Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις απονομής του ελληνικού σήματος

Προκειμένου να επιτρέπεται η απονομή και χρήση του ελληνικού σήματος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 188 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), ο ζύθος πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α. να παρασκευάζεται, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που λαμβάνουν χώρα στο ζυθοποιείο, και να εμφιαλώνεται, εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας από εγκεκριμένους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2963/1922 (Α’ 134), ζυθοποιούς,
β. να μην παραβαίνει τις διατάξεις του ν. 2963/1922 (Α’ 134),της υπ. αρ. 1100/31.12.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» (Β’ 788), καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων ( L 31), κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 της Επιτροπής ( L 304), κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα ( L 404), κανονισμού (EΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ ( L 338), κανονισμού (ΕΚ) 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 (L 354), κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «που αφορά στα πρόσθετα τροφίμων ( L 354), κανονισμού (ΕΚ) 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬λίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ ( L 354), κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (. L 364), κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (L 327).

 • 31 Αυγούστου 2022, 20:58 | ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΑ ΝΑΞΟΥ

  ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΝΑΞΟΣ – 31/08/2022
  Κάτοικοι, γη και επιχειρήσεις υπό απειλή.

  Η Μικροζυθοποιία Νάξου είναι Ελληνικών συμφερόντων και Ελληνικής ιδιοκτησίας.
  Η έδρα της είναι μακριά από τα κέντρα αποφάσεων, είναι όμως στο κέντρο του Αιγαίου, στο νησί μας την Νάξο!

  Δραστηριοποιείτε στην Ελληνική αγορά, μόλις προ διμήνου.
  Το μέλλον της είναι επιχειρηματικά ανθηρό και ταυτόχρονα αβέβαιο.
  Η Μικροζυθοποιία Νάξου ανήκει στον Σύνδεσμο Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (ΣΜΑΖΕ).

  Ο Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο ζύθο σκοπεύει στην ισοπέδωση των ζυθοποιείων Ελληνικών συμφερόντων.
  Τα κριτήρια απονομής Ελληνικού σήματος, αδιάκριτα σε κάθε επιχείρηση που παράγει ζύθο στην Ελλάδα, όπως λέει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, είναι μεροληπτικά υπέρ των πολυεθνικών που έχουν τελικά “εκμεταλλευτική” παρουσία στην Ελλάδα, μέσω των θυγατρικών τους.
  Ταυτόχρονα, είναι και ελλιπή. Στο μέλλον θα αποβούν καταστροφικά για τις εταιρίες παράγωγης ζύθου Ελληνικών συμφερόντων, όταν θα επιτραπεί η απονομή Ελληνικού σήματος στις θυγατρικές των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

  Πιστεύουμε λοιπόν, ότι ένα προϊόν που παράγετε στην Ελλάδα δεν είναι ταυτόχρονα και Ελληνικό προϊόν, αφού ο τελικός δικαιούχος έχει την κύρια έδρα του έκτος Ελλάδος, με ότι αυτό συνεπάγεται.

  Πρέπει λοιπόν οι πραγματικοί δικαιούχοι, όπως με την τροποποίηση του το στο αρ. 3 του 4557/2018, των ενδιαφερομένων να έχουν το «κέντρο» των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

  Το κοντινό μέλλον θα δείξει για ποιους τελικά δημιουργήθηκε και ποιους θα στηρίξει το Ελληνικό σήμα.

