3. Χωματουργικές Εργασίες

Στην οριολωρίδα που θα κατασκευαστεί ο φράχτης θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες μικρής κλίμακας χωματουργικές διαμορφώσεις εξομαλύνσεων / εκριζώσεων / εκθαμνώσεων κτλ. προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση του έργου. Όλες οι εργασίες θα γίνονται βάσει των οδηγιών της Επίβλεψης. Στα τμήματα που υπάρχει χαμηλή βλάστηση (θάμνοι και χόρτα), θα γίνει καθαρισμός με χωματουργικό μηχάνημα, κόψιμο και αποψίλωση αυτής. Στα τμήματα που υπάρχουν μεγάλα δέντρα θα γίνει κλάδεμα αυτών μέχρι το ύψος των 4,0m. Όλη η επιφάνεια του εδάφους που θα κατασκευασθεί ο φράχτης θα εξομαλυνθεί για κανονική τοποθέτηση – κατασκευή του φράχτη.

  • 9 Αυγούστου 2011, 22:04 | παρισης γεωργιος

    Πρέπει επιτέλους από κάπου να αρχίσουμε . Πρέπει να ελέγχουμε ποιος μπαίνει σε αυτήν την χώρα .Άλλωστε όλοι στην ευρωπαϊκή ένωση ελέγχονται .Βέβαια είμαστε τα σύνορα της ευρωπαϊκής ένωσης. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους κατασκευής θα πρέπει να το αναλάβει η ευρωπαϊκή ένωση

  • 9 Αυγούστου 2011, 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

    Το περιβάλλον πώς θα προστατευθεί; Έχει γίνει καμία μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων;