Άρθρο 3 Εκπτώσεις – Προσφορές – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2019/2161)

 

Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), μετά την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2α και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15
Εκπτώσεις – Προσφορές

1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:
α) τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου,
β) ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο οριζόμενες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως έχουν οριστεί στην παράγραφο 2Α του Παραρτήματος Ι της υπ` αριθ. 56885/2014 υπουργικής απόφασης «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» (Β` 3107) πραγματοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.
2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
3. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ορίζεται μία περίοδος προσφορών ανά δύο (2) έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα (1) μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.
4. (Καταργήθηκε).
5. (Καταργήθηκε).
6. (Καταργήθηκε).
7. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, τις συνέπειες παράβασής του και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.».

 • Ως toys-shop είμαστε στον κλάδο της πώλησης παιδικού παιχνιδιού εδώ και 45 χρόνια.
  https://www.toys-shop.gr/el/content/4-about-us

  Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα προσφορών και εκπτώσεων άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να είναι ελεύθερη όλο τον χρόνο και όχι να ορίζονται περίοδοι εκπτώσεων καθώς είναι περίοδοι στην ουσία προσχεδιασμένων και ψεύτικων εκπτώσεων.

  Οι αληθινές προσφορές εκπτώσεις είναι όταν ο έμπορος θέλει να βοηθήσει κάποια είδη που είτε έχει μεγάλο στοκ είτε δεν πουλήθηκαν όσο αναμενόταν να τα πουλήσει και να γεμίσει τα ράφια του με νέα εμπορεύματα.

  Αντί αυτού τόσα χρόνια στην Ελλάδα οι θεσμοθετημένες περίοδοι εκπτώσεων έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, ψεύτικες και προσχεδιασμένες εκπτώσεις σε νέα προϊόντα.

  Όταν μάλιστα ο έμπορος κάνει τις αληθινές προσφορές τότε ενδέχετο να αντιμετωπίσει το νόμο καθώς δεν είναι σε περίοδο και καλά που επιτρέπονται οι εκπτώσεις.

  Άλλο όμως η ελευθερία που ζητάμε στις περιόδους εκπτώσεων και άλλο η ασυδοσία, και η εκμετάλλευση του κλάδου ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ από τα HYPERMARKET τροφίμων.

  Πιο συγκεκριμένα τις περιόδους ΠΑΣΧΑ και ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ο κλάδος των τροφίμων χρησιμοποιεί ως κράχτη τα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για να διεκδικήσει τον καταναλωτή από τον ανταγωνισμό τροφίμου και ευτελίζει τα εμπορεύματα μας καθώς δεν τα πουλά με ΕΚΠΤΩΣΗ αλλά τα πουλά όσο τα αγοράζει.
  Κάνουν έτσι την φθηνότερη δυνατή διαφήμιση καταστρέφοντας έναν ολόκληρο κλάδο – του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ – που σθεναρά ακροβατεί όλη την χρονιά στο νεκρό σημείο, με χαμηλές επισκεψιμότητες και περιμένει τις εποχές αυτές για να γίνει βιώσιμος.

  Αυτό που επιβάλλεται να κάνετε ως υπουργείο είναι ακριβώς αυτό, να μην αφήνετε τα HYPERMARKET μέσα από το τμήμα bazaar να εφτελίζουν νέα είδη.

  Αγοράζουν νέα παιχνίδια διαφημιζόμενα μόνο κατά βάση, μέσα στον ΟΚΤΩΒΡΗ-ΝΟΕΜΒΡΗ για να τα πουλήσουν τον ΔΕΚΕΜΒΡΗ με 20-30% έκπτωση όσο δηλαδή είναι η τιμή αγοράς τους.

  Αυτό είναι αθέμιτος ανταγωνισμός και όχι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, αλλά καταστροφή μεγάλου εμπόρου παιχνιδιού πχ JUMBO, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, μεσαίου ΕΜΕΙΣ αλλά και μικρού παραδοσιακού εξειδικευμένου λιανέμπορα παιχνιδιού.

  Προτείνουμε ως μηχανισμό η έκπτωση για να είναι αληθινή αλλά και θεμιτή να τσεκάρει την τελευταία ημερομηνία αγοράς του είδους.
  Όταν αυτή δεν θα ξεπερνά τους 6 μήνες να μην υπάρχει η δυνατότητα πώλησης σε έκπτωση μεγαλύτερη του 10%.

  Οι λιανικές τιμές είναι και πρέπει να είναι ελεύθερες αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας πλαφόν ώστε να μην πουλά κανείς με λιγότερο από 5% περιθώριο κέρδους, αν το κάνει αυτό δεν κάνει εμπόριο αλλά κάτι άλλο.

