Άρθρο 18 Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης – Τροποποίηση άρθρου 3στ του ν. 2251/1994 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/2161)

 

Στο άρθρο 3στ του ν. 2251/1994 (Α΄191) η παρ. 2 τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η περίοδος υπαναχώρησης εκτείνεται σε τριάντα (30) ημέρες, και το άρθρο 3στ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3στ
Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης
1. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως απαιτείται από το άρθρο 3β παράγραφος 1 περίπτωση η), η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 3ε παράγραφος 2.
2. Εάν ο προμηθευτής έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εντός 12 μηνών από την ημέρα που ορίζεται στο άρθρο 3ε παράγραφος 2, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες ή, στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α του άρθρου 3ε τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες.».