Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων»

Η αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων αποτελεί για το Υπουργείο μας υψίστης σημασίας πολιτική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειάς μας να πατάξουμε τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και να βάλουμε ένα τέλος στην άσκοπη και πολλές φορές αδιαφανή κατασπατάληση πόρων σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις λαμβάνουμε με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία μετουσιώνει την ανάγκη μίας θεσμικής μεταρρύθμισης στο πεδίο των διαγωνισμών του Δημοσίου με τη δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Με γνώμονα τους παραπάνω στόχους, διαμορφώσαμε το παρόν Σχέδιο Νόμου  με το οποίο συστήνουμε μια ανεξάρτητη νομοθετικά κατοχυρωμένη διοικητική αρχή, την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία θα συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες σε διάφορα υπουργεία και φορείς, θα αναλάβει το δύσκολο έργο της παρακολούθησης της κωδικοποίησης και απλούστευσης του υφιστάμενου πολύπλοκου νομικού πλαισίου και θα έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη χάραξη και παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η ανάγκη για την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το πάγιο αίτημα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ύπαρξη ενός ενιαίου (σε εθνικό επίπεδο) αξιόπιστου και αμερόληπτου συνομιλητή σε ό,τι αφορά την εθνική στρατηγική και πολιτική στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρεί  να υιοθετήσει τις περισσότερες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικά τον ρόλο της με την ελάχιστη δυνατή δημοσιονομική επιβάρυνση. Η νομοθετική μας αυτή πρωτοβουλία συνιστά παράλληλα και δέσμευση της χώρας μας, η οποία απορρέει από τους όρους του Μνημονίου.

Με τη σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων θα γίνει επιτέλους εφικτή η παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, η βελτίωση και ενοποίηση του συναφούς νομικού πλαισίου, ο συντονισμός και εξορθολογισμός της πρακτικής των αναθετουσών αρχών, καθώς και η προαγωγή της διαφάνειας στο πεδίο της ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, τα οφέλη του προτεινόμενου σχεδίου νόμου συνίστανται στον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του υφιστάμενου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των  δημοσίων συμβάσεων με απώτερο στόχο α) τη μείωση και τον έλεγχο των δαπανών του κράτους για τις δημόσιες συμβάσεις,  β) τη διευκόλυνση και  ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και γ) την ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές της  διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.

Στην προσπάθειά μας αυτή τα σχόλια, οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο. Σας καλούμε λοιπόν να μελετήσετε το Σχέδιο Νόμου και τα κείμενα που το συνοδεύουν και να μας βοηθήσετε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο.