ΘΕΜΑ 2: Διαβούλευση επί σχεδίου Κανονισμού για το τυποποιημένο έντυπο ΕΕΕΠ

Διευκρινίσεις: Ένα σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή των οικονομικών φορέων (μεταξύ αυτών και οι ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός των εν λόγω απαιτήσεων είναι ο στόχος για την πρόβλεψη στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ), το οποίο αποτελεί μία υπεύθυνη δήλωση, η χρήση του οποίου θα μπορούσε να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, προς όφελος τόσο των αναθετουσών αρχών όσο και των οικονομικών φορέων. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών, μόνο ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί να ανατεθεί η σύμβαση υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω απλοποίηση τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές αποφασίστηκε η χρήση τυποποιημένων εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων, ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αφορούν την ακριβή σύνταξη των επίσημων δηλώσεων και των δηλώσεων συναίνεσης και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γλώσσας. Το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο πρόκειται να θεσπίσει μέσω εκτελεστικού Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε για διαβούλευση στα κράτη μέλη, σχέδιο Κανονισμού για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) στην οποία συμμετέχει ήδη η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Δεδομένου ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΠ – το οποίο με την θέσπιση του Κανονισμού και την έναρξη ισχύος των νέων οδηγιών θα καταστεί υποχρεωτικό- θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να μειωθεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων από τους οικονομικούς φορείς που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής τους. Παράλληλα, το τυποποιημένο έντυπο θα πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά και τους τρίτους, στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο οικονομικός φορέας.

Ερώτηση: Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, της σπουδαιότητας και της δεσμευτικότητας για όλες τις αναθέτουσες αρχές του εργαλείου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας κρίνεται σκόπιμη η από μέρους σας υποβολή τυχόν παρατηρήσεων επί του σχεδίου Κανονισμού για την ολοκλήρωση της κατάρτισης του εν λόγω Εγγράφου . Το προς διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού το οποίο έχει αποσταλεί από την Επιτροπή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β του παρόντος [στην ελληνική γλώσσα]. Κατόπιν των παρατηρήσεων των κρατών-μελών και ιδίως του αιτήματος των περισσότερων εξ’ αυτών για μεγαλύτερη απλοποίηση του ΕΕΕΠ, η Επιτροπή απέστειλε νεότερη-πιο απλοποιημένη έκδοση (προς το παρόν μόνο στα αγγλικά), η οποία επίσης έχει περιληφθεί στο Παράρτημα Β του παρόντος.

  • 14 Απριλίου 2015, 08:40 | ΕΛΕΝΗ

    Προτείνω αρχικά το ΕΕΕΠ να υποβληθεί στα κατά κλάδο Επιμελητήρια (Εμπορικό, Επαγγελματικ, Τεχνικό) προς διαβούλευση, γιατί αυτοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα την δυστοκία συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες.