Άρθρο 7 – Έναρξη Ισχύος

1. Ο παρών κανονισμός να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.