Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών.

  • Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «επιβολή» από τον όρο εφαρμογή κατά τα πρότυπα της εθνικής μας νομοθεσίας.

  • 9 Μαρτίου 2022, 22:18 | George Arctouros

    Οι έννοιες «καλύτερη επιβολή» των κανόνων και «εκσυγχρονισμός» των κανόνων, κατά την γνώμη μου, δεν είναι απαραιτήτως συμβατές μεταξύ τους. Ο εκσυγχρονισμός δεν έχει απαραίτητα θετικό πρόσημο. Ως εκ τούτου, και υπό αυτήν την οπτική, είναι τυχαίο που στο άρθρο 2, Αντικείμενο του νόμου, η φράση «καλύτερη επιβολή των κανόνων» παραλείπεται, και συνεπώς μήπως το αντικείμενο του νόμου αντιτίθεται στους σκοπούς του;

  • 1 Μαρτίου 2022, 08:58 | Βασιλης

    OK