ΘΕΜΑ 6: Αποδεικτικά μέσα περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού ή περί πλήρωσης κριτηρίων επιλογής στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα.

Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες καθορίζουν τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων. Για κάποια εξ αυτών ο προσδιορισμός τους στις οδηγίες είναι εξειδικευμένος, ενώ για άλλα ορίζεται ότι ισχύουν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες, κατά το εθνικό δίκαιο, αρχές του κράτους μέλους. Τέλος, για ορισμένους λόγους αποκλεισμού , καθώς και για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι οδηγίες δεν περιέχουν καμία σχετική πρόβλεψη για τα αποδεικτικά μέσα. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν επίσημη δήλωση στις περιπτώσεις που δεν εκδίδονται τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά ή όταν τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Τέλος, υποχρεούνται να παρέχουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, εφόσον το ζητούν, πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού , της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων και της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα .
Στο πλαίσιο αυτό, καθώς και των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε:
(α) να εξειδικεύσετε τα πιστοποιητικά, αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική επικράτεια, όπως ισχύουν σήμερα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη ύπαρξη των κάτωθι λόγων αποκλεισμού:
• του αρ. 57 παρ. 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (καταδίκες για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα)
• του αρ. 57 παρ. 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (αθέτηση υποχρεώσεων που αφορούν την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)
• του αρ. 57 παρ. 4 περίπτωση β΄ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (κήρυξη σε πτώχευση, προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και άλλες ανάλογες καταστάσεις)

(β) να προτείνετε τα ενδεδειγμένα και κατάλληλα, κατά την άποψή σας, αποδεικτικά μέσα, αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική επικράτεια, για την απόδειξη της μη ύπαρξης των υπόλοιπων λόγων αποκλεισμού (του αρ. 57 παρ. 4 περιπτώσεις α’ και γ’ έως θ’) ήτοι:
• αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 (ήτοι στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα X),
• διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του οικονομικού φορέα,
• σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
• σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 54 η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
• στρέβλωση του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας προμήθειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα
• επίδειξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
• κρίση περί ενοχής για σοβαρές, ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, απόκρυψη αυτών των πληροφοριών ή αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59,
• προσπάθεια επηρεασμού με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή παροχή εξ αμελείας παραπλανητικών πληροφοριών που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

(γ) να προτείνετε τα ενδεδειγμένα και κατάλληλα, κατά την άποψή σας, αποδεικτικά μέσα, αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική επικράτεια, για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 58 παρ. 2 και Παράρτημα XI).
Σε περίπτωση που στην Ελλάδα δεν εκδίδονται πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/έγγραφα ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων, παρακαλούμε να το αναφέρετε.

(δ) να προτείνετε, τον αρμόδιο φορέα, που κατά την άποψή σας, βάσει των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του ή/και των πληροφοριών/στοιχείων/δεδομένων που τηρεί, αποτελεί τον καταλληλότερο φορέα να αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, εφόσον το ζητούν, πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη για ύπαρξη λόγων αποκλεισμού , για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων και για τη συμμόρφωση με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα .

 • 14 Απριλίου 2015, 10:19 | ΕΛΕΝΗ

  Α. 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου _ Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
  2.1 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας_Ασφαλιστικά Ταμεία
  2.2 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας_TAXIS
  3.1 Πιστοποιητικό, που αποδεικνύει οτι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως_ Τμήμα Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου.
  3.2 Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι δεν κατατέθηκε αίτηση προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης – παύσης πληρωμών_Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών του Πρωτοδικείου.
  3.3 Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι από έρευνα που διεξήχθη στα αρχεία που τηρούνται και προβλέπονται από τα άρθρα 1034 και 1036 επ. του Κ.Πολ.Δικ., δεν έχει καταχωρηθεί δικαστική απόφαση που να έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση_Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου.
  3.4 Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι δεν κατατέθηκε αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο_Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών του Πρωτοδικείου.
  3.5 Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι δεν κατατέθηκε αίτηση προς το Μονομελές Πρωτοδικείο για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού_Τμήμα Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών του Πρωτοδικείου ή από το οικείο Ειρηνοδικείο
  3.6 Πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει ότι δεν κατατέθηκε αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής – εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή τους από το άρθ. 12 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/19.09.2011) προς το Μονομελές Πρωτοδικείο_Τμήμα Εκούσιας Πολυμελούς του Πρωτοδικείου
  3.7 Πιστοποιητικό_Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με Ν.3604/08.08.2007 και ισχύει, σε συνδυασμό με Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 και ισχύει, επίσης σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ.2 και άρθ. 11 παρ. 5 του Ν. 3419/2005.
  Β. Οι νομικές υπηρεσίες των Υπουργείων αλλά και η ίδια η ΕΑΑΔΗΣΥ, έχει την δυνατότητα να βρει τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.
  Γ. Κάποια πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από το Πρωτοδικείο και αναγκάζονται οι προσφέροντες να υποβάλλουν ένορκη βεβαίωση, που και αυτό κατά την άποψή μου, δεν αποδεικνύει τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Τράπεζες για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας.
  Δ. ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)