Άρθρο 60 Χρονικό όριο παράτασης παραμονής των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα στη θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 10 ν. 1609/1986

 1. Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986 (Α’ 86), περί της δυνατότητας παραμονής των ιατρών που αποκτούν τίτλο ειδικότητας στη θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο γίνεται νομοτεχνική βελτίωση, ως προς την αναφορά σε περίπτωση, και όχι σε παράγραφο, α’, β) στο δεύτερο εδάφιο γίνεται λεκτική μεταβολή, ως προς την αναφορά στην ειδικότητα, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Ιατροί, που αποκτούν τίτλο ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, σύμφωνα με την περ. α’, δύνανται να παραμένουν, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές, στην οργανική θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό. Η παραμονή του ιατρού στη θέση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα από τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας. Ιατροί που ολοκληρώνουν τον συνολικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα, χωρίς να αποκτούν τίτλο ειδικότητας, δύνανται να παραμένουν με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στην οργανική θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό.».

 1. Οι ιατροί που έχουν ολοκληρώσει τον συνολικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα, χωρίς να έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας, και των οποίων η σύμβαση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει παραταθεί κατ’ εφαρμογή της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986 για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) συνεχών εξαμήνων, παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας σύμβασης παράτασης της παραμονής τους.
 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 22:01 | kasidiaraki maria

  θεωρω οτι ο χρόνος προϋπηρεσίας μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας σε δημόσιους φορείς πρεπει αναγνωρίζεται για την πρόσληψη στο Ε.Σ.Υ. ως επικουρικο και να υπολογίζεται για την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 18:19 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΡΑΣ

  ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  Προτείνω τις παρακάτω προσθήκες:

  β. Ιατροί, που αποκτούν τίτλο ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, σύμφωνα με την περ. α’, δύνανται να παραμένουν, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές, στην οργανική θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό. Η παραμονή του ιατρού στη θέση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα από τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την διενέργεια της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο νοσοκομείο.

  Ιατροί που ολοκληρώνουν τον συνολικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα, χωρίς να αποκτούν τίτλο ειδικότητας, δύνανται να παραμένουν με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στην οργανική θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό. Η παραμονή του ιατρού που ολοκληρώνει τον συνολικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα αλλά δεν αποκτά τον τίτλο της ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα συνεχή εξάμηνα από την ολοκλήρωση του συνολικού χρόνου στην ειδικότητα συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την διενέργεια της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο νοσοκομείο.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 15:06 | ΣΚΥΡΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Στο άρθρο 60 παρ. β γίνεται αναφορά στου ειδικευμένους ιατρούς (με τίτλο ειδίκευσης) που μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης συνάπτουν παράταση της σύμβασης εργασίας τους με τον φορέα που υπηρετούν με μέγιστη διάρκεια έως τέσσερα εξάμηνα.
  Πιστεύω πως στην συγκεκριμένη παράγραφο πρέπει επιτέλους να αποσαφηνιστεί ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών (δηλαδή μετά την λήψη του τίτλου ειδικότητας) αναγνωρίζεται για την πρόσληψη τους στο Ε.Σ.Υ. και υπολογίζεται για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη (όπως ρητώς αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4600/2019 « Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα κοινωνικής πρόνοιας, οποτεδήποτε και αν διανύθηκε, αναγνωρίζεται για την πρόσληψή τους στο Ε.Σ.Υ. και υπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ…».
  Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται καθολικά από τα γραφεία προσωπικού των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα οι Ιατροί να εξελίσσονται βαθμολογικά με διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τον φορέα που υπηρετούν. Όπως προκύπτει, κάποια γραφεία προσωπικού ορθός αντιλαμβάνονται ότι επρόκειτο για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από εξάμηνες παρατάσεις συμβάσεων εργασίας μεταξύ του φορέα και του ιατρού, που διατηρούν την υποχρέωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και που αναγνωρίζουν την ιδιότητα του ιατρού ως ειδικευμένου, ενώ άλλα αδυνατούν να ερμηνεύσουν σωστά την νομοθεσία.
  Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις εφαρμόζονται επ’ ωφελεία των φορέων καθώς παρέχουν ειδικευμένους ιατρούς με χαμηλότερο μισθολογικό κόστος. Είναι επίσης γνωστό ότι σε αυτές τις συμβάσεις στηρίχτηκαν τα περισσότερα νοσοκομεία κατά την περίοδο των μνημονίων που αδυνατούσε το υπουργείο να προκηρύξει θέσεις επικουρικών ιατρών.
  Πιστεύω πως πρέπει επιτέλους να αποσαφηνιστεί ότι όλος ο χρόνος προϋπηρεσίας μετά την λήψη τίτλου ειδικότητας σε δημόσιους φορείς αναγνωρίζεται για την πρόσληψη στο Ε.Σ.Υ. και υπολογίζεται για την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών. Η συγκεκριμένη προσθήκη θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των ιατρών για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία που υπηρετούν.