Άρθρο 06: Έλεγχος-κυρώσεις

1) Ο έλεγχος της νομιμότητας χρήσης του Ελληνικού Σήματος ασκείται από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους στα πλαίσια των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα:
α) Η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία δικαιούχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος ασκεί τον έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης του Σήματος από την ποτοποιία.
β) Κατά την εξέταση των δειγμάτων του αγορανομικού ελέγχου η Χημική Υπηρεσία που διενεργεί την εξέταση των δειγμάτων που φέρουν το Ελληνικό Σήμα ελέγχει τη νομιμότητα χρήσης του.
γ) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου ασκεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος.
2) α) Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 είναι η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία δικαιούχο του Ελληνικού Σήματος.
β) Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 είναι η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

  • Θα ήταν καλύτερο να θεσμοθετηθούν με σαφή τρόπο οι διαδικασίες ελέγχου. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει στην συνέχεια μετά την δημοσίευση του νόμου, με την έκδοση κανονιστικού περιεχομένου διοικητικών πράξεων από το Υπουργείο θα μπορούσε και στο παρόν νομοσχέδιο να αναφερθούν ειδικότεροι και πιο συγκεκριμένοι τρόποι για την θεσμοθέτηση της ελεγκτικής διαδικασίας.

  • 13 Ιουνίου 2013, 10:32 | Στέφανος

    Από γενικότητες άλλο τίποτα. Δεν υπάρχει διαδικασία, σημεία ελέγχου, συγκεκριμένες δράσεις, ούτε καν ιστορικό.
    Συγχαρητήρια.