ΘΕΜΑ 7: Επικαιροποίηση πληροφοριών επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)

Διευκρινίσεις: Η Επιτροπή παρέχει και διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το e-Certis, το οποίο, στο παρόν χρονικό σημείο, ενημερώνεται και επαληθεύεται σε εθελοντική βάση από τις εθνικές αρχές. Σκοπός του e- Certis είναι να δώσει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να κατανοήσουν ποιες πληροφορίες απαιτούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών και ποια τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την απόδειξή τους,, να διευκολύνει την ανταλλαγή πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών εγγράφων που απαιτούνται και να καταστήσει πιο εύκολες τις διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, παρέχοντας στους οικονομικούς φορείς την κατάλληλη πληροφόρηση για τα πιστοποιητικά που ζητούνται από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς σε άλλα κράτη μέλη. Η μέχρι στιγμής πείρα έχει δείξει ότι η εθελοντική ενημέρωση και επαλήθευση δεν επαρκούν για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει το e-Certis για την απλούστευση και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εγγράφων, προς όφελος ιδίως των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Για το λόγο αυτό οι νέες οδηγίες καθιστούν, σε πρώτο στάδιο, υποχρεωτική την τήρησή του, επιβάλλοντας σχετική υποχρέωση επικαιροποίησής του στα κράτη μέλη (αντί της εθελοντικής που ίσχυε μέχρι σήμερα) .
Επιπλέον προβλέπει ότι οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να προσφεύγουν, στο e-Certis και να απαιτούν, κατά κύριο λόγο, είδη πιστοποιητικών/μορφές εγγράφων που περιλαμβάνονται εκεί. Ωστόσο η οδηγία παρέχει διακριτική ευχέρεια στο κράτος μέλος να αναβάλει την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής των αναθετουσών αρχών μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 (αντί της 18ης Απριλίου 2016) .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις, εξ όσων είστε σε θέση να γνωρίζετε:
(α) ποια η διαδικασία και ο αρμόδιος (δημόσιος) φορέας για την επικαιροποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με την Ελλάδα του e-Certis σήμερα; Παρακαλούμε αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις.
(β) Παρακαλούμε περιγράψτε τον τρόπο/σύστημα/διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας συνεργασίας με τις εκδούσες αυτών αρχές/φορείς, που εφαρμόζονται από τον αρμόδιο φορέα επικαιροποίησης του e-Certis. Περιγράψτε τον τρόπο διασφάλισης της επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών.
(γ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, έχουν διαπιστωθεί προβλήματα κατά τις παραπάνω διαδικασίες; Παρακαλούμε περιγράψτε τα και υποβάλατε συνοπτικά προτάσεις για την βελτίωση/εξορθολογισμό αυτών.
(δ) Θεωρείτε σκόπιμη την αναβολή εφαρμογής της υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να προσφεύγουν στο e-Certis και να απαιτούν, κατά κύριο λόγο, είδη πιστοποιητικών/μορφές εγγράφων που περιλαμβάνονται εκεί; Σε κάθε περίπτωση αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους.
(ε) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην προηγούμενη υποερώτηση, θεωρείτε ότι η ανωτέρω αναβολή πρέπει να αφορά i) μόνο τις αναθέτουσες αρχές, ii) μόνο τους αναθέτοντες φορείς ή iiii) αμφότερους;

Ερώτηση: Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην προηγούμενη ερώτηση, θεωρείτε ότι η ανωτέρω αναβολή πρέπει να αφορά i) μόνο τις αναθέτουσες αρχές, ii) μόνο τους αναθέτοντες φορείς ή iiii) αμφότερους;

  • 14 Απριλίου 2015, 10:20 | ΕΛΕΝΗ

    Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα για το e-Certis. Ούτε γνωρίζω αν υπάρχει σχετική νομοθεσία αλλά και ποιά είναι. Ο οδηγός χρήσης στην http://ec.europa.eu/markt/ecertis δεν είναι στα ελληνικά.
    Θεωρώ ότι η όποια αναβολή πρέπει να αφορά αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς