Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 28η.5.2022.