Άρθρο 17 Δικαίωμα υπαναχώρησης – Τροποποίηση άρθρου 3ε του ν. 2251/1994 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/2161)

Στο άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 (Α΄191), α) μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α, β) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, προκειμένου να προσαρμοσθεί στη νέα παρ. 1α, και το άρθρο 3ε διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3ε
Δικαίωμα υπαναχώρησης
1. Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι.
1α. Η περίοδος υπαναχώρησης των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρατείνεται σε τριάντα (30) ημέρες για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ, η περίοδος υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λήγει μετά από δεκατέσσερις (14) ημέρες ή, στην περίπτωση της παραγράφου 1α, τριάντα (30) ημέρες:
α) από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, για τις συμβάσεις υπηρεσιών,
β) για τις συμβάσεις πώλησης, από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή:
i) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,
ii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,
iii) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο,
γ) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης, σε περίπτωση συμβάσεων παροχής νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, εάν δεν διατίθενται προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα, παροχής τηλεθέρμανσης ή παροχής ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται πάνω σε σταθερό μέσο.
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εκτελέσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.
4. Σε περίπτωση σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με μορφή αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής αξιόγραφων ή με άλλη μορφή, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 1.».

  • 9 Μαρτίου 2022, 19:42 | George Arctouros

    Αρραβώνας, ο, Λ.Κ.Ν.: «χρηματικό ποσό που δίνεται από τον αγοραστή ως προκαταβολή, ως εγγύηση σε μια αγοραπωλησία· καπάρο: Έδωσα αρραβώνα για το σπίτι.» Για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Αυτή είναι η αξία της διαβούλευσης, καθώς οι νόμοι αυτοί καθαυτοί έχουν μηδαμινή (θετική) αξία.

  • 8 Μαρτίου 2022, 23:43 | George Arctouros

    Αρραβώνας;