 • Πάτρα 31.8.2022

  Η Πατραϊκή Ζυθοποιία, Ελληνικής ιδιοκτησίας, εδρεύει στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά από το 2014, είναι μέλος του Σύνδεσμου Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος με τον διακριτικό τίτλο «ΣΜΑΖΕ».
  Στο πλαίσιο της διαβούλευσης … ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στο ζύθο …., η Θέση της Πατραϊκής Ζυθοποιίας όπως και όλων των μελών του συνδέσμου μας ΣΜΑΖΕ είναι ότι τα κριτήρια απονομής του “Ελληνικού Σήματος” αδιακρίτως σε κάθε επιχείρηση που παράγει ζύθο στην Ελλάδα όπως ορίζεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, είναι ελλιπή, μεροληπτική υπέρ των πολυεθνικών που έχουν παρουσία στην Ελλάδα μέσω των θυγατρικών τους, και απόλυτα εχθρική και μακροπρόθεσμα θα αποβεί καταστροφική για την ελληνική παραγωγή ζύθου αλλά και ισχυρά παραπλανητική για τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, αφού επιτρέπουν την απονομή ελληνικού σήματος ακόμη και στις αλλοδαπές ζυθοποιίες που δραστηριοποιούνται μέσω των θυγατρικών τους στην Ελλάδα αποκρύπτοντας το γεγονός ότι ο τελικός δικαιούχος (ultimate beneficiary) των σημάτων τους εδρεύει στο εξωτερικό.
  Πρότασή μας είναι στα προϊόντα των πολυεθνικών που παράγονται στην Ελλάδα από τις θυγατρικές αντί του σήματος Ελληνικό Προϊόν να αναγράφεται το «Παράγεται στην Ελλάδα» που είναι σωστό, αντικειμενικό και απόλυτα κατατοπιστικό για τον Καταναλωτή.
  Επίσης προτείνουμε όπως στο συγκεκριμένο άρθρο προστεθούν ως απαραίτητες προϋποθέσεις απονομής του ελληνικού σήματος:
  1) η πραγματική έδρα των ενδιαφερομένων να βρίσκεται εντός Ελλάδας (δηλαδή οι βασικές αποφάσεις για τη λειτουργία τους να λαμβάνονται στην Ελλάδα και να μην τελούν σε σχέση εξάρτησης ή εξουσίασης με πρόσωπα και εταιρείες που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας) και
  2) οι πραγματικοί δικαιούχοι (όπως ορίζονται στο αρ. 3 του 4557/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει) των ενδιαφερομένων να έχουν το «κέντρο» των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

  Η πολιτεία οφείλει να ενισχύει και να στηρίζει την ελληνική παραγωγή και όχι τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

 • 31 Αυγούστου 2022, 16:48 | Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ

  Η εταιρεία μας είναι επί της αρχής σε συμφωνία με τη λογική απονομής του Ελληνικού Σήματος ζύθου με βάση την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων και τις κατάλληλες επισημάνσεις στη συσκευασία για συστατικά, ασφάλεια, προέλευση.
  Το Ελληνικό Σήμα πρέπει να αναδεικνύει τις εταιρίες/προϊόντα με δεδομένη και αποδεικνυόμενη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία μέσω εγχώριας προέλευσης πρώτων υλών, στήριξης πρωτογενούς τομέα και θέσεων εργασίας, δίνοντας σημασία στη χώρα παραγωγής ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όπως γίνεται και για άλλες σχετικές κατηγορίες στις οποίες απονέμεται εθνικό σήμα.

 • 31 Αυγούστου 2022, 11:55 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. Στο σχέδιο νόμου για την απονομή ελληνικού σήματος στο ζύθο δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με την κλαδική εκπροσώπηση ζύθου στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται οι θέσεις του κλάδου. Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς της μπίρας απέχουν σημαντικά των άλλων αγορών όπου εφαρμόστηκε το Ελληνικό σήμα (Γάλα, Ελαιόλαδο) και ως εκ τούτου μια απλή μεταφορά των προϋποθέσεων του σήματος στην αγορά της μπίρας μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις και αποτυχία του αρχικού σκοπού της πρωτοβουλίας. Προτείνεται να κληθούν οι ζυθοποιίες μέσω της κλαδικής εκπροσώπησής τους να συμμετάσχουν ενεργά από την αρχή στη διαμόρφωση του σχεδίου νόμου.

 • 30 Αυγούστου 2022, 21:22 | ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ωάννινα 30.8.2022
  Στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος, η ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕ που εδρευει στα Ιωάννινα και δραστηροποιηται στην παραγωγή χειροποίητου ζυθου από το 2016 τασετε εναντια στα κριτήρια που το πάρον νομοσχέδιο θέτει για την επιδοση του «Ελληνικού Σήματος». Το ελληνικό σήμα θα πρέπει να απονέμεται σε εταιρίες που παράγουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα οι εταιρίες αυτές οφείλουν να είναι ελληνικών συμφερόντων. Δεν μπορεί να επιδίδεται ελληνικό σήμα σε προϊόντα θυγατρικών εταιρειών ξένων συμφερόντων των οποίων τα υπερκέρδη μεταφέρονται εκτός Ελλάδος.

 • Η θέση της Μικροζυθοποιίας Καβάλας που εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Καβάλα από το 2017 είναι, πως η παραπάνω διάταξη, είναι ελλειπής και κυρίως θα δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση στον καταναλωτή, μιας και θέτει ως προϋπόθεση απονομής του ελληνικού σήματος μόνο το κριτήριο της παραγωγής. Για το λόγο αυτό προτείνουμε στο παρόν άρθρο να προστεθούν περισσότερες προϋποθέσεις απονομής του ελληνικού σήματος οι οποίες θα αποτρέψουν την παραπλάνηση του ενδιαφερόμενου αγοραστή, εντός και εκτός Ελλάδος.

 • 30 Αυγούστου 2022, 00:31 | ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

  29.8.2022
  Στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στο ζύθο, η Ζυθοποιία Πηνειού, με παραγωγική βάση και έδρα στην Ελλάδα, Ελληνικής ιδιοκτησίας, έχει την άποψη πως η παραπάνω διάταξη, είναι ελλειπής, μιας και θέτει ως προϋπόθεση απονομής του ελληνικού σήματος μόνο το κριτήριο της παραγωγής. Έτσι δεν αποκλείεται η δυνατότητα απονομής και χρήσης του Ελληνικού σήματος, σε προιόντα που παράγονται μεν στην Ελλάδα, από εταιρίες οι οποίες αποτελούν μέλη πολυεθνικών ομίλων και το κέντρο λήψης των βασικών αποφάσεων για τη λειτουργία τους βρίσκεται στο εξωτερικό καθώς και οι πραγματικοί δικαιούχοι στους οποίους ανήκουν ή ελέγχουν πραγματικά τις εταιρίες αυτές, έχουν την έδρα τους εκτός της Ελλάδας.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε στο παρόν άρθρο να προστεθούν προϋποθέσεις απονομής του ελληνικού σήματος οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι η πραγματική έδρα των ενδιαφερομένων βρίσκεται εντός Ελλάδας.

 • 29 Αυγούστου 2022, 12:44 | Μαραγκουδακης Χαρης

  Μεσογειακή Μικροζυθοποιια Κρήτης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε, Ελληνικής ιδιοκτησίας, εδρεύει στην Κρήτη και δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά από το 2015.

  Το θέμα του Ελληνικού σήματος δεν μπορεί να περάσει! Επιτρέπει στις
  Πολυεθνικές να μεταμφιέζονται ως με την σύμφωνη γνώμη του
  νομοθέτη…

  Ποιον κοροϊδεύουμε ?
  Δίνουν στης πολυεθνικές ??

 • Η χρήση σου Ελληνικού Σήματος στην αγορά της μπύρας με τις προτεινόμενες διατάξεις θα δημιουργήσει απλά σύγχυση στον καταναλωτή καθώς εστιάζει μόνο στο κομμάτι της παραγωγής (ούτε καν των πρώτων υλών) και αφήνει εκτός το ιδιοκτησιακό καθεστώς / μετοχική σύνθεση της εκάστοτε εταιρίας.

