Άρθρο 2 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ακολουθούνται οι ορισμοί του ν. 2963/1922 (Α’ 134) και της της υπ. αρ. 1100/31.12.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» (Β’ 788). Δικαιούχος χρήσης του σήματος και υπεύθυνος για τη τήρηση του παρόντος ορίζεται κάθε επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά ζύθο με την επωνυμία της.