Άρθρο 03: Προϋποθέσεις απονομής του Ελληνικού Σήματος

1) Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση του Ελληνικού Σήματος, το αλκοολούχο ποτό πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται εντός των ορίων της Ελλάδας από εγκεκριμένους κατά νόμον ποτοποιούς.
β) είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά.
2) Για τα αλκοολούχα ποτά που φέρουν νομίμως γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην Ελλάδα ή σε περιοχή της, ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οικεία υπουργική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη ή/και καθορίζονται οι όροι χρήσης της.

 • 12 Ιουνίου 2013, 10:29 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Υπάρχει πρόβλημα νομικό (που μπορεί να εξελιχθεί σε ουσιαστικό) που βρίσκεται περισσότερο στην ίδια την ιδέα του ελληνικού σήματος δηλαδή στον Νόμο 4072/2012 παρά στην συγκεκριμένη ρύθμιση, που εκδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του προαναφερόμενου νόμου.
  Το «ελληνικό» σήμα, έστω και αν αποτελεί εθελοντικό σχήμα, δεν παύει να δημιουργεί θέματα πιθανής παραβίασης κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
  Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να θεωρηθεί επιτρεπτό αν είχε την έννοια αμιγούς διευκρίνισης του τι σημαίνει «ελληνικό», ώστε να αποφεύγονται πιθανές καταχρήσεις από παραπλανητικούς ισχυρισμούς που θα απέβαιναν σε βάρος του καταναλωτικού κοινού. Όμως η δομή του δείχνει πως τείνει κύρια- αν όχι αποκλειστικά- στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των «ελληνικών» έναντι των υπολοίπων ομοειδών (μεταξύ αυτών και των ευρωπαικών), κάτι που θα φανεί σύντομα και στην πράξη. Συνεπώς τίθεται θέμα παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσία περί ανταγωνισμού.
  Το «ελληνικό» σήμα, που θα απονέμεται μόνο στα εγχωρίως παραγόμενα προιόντα, θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει στην πράξη, ιδαίτερα υπό τις επικρατούσες στην χώρα ευαίσθητες συνθήκες, δυσμενή διάκριση και ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε βάρος των «εισαγομένων» ευρωπαικών προιόντων διεθνών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας (πολλές εκ των οποίων μπορεί να δραστηριοποιούνται και παράγουν εδώ προιόντα άλλων κατηγοριών ή άλλων κλάδων).
  Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ή ενδείξεις πως οι συνεννοήσεις την ελληνικών αρχών με την Επιτροπή επί του θέματος αυτού δεν έγιναν μέσα σε πλαίσιο απόλυτης κοινής κατανόησης όλων των παραμέτρων του θέματος. Είναι γνωστό πως για την θέσπιση του «ελληνικού» σήματος προσπάθησαν πολύ ορισμένοι έλληνες βιομήχανοι ορισμένων κλάδων. Όταν όμως επιθυμείς κάτι πολύ δεν μελετάς ούτε αποδίδεις την δέουσα σημασία σε όλες τις παραμέτρους.