Επιλογή 3

ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των κεντρικών αρχών αγορών, θεωρείτε σκόπιμο να προβλεφθεί μέσω της πράξης ενσωμάτωσης της Οδηγίας ότι αυτές:
α) θα αποκτούν αγαθά ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, ή
β) θα αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις ή θα συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ή
γ) θα ασκούν και τις δύο δραστηριότητες υπό α) και β) ανωτέρω;
Παρακαλείσθε να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.