 • Η θέση της Μακεδονικής Μικροζυθοποιϊας, αμιγώς Ελληνικής ιδιοκτησίας που εδρεύει επιχειρεί , επενδύει και παράγει από τη Δράμα …. το κέντρο αποφάσεων της…ταυτίζεται απόλυτα με τις θέσεις του συνδέσμου ΣΜΑΖΕ που συμμετέχει.
  Η επιλογή των κριτήριων με βάση τα οποία αποδίδεται το Ελληνικό Σήμα στη ζυθοποιία δεν είναι ορθά μελετημένη, καθώς δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε γνωστά διεθνή brands ζύθου που παράγονται στην Ελλάδα, να φέρουν…αν το επιθυμούν ,το ελληνικό σήμα μπύρας που δίνει ο εν λόγο κανονισμός της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος
  Με τον κανονισμό θα παρέχεται πλέον και με τη βούλα του ελληνικού κράτους η δυνατότητα στους ‘’διεθνείς παίκτες’’ να εκμεταλλευτούν τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα ζύθου με ελληνικό brand name παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εταιρείες που έχουν μεν παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά το R&D και τα κεντρικά τους γραφεία, στα οποία λαμβάνονται αποφάσεις, βρίσκονται στο εξωτερικό.
  Παρουσιάζονται από τις πολυεθνικές, που δραστηριοποιούνται μέσω των θυγατρικών τους στην Ελλάδα, όλο και περισσότερες ‘’ετικέτες’’… αγορασμένες ελληνικές «μπράντες» (όπως τις αποκαλούν οι εξπέρ του marketing των πολυεθνικών). Ήδη έχει προκληθεί ταραχή στον καταναλωτή από κατευθυνόμενη πληροφόρηση, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση και την σύγχυση του.

  Με τα ισχύοντα κριτήρια θα πέσει το τελευταίο τείχος υπέρ των πολύ-εθνικών κολοσσών !
  Θεωρούμε κρίσιμη και επείγουσα για την βιωσιμότητα του κλάδου την επανεξέταση των κριτηρίων που διέπουν τον εν λόγω Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος σε ότι αφορά τον ζύθο.
  Πέραν αυτού θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η παρούσα νομοθεσία που στηρίζεται σε βασιλικά διατάγματα του περασμένου αιώνα…

  ‘Όποια συζήτηση περί Ελληνικού Σήματος θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου, έχοντας ως βασικούς συνομιλητές τις ανεξάρτητες ελληνικές μικροζυθοποιίες.

  Η πρόταση μας συμπορεύεται με την θέση του συνδέσμου ΣΜΑΖΕ.
  Η απόφαση θα έχει μεγάλη βαρύτητα στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά, την προστασία των συμφερόντων μας από αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αμιγώς ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικό πλάνο με συγκεκριμένες δράσεις αξιοποιώντας στο έπακρο το Ελληνικό Σήμα και εκτός των συνόρων.

 • Η θέση της Κρητικής Ζυθοποιίας ΑΕ, η οποία εδρεύει στο Ζουνάκι Δήμου Πλατανιά Χανίων Κρήτης, είναι ότι η θέσπιση του Ελληνικού σήματος στο ζύθο δε θα μας βοηθήσει, αντιθέτως θα μας βλάψει και για αυτό επιθυμούμε να μην προχωρήσει.
  Εξηγούμε γιατί: με τις προϋποθέσεις απονομής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3, δικαιούχοι του Ελληνικού σήματος θα βρεθούν και οι ζύθοι των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται και κυριαρχούν στην Ελληνική αγορά, οι οποίοι θα το αξιοποιήσουν στο έπακρο με τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν και θα περιθωριοποιήσουν τα προϊόντα των μικρών και ανεξάρτητων ζυθοποιείων, όπως εμείς.

 • Η Ζυθοποιϊα Πελοποννήσου Κορδώσης Π.- Θαμνίδης Π. Ο.Ε με έδρα τη Νεμέα Κορινθίας θα ήθελε να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάνοντας τις δικές της παρατηρήσεις και σχόλια.
  Η απονομή Ελληνικού σήματος θα έπρεπε να δίνεται σε 100% αποκλειστικά Ελληνικά προϊόντα. Το που παράγεται ένα προϊόν είναι σημαντικό και λαμβάνεται υπόψη αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Η BMW εγκαινίασε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο εργοστάσιο στo Manaus της Βραζιλίας για παραγωγή πολλών μοντέλων μοτοσυκλετών της. Οι μηχανές που παράγονται στη Βραζιλία είναι βραζιλιάνικες ή γερμανικές; Η τεχνογνωσία, η εμπειρία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ ανήκουν στην μητρική εταιρεία έτσι ώστε μια BMW ακόμα και να φτιάχνεται στην Βραζιλία να θεωρείαι Γερμανική.
  Ακριβώς το ίδιο λοιπόν είναι και στην παραγωγή μιας μπύρας. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι 2 μεγάλες εταιρείες του χώρου (Heineken group με την θυγατρική της Αθηναική ζυθοποιία) και Calsberg Group (με θυγατρική την Ολυμπιακή ζυθοποιια) με αρκετά Ελληνικά σήματα όπως Μύθος, Fix κλπ) θα προσπαθήσουν να πάρουν το Ελληνικό σήμα. Το θέμα είναι ένας τουρίστας που θα έρχεται στη χώρα μας και θέλει να δοκιμάσει μια Ελληνική μπύρα και του προσφέρει το εστιατόριο μια Mythos, fix, Alfa ή Μάμμος θα πίνει μια Ελληνική μπύρα ναι ή όχι.
  Κατά τη γνώμη μας η απόδοση του Ελληνικού σήματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη εκτός από την παραγωγή αυτή καθάυτή να λαμβάνει υπόψη και άλλα στοιχεία όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δηλαδή μια Coca cola που παραγεται στην Ελλάδα με την συνταγή και την τεχνογνωσία της Coca cola μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε ένα Ελληνικό προϊόν;

 • 26 Αυγούστου 2022, 15:46 | Κρητικές ζυθοποιίες Ζηδιανάκης Α.Ε.

  Η προσπάθεια απονομής του Ελληνικού σήματος είναι σωστή και θεμιτή, αλλά μία επιχείρηση – μπίρα, εκτός του να «φαίνεται» Ελληνική, θα πρέπει και να είναι. Είναι κατά το ήμισυ αλήθεια, να κατονομάζεις Ελληνική μπίρα, μία μπίρα που παράγετε στην Ελλάδα και η εταιρία εδρεύει στο Λονδίνο ή ανήκει σε όμιλο με έδρα την Ιαπωνία. Αδικούνται οι μπίρες που παράγονται στην Ελλάδα, υπό Ελληνικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.

 • Η χρήση σου Ελληνικού Σήματος στην αγορά της μπύρας θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και δεν θα προσφέρει καμία χρήσιμη ενημέρωση στον καταναλωτή.

 • 26 Αυγούστου 2022, 14:09 | Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης

  Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης ο.ε., Ελληνικής ιδιοκτησίας, εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά από το 2015.
  Στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στο ζύθο, η θέση μας ταυτίζεται απόλυτα με την θέση που εκφράζει ο «Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΜΑΖΕ».
  Θα θέλαμε να φέρουμε ένα παράδειγμα για μπορέσει να γίνει κατανοητό ότι οι πολυεθνικές ζυθοποιίες οι οποίες διατηρούν την έδρα τους σε χώρες εκτός της Ελληνικής επικράτειας, θέλοντας να οικειοποιηθούν την Ελληνική ταυτότητα αποκρύπτοντας το γεγονός ότι ο τελικός των σημάτων τους εδρεύει στο εξωτερικό, προωθούν στην αγορά σήματα μπίρας συνδεδεμένα με τις τοπικές κοινωνίες είτε εξαγοράζοντας σήματα Ελληνικών Ζυθοποιείων εν λειτουργία ή μη, είτε προχωρώντας στην δημιουργία νέων ελληνικών σημάτων επιστρατεύοντας εξειδικευμένες πρακτικές.
  Η Coca-Cola 3 Ε που είναι μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC μιας παγκόσμιας εταιρία και έχει την παραγωγή της στην Ελληνική επικράτεια θα μπορεί και αυτή να βάλει την Ελληνική σημαία(εφόσον παρήγαγε μπίρα ) πάνω στα προϊόντας δίνοντας στους την αντίστοιχή Ελληνικότητα, ενώ πρόκειται για μεγάλο πολυεθνικό κολοσσό.
  Για αυτούς τους λογούς είμαστε ενάντια στο νομοσχέδιο που θέλει να απόδοση Ελληνικότητα σε προϊόντα πολυεθνικών εταιριών παραγωγής ζύθου βάζοντας επάνω την Ελληνική σημαία .

