ΘΕΜΑ 5: Αναβολή της εφαρμογής του περιορισμού αναθετουσών αρχών να μη ζητούν έγγραφα που είναι ακόμη ενημερωμένα, τα οποία έχουν ήδη στην κατοχή τους από προηγούμενες διαδικασίες.

Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες προβλέπουν ότι ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί να ανατεθεί η σύμβαση υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι σε θέση να το πράξουν. Επίσης οι οδηγίες προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν ανά πάσα στιγμή όλα ή κάποια από τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Ταυτόχρονα ωστόσο ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να ζητούν έγγραφα που είναι ακόμη ενημερωμένα, τα οποία έχουν ήδη στην κατοχή τους από προηγούμενες διαδικασίες . Παρόλα αυτά, προκειμένου να αποτρέπεται η δυσανάλογη επιβάρυνση των αναθετουσών αρχών με υποχρεώσεις αρχειοθέτησης και πρωτοκόλλησης στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω υποχρέωση επιβάλλεται μόνον όταν η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική, καθώς η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων θα καταστήσει το έργο αυτό πολύ ευκολότερο για τις αναθέτουσες αρχές. Για το λόγο αυτό οι οδηγίες παρέχουν στο κράτος μέλος την ευχέρεια να αναβάλει την εφαρμογή του περιορισμού αυτού των αναθετουσών αρχών μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 (αντί της 18ης Απριλίου 2016) .
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε να απαντήσετε αν θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναβάλει την εφαρμογή του παραπάνω περιορισμού μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 ή όχι, αναφέροντας συνοπτικά τους λόγους.

  • 7 Μαΐου 2015, 16:49 | P. Somalis

    Δεν κατανοώ το λόγο να μην ισχύσει αυτή η διάταξη. Μου θυμίζει την υπέροχη κατ’ εμέ και, ατυχώς, καταργηθείσα, διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 396/1996, της οποίας έκανα χρήση κατά κόρον σε όσες εταιρείες εργάσθηκα όταν ίσχυε.
    Δεν θεωρώ ότι έτσι προκύπτει δυσανάλογη επιβάρυνση των αναθετουσών αρχών με υποχρεώσεις αρχειοθέτησης και πρωτοκόλλησης στο πλαίσιο αυτό.

  • 14 Απριλίου 2015, 09:49 | ΕΛΕΝΗ

    Σαφέστατα πρέπει να αναβληθεί η εφαρμογή του περιορισμού μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 γιατί α) η κατάσταση του προσφέροντα μπορεί να μεταβληθεί από μια διαγωνιστική διαδικασία σε μία άλλη (π.χ. κηρυχθεί υπό πτώχευση στο 2μηνο, ασυνεπής στις φορολογικές και ασφαλιστικές του εισφορές κ.αλ), β) έλλειψη διασύνδεσης βάσεων δεδομένων και τέλος γ) δυστοκία στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας