Άρθρο 5 – Διαδικασία απονομής του ελληνικού σήματος

1. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί την απονομή του ελληνικού σήματος για συγκεκριμένο προϊόν του υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 192 του ν. 4072/2012 (A’ 86) στη Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει το ζυθοποιείο, όπου παράγεται το προϊόν.
2. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου περιλαμβάνει τα εξής:
α. α) Για φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντος. β) Για νομικά πρόσωπα, τη μορφή, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.
β. Την ειδική άδεια παραγωγής ζύθου, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2963/1922 (Α’ 134), την παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ. της 28.9.1922 «περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α’ 183) και το ν.δ. της 29.12.1923 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α’ 384).
γ. Τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ζυθοποιείου.
δ. Tα πλήρη στοιχεία του προϊόντος, όπως αναφέρονται στις υποπερ. (i) έως (iv) της περ. β’ της παρ. 4 του παρόντος.
Η υποβολή των εν λόγω στοιχείων συνοδεύεται με μνεία στον τεχνικό φάκελο, ο οποίος προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α’ 243), ή στην προϊσχύσασα έγκριση επισήμανσης ζύθου.
ε. Τα πλήρη στοιχεία:
(i) του ζυθοποιείου στο οποίο παράγεται το προϊόν,
(ii) της επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας παράγεται ο ζύθος, καθώς και αναφορά στη συμβολαιογραφική σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με το π.δ. 965/1980 (Α’ 243), για τις περιπτώσεις παραγωγής ζύθου για λογαριασμό τρίτου,
(iii) του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων αρμοδίου για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 , στην περίπτωση που είναι διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από εκείνο των υποπερ. (i) και (ii).
στ. Τις δηλώσεις που προβλέπονται στις περ. γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012.
3. Η Χημική Υπηρεσία, αφού εξετάσει τα ως άνω δικαιολογητικά διαβιβάζει, μαζί με εισήγησή της, την αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.
4.α. Η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι υπεύθυνη για την καταχώριση των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 190 του ν. 4072/2012 (Α’ 86).
β. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι τα εξής:
(i) η ονομασία του προϊόντος,
(ii) η εμπορική ονομασία του προϊόντος,
(iii) άλλες ενδείξεις σημαντικές για την ταυ¬τότητα του προϊόντος,
(iv) ο αλκοολικός τίτλος,
(v) τα πλήρη στοιχεία του ζυθοποιού, δηλαδή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος, εάν υφίσταται, και πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης,
(vi) τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας παράγεται ο ζύθος στην περίπτωση που παράγεται για λογαριασμό τρίτου,
(vii) τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων αρμοδίου για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, στην περίπτωση που είναι διαφορετικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο από εκείνο των υποπερ. (v) και (vi).
5. Η ως άνω καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεπάγεται άμεσα την απονομή του δικαιώματος χρήσης του σήματος στον δικαιούχο.
6. Το ελληνικό σήμα χρησιμοποιείται στη μορφή που έχει εγκριθεί με την υπ’αριθμ. 67382 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 3356 Β ΄ 15-12-14).

  • 31 Αυγούστου 2022, 16:07 | Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ

    Στο πλαίσιο επίτευξης μονοαπευθυντικής διαδικασίας, προτείνεται να αναφέρεται ότι η καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο των σχετικών στην παράγραφο 4, περιπτ. (β) του παρόντος άρθρου συνεπάγεται αυτόματα την απονομή του δικαιώματος χρήσης του σήματος στον δικαιούχο.