 • Η Κερκυραϊκή Ζυθοποιία, Ελληνικής ιδιοκτησίας, εδρεύει στην Κέρκυρα και δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά από το 2006.
  Στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στο ζύθο, η θέση μας ταυτίζεται απόλυτα με την θέση που εκφράζει ο «Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΜΑΖΕ».
  Οι Ελληνικές μικρές ανεξάρτητες ζυθοποιίες όπου δραστηριοποιούνται από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, εδώ και χρόνια έχουν καταφέρει με κόπο, ρίσκο και μεγάλες θυσίες να κερδίσουν την θέση τους στην τοπική άλλα και την Ελληνική αγορά. 
  Κατάφεραν, δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό, να αποτελούν σήμερα μέρος της γαστρονομικής κουλτούρας στους τόπους όπου εδρεύουν, προάγοντας με αυτό τον τρόπο την τοπική γαστρονομική κληρονομιά.
  Η μακρόχρονη παρουσία των Ελληνικών μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων στην Ελληνική αγορά έχει καταφέρει να πετύχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας η οποία αγκαλιάζει και στηρίζει τα τοπικά και κατ’ επέκταση Ελληνικά προϊόντα.
  Τα τελευταία χρόνια λόγω της τάσης του τοπικού πληθυσμού άλλα και των επισκεπτών της Χώρας να επιλέγει Ελληνικά προϊόντα, το μερίδιο των Ελληνικών μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων στην Ελληνική αγορά εμφανίζει πρωτοφανή άνθιση.
  Για την ανάσχεση του φαινομένου αναπτύχθηκε σε ανησυχητικό βαθμό από τις πολυεθνικές ζυθοποιίες, που δραστηριοποιούνται μέσω των θυγατρικών τους στην Ελλάδα, το φαινόμενο του craftwashing. 
  Οι πολυεθνικές ζυθοποιίες οι οποίες διατηρούν την έδρα τους σε χώρες εκτός της Ελληνικής επικράτειας, θέλοντας να οικειοποιηθούν την Ελληνική ταυτότητα αποκρύπτοντας το γεγονός ότι ο τελικός δικαιούχος (ultimate beneficiary) των σημάτων τους εδρεύει στο εξωτερικό, προωθούν στην αγορά σήματα μπίρας συνδεδεμένα με τις τοπικές κοινωνίες είτε εξαγοράζοντας σήματα Ελληνικών Ζυθοποιείων εν λειτουργία ή μη, είτε προχωρώντας στην δημιουργία νέων ελληνικών σημάτων επιστρατεύοντας εξειδικευμένες πρακτικές Μάρκετινγκ.
  Με αυτό τον τρόπο προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή, ο οποίος λαμβάνει διαρκώς κατευθυνόμενη πληροφόρηση, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του.
  Ως απόρροια των παραπάνω θεωρούμε πως η τοποθέτηση »Ελληνικού Σήματος» σε προϊόντα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στον »Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στο ζύθο» αντί να προσδώσει αξία στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε εξ αρχής, θα καταφέρει να εξισώσει σε απόλυτο βαθμό στα μάτια των καταναλωτών τα προϊόντα των πολυεθνικών εταιριών με αυτά των Ελληνικών, προκαλώντας ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.
  Θεωρούμε κρίσιμη για την βιωσιμότητα του κλάδου την επανεξέταση των κριτηρίων που διέπουν τον εν λόγω Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος σε ότι αφορά τον ζύθο.
  Η πρόταση μας συμπορεύεται με την θέση του συνδέσμου ΣΜΑΖΕ, πως η όποια συζήτηση περί Ελληνικού Σήματος θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου, έχοντας ως βασικούς συνομιλητές τις ανεξάρτητες Ελληνικές μικροζυθοποιίες.