  Και δυστυχώς μακροπρόθεσμα, η ελευθερία αυτή δεν προστατεύει τον καταναλωτή, καθώς ευνοεί κυκλώματα που φοροδιαφεύγουν για να πετύχουν φανταστικές τιμές, ή hypermarket που απλά χρησιμοποιούν διάφορες αγορές στο βωμό του δικού τους ανταγωνισμού, και σαφώς εν τέλει καταστρέφει το υγειές νόμιμο εμπόριο.

  Με εκτίμηση
  Μπουγούδης Γιάννης
  http://www.toys-shop.gr

 • 14 Μαρτίου 2022, 18:13 | George Arctouros

  Στο 2α, τελευταία πρόταση, «Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς την μείωση της τιμής, πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.», έχουμε την επιτομή της λέξης-έννοιας «ασυναρτησία».

 • 14 Μαρτίου 2022, 18:03 | Αθανάσιος Δραγατσίκας

  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Αιτούμαστε κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων και ουδεμία άλλη αλλαγή στον ν. 4177/2013 για τους παρακάτω λόγους:

  1) Τον Νοέμβριο και τον Μάϊο τα καταστήματα ακόμη παραλαμβάνουν νέα προϊόντα τα οποία φυσικά δεν μπορούν να πωλούν με έκπτωση.
  2) Όταν κάνουμε εκπτώσεις τα συγκεκριμένα δεκαπενθήμερα είναι πολύ δύσκολο μετά να επανέρθουμε στις αρχικές τιμές λιανικής. Αυτό δημιουργεί μια δυσαρέσκεια στον πελάτη – καταναλωτή αλλά και πρόβλημα στο κατάστημα που πρέπει να εξηγεί στον πελάτη με λεπτομέρεια ποια προϊόντα είναι ή όχι σε έκπτωση και να δημιουργούνται προβλήματα – παρεξηγήσεις.
  3) Καταλήγουμε να έχουμε επίσημα 4 μήνες εκπτώσεις και σχεδόν 1,5 μήνα ανεπίσημα «τραβώντας» λίγες ημέρες την κάθε εκπτωτική περίοδο. Σχεδόν το μισό χρόνο δηλαδή δουλεύουμε με εκπτώσεις που σημαίνει με πολύ χαμηλότερα περιθώρια κέρδους τα οποία είναι ήδη από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη ενώ συνεχίζουμε να έχουμε υψηλό ΦΠΑ 24%, υψηλή φορολογία, υψηλές κρατήσεις από τις τράπεζες και γενικά τα έξοδά μας είναι δυσανάλογα των περιθωρίων μας. Αυτή η ασφυξία είναι που οδηγεί και σε κλείσιμο τόσες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  4) Δημιουργείται ένα κακό κλίμα στην αγορά με αποτέλεσμα να χάνεται το πραγματικό νόημα των εκπτώσεων.

  Για τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης

  Ο Πρόεδρος

  Αθανάσιος Δραγατσίκας

 • Θα θέλαμε να αναφέρουμε τον εξής προβληματισμό που αφορά τον κλάδο μας, το εμπόριο παιχνιδιών και το θεσμό των εκπτώσεων :

  Το εμπόριο παιχνιδιών είναι ένας ευαίσθητος τομέας.

  Επί το πλείστων κινείται τον Δεκέμβριο και το Πάσχα. Όλους τους άλλους μήνες ενδέχεται να δουλεύουμε με μικρή ζημία.
  Εάν η νομοθεσία απελευθερώσει το θεσμό των εκπτώσεων, τότε τα σούπερ μάρκετ θα αδράξουν την ευκαιρία να κάνουν έκπτωση στα παιδικά παιχνίδια της τάξεως του 30%-35% μέσα στον Δεκέμβριο και το Πάσχα.

  Ως αποτέλεσμα, τα μικρά παιχνιδάδικα θα κλείσουν και ταυτόχρονα το κράτος θα απωλέσει την διαφορά του ΦΠΑ και ένα μέρος από τον φόρο εισοδήματος ενώ θα αυξηθεί και η ανεργία.

  Να ληφθεί υπόψιν πως τα μικρά καταστήματα που έχουν κύκλο εργασιών από 500.000 μέχρι 1.500.000 το χρόνο, λαμβάνουν έκπτωση 25-28% από τον προμηθευτή και βάσει του τζίρου τους μπορούν να λάβουν μια επιπλέον έκπτωση 3% στο τέλος της χρονιάς, αν πιάσουν τους περσινούς στόχους.

  Οι μεγάλες αλυσίδες σουπερ μάρκετ που πετυχαίνουν τεράστιους τζίρους (επειδή έχουν πολλά υποκαταστήματα), μπορούν να κάνουν αγορές που τους εξασφαλίζουν από τους προμηθευτές πέρα από το 25% άλλο ένα 15% που εννοείται τα μικρά μαγαζιά δεν λαμβάνουν λόγω του χαμηλού τζίρου τους.

  Αν κάνουν 30-35% έκπτωση στον καταναλωτή (όπως κάνουν συνήθως) τα καταστήματα παιχνιδιών σταδιακά θα αποδυναμωθούν και θα κλείσουν.

  Τα σούπερ μάρκετ έχουν πολλά προϊόντα του είδους τους που μπορούν να κάνουν προσφορές αλλά όχι να τους επιτρέπεται από τον νόμο να δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό και στραγγαλισμό των μικρών επιχειρήσεων σε είδη στα οποία δεν ειδικεύονται.

  Ας δίνεται ένα διάστημα από 01 Ιανουαρίου του κάθε έτους για 20 ημέρες να βελτιώσουν το στοκ τους.
  Όχι όμως να τους επιτρέπονται κραυγαλέες εκπτώσεις εντός περιόδων όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα κατά τις οποίες διακυβεύεται η επιβίωση άλλου είδους επιχειρήσεων.
  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ένας χώρος με παιχνίδια, είναι ένας συναισθηματικός χώρος για το παιδί.

  Ένα κατάστημά παιχνιδιών έχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία και δίνει την ευκαιρία στο παιδί να αναπτύξει την περιφερειακή του αντίληψη στην επιλεκτικότητα και την υποκειμενική διαφορετικότητα σύμφωνα με τις διανοητικές του ανάγκες.

  Σε αντίθεση, το σούπερ μάρκετ , περιλαμβάνει μόνο διαφημιζόμενα παιχνίδια και απειροελάχιστους κωδικούς αλλά η τιμή και οι γονείς κατευθύνουν το παιδί προς τα εκεί. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε , ότι δεν είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση και επιμόρφωση των παιδιών.

 • 14 Μαρτίου 2022, 17:23 | Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας

  Στο άρθρο 3, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 15 ν. 4177/2013, παρατηρούμε ότι δεν καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, αν και είναι πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις αποδεδειγμένα έχουν μηδενική απόδοση και ζημιώνουν γενικότερα τον θεσμό των εκπτώσεων, διότι προκαλούν σύγχυση στον καταναλωτή, ο οποίος περιμένει εκπτώσεις αλλά δεν τις έχει, αφού οι δυνατότητες των επιχειρήσεων να διαθέσουν με μειωμένες τιμές στις εκτός τέλους εποχής περιόδους είναι περιορισμένες.
  Ο θεσμός των τακτικών εκπτώσεων πρέπει να προστατευθεί, καθώς αυτή τη στιγμή απλώνεται στο 1/3 του χρόνου (4 σχεδόν μήνες) και μαζί με τις ακολουθούσες προσφορές (που στην αντίληψη του καταναλωτικού κοινού εξομοιώνονται με τις εκπτώσεις) καταλήγουν να εφαρμόζονται περίπου στο μισό έτος. Σε ότι αφορά τις προσφορές, αυτή την στιγμή εμφανίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία από τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και γίνεται ευρύτατη εφαρμογή τους σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, πλην των τακτικών εκπτώσεων.
  Επειδή το θέμα των μειώσεων τιμών γενικότερα (εκπτώσεις – προσφορές) έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ομαλή λειτουργία της αγοράς, προτείνουμε την δημιουργία στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου μόνιμης ειδικής Επιτροπής διαρκούς διαλόγου, με την συμμετοχή των φορέων της αγοράς για τα θέματα αυτά, τα προβλήματα που παρουσιάζουν και την συναινετική επίλυσή τους.
  Επίσης, εφόσον τροποποιείται το άρθρο 15 ν. 4177/2013 και τρόπον τινά «ανανεώνεται», είναι ευκαιρία να σκεφθούμε και πάλι την επικαιροποίηση του προηγούμενου Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπει η παράγραφος 7, καθώς ήδη από καιρού έχει ξεπεραστεί.

 • 14 Μαρτίου 2022, 17:17 | Κωστας Οικονομου

  Όσον αφορά στην απελευθέρωση των προσφορών πέρα του δεκαημέρου, πιστεύω ότι είναι αθέμιτο διότι θα χρησιμοποιείται από γνωστές αλυσίδες super market,καθολη της διάρκεια του χρόνου κάνοντας εκπτώσεις που τις περισσότερες φορές είναι κάτω του κόστους με στόχο την εξαφάνιση της παραδοσιακής αγοράς και των μικρομεσαίων. Ουσιαστικά με την παραπάνω τροποποίηση οδηγείτε σε κλείσιμο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 • 13 Μαρτίου 2022, 17:20 | ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Είναι απαραίτητη η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικων περιόδων γιατί δημιουργούνε προβλήματα στη
  λειτουργία της αγοράς. Ο καταναλωτής συνηθίζει να ψωνίζει μόνο στις εκπτώσεις και όλο το υπόλοιπο διάστημα η αγορά υπολειτουργεί. Δημιουργούν καχυποψία στον πελάτη για τα ποσοστά κερδους των επιχειρήσεων.Το μέσο κέρδος μειώνεται και δεν μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα.
  Δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά.

