Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κέντρου, ως Πρόεδρο, και έξι (6) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους της επιστημονικής κοινότητας ή της κοινωνικής ή οικονομικής ζωής της χώρας ή μεταξύ ατόμων, ιδίως ασθενών ή συγγενών ασθενών, που με τις γνώσεις, την πείρα και τα προσωπικά τους βιώματα, δύνανται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Κέντρου, εκ των οποίων τέσσερα (4) ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και δύο (2) προτείνονται από το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη». Με την απόφαση συγκρότησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ένα (1) εκ των μελών που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Κέντρου στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Δ.Σ., όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
 2. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για τετραετή θητεία, η οποία δύναται, με όμοια απόφαση, να ανανεωθεί άπαξ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί η απόφαση του πρώτου εδαφίου, η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό του νέου Δ.Σ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείψουν ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ., ο νέος Πρόεδρος ή το νέο μέλος ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας του συλλογικού οργάνου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου.
 3. α) Το Δ.Σ. συνεδριάζει, με φυσική παρουσία ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιασκεψη), κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Η σύγκληση του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Το αίτημα του δεύτερου εδαφίου αναφέρεται απαραιτήτως στο προς συζήτηση θέμα και υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τον τρόπο της συνεδρίασης, προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζει τους εισηγητές και διευθύνει τη συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

γ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

δ) Το πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. υπογράφεται από όλα τα μέλη που παρέστησαν σε αυτή. Στο πρακτικό καταχωρίζονται, ιδίως, τα ονόματα και οι ιδιότητες των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν, το είδος και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καθώς και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται, επιπροσθέτως, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν με συνοπτική αναφορά στην αιτιολογία τους.

ε) Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος.

 1. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου παρεμφερούς ιδρύματος ή νοσοκομείου δημόσιου ή ιδιωτικού, προμηθευτή ή εργολάβου ή εργαζόμενου υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση με το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων. Επίσης μέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι ή πρόσωπα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
 2. Σε κάθε περίπτωση, από την εφαρμογή του παρόντος δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και του ν. 4735/2020 (Α’ 197).
 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 06:39 | Μαρία Τρυφωνίδη

  Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικεί Νοσοκομείο χωρίς τη συμμετοχή των ιατρών ??
  Εκπρόσωπος της ΕΕΠΑΟ πρέπει να είναι βασικό μέλος στη διοίκηση!

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 00:02 | Αυγερακη Ουρανία

  Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχει μέλος νοσηλευτικού προσωπικού,καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό εκ του συνολικού προσωπικού και είναι βασικός παράγοντας εφαρμογής των κανονισμών του κέντρου.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 00:45 | Αναστασία Θεοχάρη

  Απαραίτητα να συμπεριλάβει ο νόμος την τοποθέτηση νοσηλευτή στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς αποτελεί μεγάλο ποσοστό και καθοριστικό παράγοντα στη λειτουργία του κέντρου.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 00:50 | Αγγελική Παπαγεωργόπουλου

  Στο διοικητικό συμβούλιο πρέπει να συμμετέχει γιατρός και νοσηλευτης.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 00:18 | Γιώτα Χαντζη

  Συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο μέλους της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
  Συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο ιατρικού προσωπικού.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 00:49 | Αλεξάνδρα Καρελιωτη

  Συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο μέλους της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
  Συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο ιατρικού προσωπικού.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 00:14 | ΡΟΜΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Το νοσηλευτικό προσωπικό θα αντιστοιχεί περίπου στο 50% των εργαζομένων στον νέο φορέα και θα είναι βασικός παράγοντας για την επίτευξη των σκοπών του Κέντρου. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η συμμετοχή ενός ατόμου από το νοσηλευτικό προσωπικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 22:50 | Τίγκα Αταξία

  Στο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκπροσωπείται ο νοσηλευτικός και ο ιατρικός κλάδος.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 20:15 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Το παρόν άρθρο λέει πράγματα τα οποία θέλουν χρόνο να μελετηθούν

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 18:24 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ

  Χρειάζεται χρόνος για να μελετηθεί το άρθρο και να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και διευκρινίσεις στις παραγράφους.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:49 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στο ΔΣ πρέπει να υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ένα μέλος από τους εργαζόμενους ιατρούς και ένα μέλος από το υπόλοιπο εργαζόμενο προσωπικό. Δεν ξέρουν οι προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους καλύτερα πως δουλεύει και τι ανάγκες υπάρχουν. Ή εάν επιμένετε να είναι μέλη 1 γιατρός , 1 εργαζόμενος και όλοι οι άλλοι γονείς παιδιών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 15:36 | Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)

  Σχετικά με την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» και τους σκοπούς αυτού, όπως αποτυπώνονται στο σχετικό σχέδιο νόμου, η θέση του ΔΣ της ΕΕΠΑΟ έχει ως εξής:

  1. Στο σύνολο των τμημάτων Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας της χώρας, περιλαμβανομένων αυτών που στεγάζονται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, η παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ήταν και παραμένει υψηλή. Οι μικροί ασθενείς απολαμβάνουν ήδη τη βέλτιστη θεραπεία, με τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα, μέσα στις καλύτερες συνθήκες περίθαλψης, ισότιμης ανάλογων Κέντρων του εξωτερικού, με στόχο πάντα την ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο.
  2. Η πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες, περιλαμβανόμενης της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων είναι δεδομένη ενώ είναι εφικτή επιστημονικά και ιατρικά η παρασκευή και εφαρμογή προηγμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών.
  3. H διασύνδεση των Τμημάτων Αιματολογίας – Ογκολογίας με τα οικεία Νοσοκομεία Παίδων Αθηνών, από δεκαετίες εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους και την απαραίτητη συνεργασία με τις υπόλοιπες συναφείς ειδικότητες.
  4. Η επίτευξη των στόχων αυτών των Τμημάτων, οφείλεται σε σημαντικότατο βαθμό στην άμεση σχέση που υφίσταται μεταξύ του κάθε Αιματολογικού – Ογκολογικού Τμήματος και του οικείου Νοσοκομείου στο οποίο το Τμήμα αυτό ανήκει, περιλαμβανομένων των Τμημάτων της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ” τα οποία έως τώρα ανήκουν διοικητικά και λειτουργικά στα δυο νοσοκομεία Παίδων.
  5. Η με σαφήνεια καθορισμένη διασύνδεση με τα οικεία Νοσοκομεία κρίνεται απολύτως απαραίτητη δεδομένου ότι η Παρούσα Ογκολογική Μονάδα δεν διαθέτει νοσοκομειακή υποδομή αλλά μόνο κλίνες νοσηλείας.
  6. Αντίστροφα, οι επιπτώσεις που θα έχει η πλήρης απομάκρυνση των Αιματολογικών – Ογκολογικών Τμημάτων από τα οικεία Νοσοκομεία στην ομαλή λειτουργία αυτών των ιδίων των Νοσοκομείων και στην επίτευξη των στόχων τους, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και στην ουσιαστική φροντίδα του παιδιού με καρκίνο.
  7. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών, των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών και νοσηλευτών τόσο σε κλινικό επίπεδο όσο και μέσω του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνών συνεργατικών μελετών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας υφίσταται ήδη, από 20ετίας και συνεχώς αυξανόμενη.
  8. Η οργάνωση κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και σεμιναρίων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής υφίσταται ήδη με επιτυχία.
  9. Επίσης ήδη επιτελείται, η συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, κυρίως μέσω της διασύνδεσης της ΕΕΠΑΟ και των Τμημάτων, με αντίστοιχα κορυφαία Ογκολογικά Κέντρα του Εξωτερικού.
  10. Συνεπώς, οι βασικοί στόχοι που αφορούν τη φροντίδα των μικρών ασθενών μας, έχουν ήδη κατακτηθεί και διαρκώς βελτιώνονται με το υπάρχον πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας, δεδομένων μάλιστα των τεράστιων παροχών του κράτους και των συλλόγων γονέων / φίλων, που υποστηρίζουν οικονομικά το έργο της καταπολέμησης του καρκίνου στο παιδί και τον έφηβο.
  11. Η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ” μπορεί ενδεχομένως να εγκυμονεί ανεξερεύνητους κίνδυνους συνδεόμενους με όλα τα ανωτέρω πεδία αλλά και με την εύρυθμη και αδιατάρακτη διοχέτευση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στην υπηρεσία των μικρών μας ασθενών.
  12. Οι προβλέψεις σχετικά με το προσωπικό, μόνιμο ή και προσωρινό, πρέπει να αποσαφηνιστούν, στις μεταβατικές διατάξεις σε κάθε περίπτωση.
  13. Επισημαίνεται, φυσικά, η αντίφαση μεταξύ της «οικονομικής αυτοτέλειας» και της πρόβλεψης για συνεχιζόμενη παροχή υψηλοτάτων ποσών από την πλευρά του κράτους για τη λειτουργία της νέας μονάδας, σε επίπεδο θεραπευτικής και υποστηρικτικής αγωγής των ασθενών αλλά και σε επίπεδο μισθολογικού κόστους.
  14. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι , η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική όσον αφορά τη διενέργεια ερευνητικών – επιστημονικών μελετών σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο , επιβάλλει τον συντονιστικό ρόλο των Ιατρών μέσω των αντίστοιχων Εθνικών Επιστημονικών Εταιρειών.
  15. Ο Ιατροκεντρικός ρόλος της θεραπευτικής πολιτικής απέναντι στα παιδιά και τους εφήβους μας με καρκίνο, καλύπτει όλα τα στάδια διάγνωσης, θεραπείας και διενέργειας των μελετών που τους αφορούν, καθώς και την εποπτεία στη συλλογή και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων τους και των σχετικών πόρων, για εκπλήρωση των ανωτέρω.