 • 16 Αυγούστου 2022, 16:52 | ΣΜΑΖΕ

  Κομοτηνή, 16.08.2022

  Ο «Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΜΑΖΕ» αποτελεί μη κερδοσκοπικό Σωματείο, μέλη του οποίου αποτελούν 32 «ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία», ελληνικής ιδιοκτησίας, που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Ως εκ τούτου, εκπροσωπούμε την πλειοψηφία των ζυθοποιείων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα.

  Θέση των μελών μας είναι ότι τα κριτήρια απονομής του “Ελληνικού Σήματος” αδιακρίτως σε κάθε επιχείρηση που παράγει ζύθο στην Ελλάδα όπως ορίζεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, είναι ελλιπή, αφού επιτρέπουν την απονομή ελληνικού σήματος ακόμη και στις αλλοδαπές ζυθοποιίες που δραστηριοποιούνται μέσω των θυγατρικών τους στην Ελλάδα αποκρύπτοντας το γεγονός ότι ο τελικός δικαιούχος (ultimate beneficiary) των σημάτων τους εδρεύει στο εξωτερικό.

  Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πρακτική του craftwashing, όπου οι πολυεθνικές ζυθοποιίες προωθούν στην αγορά σήματα μπίρας συνδεδεμένα με τις τοπικές κοινωνίες και άλλα συνήθη χαρακτηριστικά μικροζυθοποιίας, θα έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα την απόλυτη ταύτιση των πολυεθνικών προϊόντων με τα προϊόντα των ανεξάρτητων ελληνικών μικροζυθοποιείων στα μάτια των Ελλήνων καταναλωτών. Μία τέτοια εξέλιξη θα επέφερε δυσμενέστατες συνέπειες στο σύνολο των επιχειρήσεων μας καθώς και των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, αφού θα έθετε σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο την βιωσιμότητά μας.

  Ως εκ τούτου, η απονομή ενός “Ελληνικού Σήματος” όπως αυτό ορίζεται στο προαναφερθέν νομοσχέδιο όχι μόνο δεν θα εξυπηρετούσε τον σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί, άλλα θα επέτεινε τη σύγχυση των καταναλωτών περί την ελληνικότητα των προϊόντων ζύθου που ήδη επικρατεί στην ελληνική αγορά λόγω της παραπλανητικής πρακτικής του craftwashing που εφαρμόζουν πλέον οι πολυεθνικές ζυθοποιίες στο σύνολο σχεδόν των κρατών μελών την ΕΕ.

  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, οποιαδήποτε εταιρία κατέχει άδεια παραγωγής ζύθου στην Ελλάδα θα μπορούσε να αιτηθεί την απονομή του συγκεκριμένου σήματος, καταργώντας στην πράξη οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ σημάτων ζύθου ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, και συνεπώς δεν θα προστάτευε τους Έλληνες καταναλωτές από τις προσπάθειες “ελληνοποίησης” ξένων σημάτων ή την δημιουργία ελληνικών σημάτων από ξένες εταιρίες, αφού δεν προβλέπεται η υποβολή και εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κάθε σήματος ξεχωριστά.

  Απαρέγκλιτη θέση μας είναι πως δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί το Ελληνικό Σήμα στον ζύθο όπως ορίζεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, διότι τούτο θα προκαλούσε καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο των μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιιών ελληνικών συμφερόντων.

  Η όποια συζήτηση περί Ελληνικού Σήματος θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου, έχοντας, όπως θα ανέμενε κανείς, ως βασικούς συνομιλητές τις ανεξάρτητες ελληνικές μικροζυθοποιίες, γεγονός το οποίο δεν συνέβη με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, του οποίου το περιεχόμενο έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ.