 • Καλησπέρα σας, διατηρούμε καταστήματα παιχνιδιών στην Δυτική Μακεδονια.

  Πέραν το προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε περιοχή μας από τίς επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας , με τον νόμο που ετοιμάζεστε να ψηφίσετε καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

  Ειδικότερα, σχετικά με τις προσφορές που ήδη γίνονται στο πλαίσιο του 10ημερου, απο επιχείρησεις άσχετες με τον κλάδο μας όπως είναι τα super markets, αντιμετωπίζουμε ήδη σοβαρότατο πρόβλημα τις περιόδους Πάσχα & Χριστουγέννων που περιμένουμε να δουλέψουμε λόγω της έντονης εποχικότητας της δουλειάς μας.

  Τώρα με τον νέο νόμο που είναι προς ψήφιση το πρόβλημα θα γίνει πολύ εντονότερο, διότι θα μπορούν επιχειρήσεις αυτές (άσχετες με τον κλάδο των παιχνιδιών όπως είναι τα Super Markets), να κάνουνε μόνιμα προσφορές στα παιχνίδια , που είναι ένας ασήμαντος τζίρος για αυτούς αλλά η βασική πηγή εσόδων για εμάς.

  Ο σκοπός αυτών των επιχειρήσεων είναι να μαζεύουν κόσμο με ‘κράχτη’ το παιδικό παιχνίδι σε περιόδους αιχμής , πουλώντας σε πολύ χαμηλές τιμές, τακτική που θα εξοντώσει με μαθηματική ακρίβεια τα παραδοσιακά καταστήματα παιχνιδιών που ζούνε της οικογένειες τους απο το παιχνίδι.

  Ελπίζω να εισακουστεί η κραυγή αγωνίας μας.

 • Κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων

  Με αφορμή το νέο Πλαίσιο Προστασίας των Καταναλωτών που τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, διαπιστώσαμε ότι στο νομοσχέδιο παραμένει ενεργός ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

  Επιπλέον οι αλλεπάλληλες περίοδοι ενδιάμεσων εκπτώσεων – προσφορών χωρίς περιορισμούς – τακτικών εκπτώσεων απλώνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους που στην πράξη, δεν επιτρέπουν στις εμπορικές επιχειρήσεις να προσφέρουν σημαντικές και κυρίως πραγματικές εκπτώσεις στα προϊόντα τους.

  Είναι κοινή διαπίστωση πως οι ενδιάμεσες εκπτώσεις φθείρουν το θεσμό των εκπτώσεων και παράγουν μόνο σύγχυση στους καταναλωτές και κανένα θετικό αποτέλεσμα. Έχει αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν τονώνουν την αγορά αλλά δημιουργούν επιπλέον προβλήματα και στρεβλώσεις και δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση χαμηλότερων αρχικών τιμών σε όλα τα είδη από την αρχή της σεζόν.

  Επομένως μέσω της απουσίας των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πλέον, οι δυο κανονικές περίοδοι εκπτώσεων το χειμώνα και το καλοκαίρι θα ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο, ενώ θα είναι και μεγαλύτερα τα ποσοστά μείωσης που θα γίνονται στις αρχικές τιμές, προκειμένου να είναι ακόμα πιο δελεαστικές για τους καταναλωτές.

  Η Ομοσπονδία Εμπορίου και επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας εκφράζοντας το κοινό αίτημα όλων των εμπορικών συλλόγων Θεσσαλίας εκτιμά βάσιμα πως η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία του θεσμού των τακτικών εκπτώσεων.

  Κατά συνέπεια θέτουμε το αίτημα της επιτακτικής ανάγκης κατάργησης του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος του καταναλωτή.

  Με τιμή,
  Για το ΔΣ της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας

  Ο Πρόεδρος
  Χρήστος Μπλουγούρας

  Ο Γενικός Γραμματέας
  Γιώργος Τσιαπλές

 • 3 Μαρτίου 2022, 13:13 | ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

  Στην παράγραφο 2α: Στον όρο «όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) μέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής», το χρονικό διάστημα των 10 ημερών να γίνει, από τη στιγμή που τοποθετήθηκε το προϊόν, στην αγορά.