  Όλα τα αναφερθέντα επιτεύγματα έχουν επιτευχθεί χάρη , στις επί περισσότερο από 40 χρόνια, προσπάθειες των ιατρών, των νοσηλευτών και του συνόλου του προσωπικού των υπαρχόντων τμημάτων.
  Επιπλέον οι Επιστημονικοί Εθνικοί Εκπρόσωποι της χώρας μας (National Coordinators) στα πλαίσια της ΕΕΠΑΟ, σε πολλαπλά κακοήθη νοσήματα, των παιδιών και εφήβων, έχουν ήδη πετύχει τη διασύνδεση με διακεκριμένους φορείς του εξωτερικού, την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στα παγκόσμια θεραπευτικά πρωτόκολλα και την αναβάθμιση του επιπέδου θεραπευτικής φροντίδας των ασθενών μας.
  Η οποιαδήποτε αλλαγή δομής και αναθεώρηση όλων των ανωτέρω θα οδηγήσει σε ενδεχόμενη ακύρωση των επιτευγμάτων της χώρας μας στον τομέα του καρκίνου στο παιδί και τον έφηβο, σε οπισθοδρόμηση και απώλεια πολύτιμου χρόνου, καθώς πολλές διαδικασίες θα πρέπει να διακοπούν η επαναπροσδιορισθούν.
  Τέλος, το ΔΣ της ΕΕΠΑΟ βλέπει με ιδιαίτερο προβληματισμό και σκεπτικισμό, ότι στο 7μελές διοικητικό συμβούλιο του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ δεν είναι διασφαλισμένη η συμμετοχή εκπροσώπων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ιδρύματος, κάτι που θα έπρεπε να είναι δεδομένο και αυτονόητο, γιατί οι ιατροί και οι νοσηλευτές είναι εκείνοι που πάντοτε φέρουν το βάρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών.
  Εφόσον ο κοινός στόχος όλων μας είναι η υψηλού επιπέδου και Ιατροκεντρική, Διεπιστημονική θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο, κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση γόνιμων προτάσεων στα θέματα που έχουν πολύ συνοπτικά περιγραφεί ανωτέρω, περιλαμβανομένης μίας σαφώς μεγαλύτερης χρονικής περιόδου διαβούλευσης για την ωρίμανση τους, προς όφελος των παιδιών και των εφήβων μας με καρκίνο και των οικογενειών τους.

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΠΑΟ)

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 14:10 | Τουλαη αιντενιζ

  χρειάζεται χρόνο για να μελετηθεί το κάθε άρθρο και οπωσδήποτε στο δσ να υπάρχουν γιατροί που ξέρουν καλύτερα

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 10:53 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

  Δ.Σ. ογκολογικού χωρίς συμμετοχή των ιατρών; Ποιός γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες και τις μελλοντικές εξελίξεις στο τομέα της υγείας καλύτερα από τους γιατρούς του πεδίου; Οι προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους;

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 00:51 | Νεκταρια Καπλερη

  Προφανως και ενα ΔΣ ενος νοσοκομειου χρειαζεται να εχει εστω εναν γιατρο ως μελος του. Υπαρχουν ασαφεις ως προς τα κριτηρια διορισμου απο τον Υπουργο και το ιδρυμα. Το συγκεκριμενο αρθρο ειναι αρκετα σοβαρο και θελει περισσοτερο χρονο για να εξεταστει.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 23:18 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

  Πολύ μικρό το χρονίκο διάστημα για να μελετηθεί το άρθρο .

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 19:10 | θεοδωρα Ξηνταρα

  νομιζω οτι τα παροντα αρθρα , λενε πραγματα θελουν χρονο να μελετηθουν.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 18:12 | Μαρια Πλαγγετη

  σε αυτο το αρθρο χρειαζεται χρονος για να το μελετησουν ανθρωποι που ξερουν να βλεπουν και πισω απο τις λεξεις

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 15:35 | Κονιαρη Ελένη

  είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση των ιατρών στο διοικητικό συμβούλιο!

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 14:21 | ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Στο συμβούλιο οφείλει να συμμετέχει και μέλος του ιατρικού προσωπικού διότι γνωρίζει από μέσα το τι χρειάζεται.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 13:27 | Λαδάκης Εμμανουήλ

  Το άρθρο αυτό αναφέρει πράγματα πού για να μελετηθούν θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο και το διάστημα που έχουμε δεν επαρκεί.

 • 21 Φεβρουαρίου 2023, 21:39 | Καθηγητής Αντώνης Καττάμης

  Στο συμβούλιο οφείλει να συμμετέχει και μέλος του ιατρικού προσωπικού.