  Οι παράμετροι της συζήτησης περί χορήγησης Ελληνικού Σήματος, στην οποία θα επιμείνουμε εξαντλώντας κάθε νόμιμο δικαίωμα και μέσο, θα πρέπει να οριστούν ως εξής:

  Άρθρο. 3:
  Για την απονομή του «Ελληνικού Σήματος» σε επιχειρήσεις ζύθου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα πρέπει να συνεκτιμάται πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 188 Ν. 4072/12 κριτηρίων και η ιδιοκτησιακή σύνθεση ή η ιδιαίτερη σχέση των επιχειρήσεων αυτών που φέρονται ως εδρεύουσες στην ελληνική επικράτεια με άλλες επιχειρήσεις της αλλοδαπής, ώστε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα οι οποίες συνδέονται τυχόν με αντίστοιχες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην αλλοδαπή με τρόπο ώστε να αποτελούν μεταξύ τους «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» όπως η έννοια αυτή κάθε φορά καθορίζεται στην ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία και των οποίων ιδίως ο βασικός μέτοχος (τελικός δικαιούχος/ ultimate beneficiary) δεν έχει έδρα την Ελλάδα, να αποκλείονται αυτόματα από τη δυνατότητα χρήσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, έστω και εάν αυτά παράγονται ή παρέχονται στην Ελλάδα, του «Ελληνικού Σήματος».

 • 5 Αυγούστου 2022, 15:02 | Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Αθήνα, 5.8.2022
  Στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στο ζύθο, η «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, αποτελούμενη από ανεξάρτητες επιχειρήσεις, με παραγωγική βάση και πραγματική έδρα στην Ελλάδα, Ελληνικής ιδιοκτησίας, επί του παρόντος άρθρου επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια είναι σαφής η τάση των Ελλήνων καταναλωτών προς τα ελληνικά προϊόντα, προκειμένου σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί οι τελευταίοι όχι μόνο να στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή, αλλά και την ελληνική οικονομία και κοινωνία γενικότερα. Η ανωτέρω διάταξη όμως ως έχει δε λαμβάνει καθόλου υπόψιν της την εθνική οικονομία και κοινωνία, διότι θέτει ως προϋπόθεση απονομής του ελληνικού σήματος μόνο το κριτήριο της παραγωγής. Με την παρούσα λοιπόν διατύπωση δεν αποκλείεται η δυνατότητα απονομής και χρήσης του Ελληνικού σήματος από ομίλους πολυεθνικών εταιριών, οι οποίοι ναι μεν μέσω της ύπαρξης θυγατρικών εταιριών δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, ωστόσο το κέντρο λήψης των βασικών αποφάσεων για τη λειτουργία τους βρίσκεται στο εξωτερικό ενώ και οι πραγματικοί δικαιούχοι στους οποίους ανήκουν ή ελέγχουν πραγματικά τις ελληνικές εταιρικές οντότητες έχουν την έδρα τους επιχειρηματική και φορολογική στο εξωτερικό με αποτέλεσμα μέρος της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους να μεταφέρεται στο εξωτερικό και να μην ενισχύει την εθνική οικονομία.
  Είμαστε της άποψης ότι η παρούσα διατύπωση έρχεται σε αντίθεση με αρ. 184 του Ν. 4072/2012 στον οποίο ορίζεται ως σκοπός του Ελληνικού Σήματος η διάκριση των προϊόντων ελληνικής προέλευσης, διότι εξειδικεύει συσταλτικά τον όρο «ελληνική προέλευση». Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπως στο παρόν άρθρο προστεθούν ως προϋποθέσεις απονομής του ελληνικού σήματος α) η πραγματική έδρα των ενδιαφερομένων να βρίσκεται εντός Ελλάδας (δηλαδή οι βασικές αποφάσεις για τη λειτουργία τους να λαμβάνονται στην Ελλάδα και να μην τελούν σε σχέση εξάρτησης ή εξουσίασης με πρόσωπα που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας) και β) οι πραγματικοί δικαιούχοι (όπως ορίζονται στο αρ. 3 του 4557/2018 ως τροποποιηθείς ισχύει) των ενδιαφερομένων να έχουν το «κέντρο» των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

 • 21 Ιουλίου 2022, 12:28 | Basiliakos

  Bravo