύ συμαντική περίπτωση που χωρίς αμφιβολία έχει χαραχτήρα ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ: Η Δ.Ε. αποτελείται κατα τα 2/3 απο μέλη που διαλέγει το ΥΠΕΞ, η δε πενταμελής Ε.Ε. αποτελείται απο: 2.α) + 2.δ) = 3 στα πέντε πάλι απο μέλη που ορίζονται απο το ΥΠΕΞ. Δηλαδή αποφασίζουμε και ελέγχουμε τον εαυτό μας! Μην ξεχνάμε οτι στην Πράξη Δωρεάς αναφέρεται η απαραίτητη και (adeguata) επαρκής συμμετοχή της Κοινότητας στη διαχείρηση του Ινστιτούτου.

 • 3 Ιουνίου 2016, 02:55 | Κατερίνα Β. Κορρέ

  Παρ. 2 εδάφ. δ)
  Αξιοσημείωτη αοριστία: Δύο (2) πρόσωπα με εμπειρία στα θέματα που άπτονται του σκοπού του Ινστιτούτου. Πώς ορίζεται η «εμπειρία»; Η διάταξη δεν μπορεί να αφήνει στην τύχη κάτι τόσο σημαντικό.
  Στο εδάφ α) ορίζεται -και ορθώς- ως μέλος της ΕΠ ένας Προϊστάμενος της συναφούς με τα αντικείμενα του Ινστιτούτου Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, πρόσωπο απολύτως ορισμένο κάθε φορά. Ενώ στην περίπτωση του εδαφ. δ) το περιεχόμενο της «εμπειρίας» μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό κάθε φορά. Αν όντως πρέπει να διατηρηθεί ο αριθμός των μελών της ΕΠ σε πέντε (5) τότε πρέπει η ιδιότητα αυτών των προσώπων να είναι σαφώς προσδιορισμένη και επομένως η «εμπειρία τους» άμεσα αντιληπτή (π.χ. λόγω θέσης, αντικειμένου κλπ.)

 • 3 Ιουνίου 2016, 01:04 | Κατερίνα Β. Κορρέ

  Παρ.2 εδάφ. γ)
  Προφανώς εννοούνται Σχολές που διαθέτουν συναφή Τμήματα. Πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά γιατί η γραμματική ερμηνεία της διάταξης αποκλείει περισσότερες από τις μισές σχολές ελληνικών ΑΕΙ! Βλ. και το σχόλιο του Ν. Καραπιδάκη (1 Ιουνίου 2016)
  Επίσης, πρέπει τα υποδεικνυόμενα μέλη ΔΕΠ να προκύπτουν όχι με απλή απόφαση του Κοσμήτορα των σχολών αλλά μετά από διαφανείς διαδικασίες μέσα στα τμήματα.
  Συνεπώς, αν κληθούν όλες οι συναφείς σχολές, όπως και πρέπει, δεν μπορεί να περιοριστεί ο κατάλογος των υποψηφίων στα τέσσερα (4) μέλη. Η διάταξη πρέπει να διορθωθεί.
  Αν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μικρός ο αριθμός των υποψηφίων, τότε πρέπει να ορίζεται επιλογή του από ομάδες σχολών σε μικρότερους χρονικούς κύκλους (π.χ. από τις δέκα περίπου σχολές με συναφή τμήματα, να προτείνουν οι μισές υποψηφίους το πρώτο έτος, οι άλλες το δεύτερο, κοκ. Η δε επιλογή τους να γίνεται με κλήρωση).

 • 2 Ιουνίου 2016, 23:07 | Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Κώστας Λαμπρινός, Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών

  §2γ: Η παράγραφος θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Ένα μέλος ΔΕΠ Τμήματος Ελληνικού ΑΕΙ ή Ερευνητής Ινστιτούτου Ελληνικού Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου από τομέα Σπουδών που καλλιεργεί γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, με τον αναπληρωτή του. Τα υποψήφια μέλη υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από τον διευθυντή Ινστιτούτου του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου προς επιλογή από τον Υπουργό σε έναν κατάλογο τεσσάρων (4) υποψηφίων.» Μεγάλη ασάφεια στη διαδικασία επιλογής των δύο μελών (κύριου μέλους και αναπληρωτή): ποιος διαμορφώνει τον τελικό κατάλογο των τεσσάρων υποψηφίων, αφού υπάρχουν πολλά Τμήματα σε διαφορετικά ΑΕΙ ή Ινστιτούτα σε Ερευνητικά Κέντρα; Θα επιλέγεται ένα μόνο ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο, ποιο θα είναι αυτό και με ποιο τρόπο θα επιλέγεται;

  §2δ: Ασάφεια: Δεν προσδιορίζονται οι ιδιότητες των προσώπων.

 • 1 Ιουνίου 2016, 18:37 | Νικόλαος Καραπιδάκης

  πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα φιλοξενίας από το Ινστιτούτο, ελλήνων και ξένω ερευνητών που πραγματοποιούν έρευνες στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες της Βενετίας.

 • 1 Ιουνίου 2016, 18:49 | Νικόλαος Καραπιδάκης

  η παράγραφος 5 του άρθρου 12, ενδέχεται να είναι αντισυνταγματική επειδή αποκλείει λόγω ιδιότητας.

 • 1 Ιουνίου 2016, 18:55 | Νικόλαος Καραπιδάκης

  Η παράγραφος γ του άρθρου 12 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής

  Μετά τη λέξη φιλοσοφική να προστεθούν οι λέξεις » συναφή σχολή ελληνικού ΑΕΙ» ώστε να μην αποκλειστούν σχολές με συναφές αντικείμενο επειδή απλώς και μόνο δεν ονομάζονται φιλοσοφικές,

  Αντί τη λέξη τομέα, να χρησιμοποιξθεί η λέξη τμήμα, επειδή όλες οι σχολές και τμήματα δεν είναι διαρθρωμένα σε τομείς.