Άρθρο 59 Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

 1. Στο άρθρο ένατο του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της δυνατότητας παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, αα) μετά από τη φράση «ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής», προστίθεται η φράση «κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021» και αβ) μετά από τη φράση «ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας», διαγράφεται η φράση «έως 31.3.2023», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, μετά από τη λέξη «ολοκληρώνουν», διαγράφεται η φράση «έως 31.3.2023», γ) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο ένατο του ν. 4899/2022 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο ένατο

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

 1. Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021 και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/ εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
 2. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές που ολοκληρώνουν την παράταση της παρ. 1 δύνανται να παρατείνουν περαιτέρω την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.
 3. Όσοι ολοκληρώνουν την παράταση της παρ. 2 δύνανται να παρατείνουν την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.».
 4. Η παράταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 εφαρμόζεται και για συμβάσεις που έληξαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 09:56 | Κώστας

  Θα πρέπει να λάβουν την παράταση και όσοι δεν θα έχουν ολοκληρώσει έως 31/3/2023, αλλά θα ολοκληρώσουν αργότερα. Οπότε μετά την αναπλήρωση και ολοκλήρωση να μπορούν να πάρουν την παράταση. Για παράδειγμα γιατί να μην μπορεί να πάρει παράταση νοσηλεύτρια που απουσίασε για άδεια κυήσεως/λοχείας;

 • 20 Φεβρουαρίου 2023, 12:24 | MeIntani Flora

  Γιατί οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές ενώ έχουν συνάψει συμβάσεις ΙΔΟΧ έχουν μόνο τα εν μέρει δικαιώματα που απορρέουν από τον τύπο αυτής της σύμβασης;

  Εφόσον με το Ν.4354/2015 176Α’ προκύπτει πως οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ δικαιούνται προωθημένης κατάταξης στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας τους, λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τους καταβάλλονται όλα τα σχετικά επιδόματα των τακτικών υπαλλήλων, γιατί οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές ενώ είναι ΙΔΟΧ και ενώ ήδη τους καταβάλλονται τα λοιπά επιδόματα του Ν. 4354/2015 εξαιρούνται από τη καταβολή επιδόματος λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών;
  Σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 58 του ν.4690 (ΦΕΚ 104 Α’), όπως ισχύει, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν καθ’όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους τον βασικό μισθό του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας στην οποία ανήκουν, καθώς και τις λοιπές μισθολογικές παροχές του ίδιου νόμου που λαμβάνει το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό.

  Σχετικό έγγραφο: Γ6α Γ.Π. 78430/08-12-2020

 • 20 Φεβρουαρίου 2023, 12:38 | Παναγιώτης

  Θα πρέπει επίσης να διευκρινησθεί, τι θα γίνει με τους Νοσηλευτές που έχουν αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας, αν δικαιούνται εξίσσου την ανανέωση.

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 17:35 | ΣΤΕΛΛΑ

  ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!