Ερώτηση 6

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος συγκεντρωτικών αγορών, θεωρείτε ότι θα πρέπει να συσταθούν νέες κεντρικές αρχές αγορών, είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημοσίου τομέα, είτε σε επίπεδο τομέων ή κλάδων της αγοράς, είτε κατά γεωγραφικές ενότητες, είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών;

Σε περίπτωση θετικής απάντησης στην ΕΡΩΤΗΣΗ 6, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τους λόγους που αιτιολογούν τη σκοπιμότητα σύστασης νέων κεντρικών αρχών αγορών καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη σύστασή τους.

Διευκρινίσεις: Η δυνατότητα σύστασης ή ορισμού και άλλων κεντρικών αρχών προμηθειών, πέραν των εθνικών κεντρικών αρχών προμηθειών, προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4155/2013 (βλ. και σχετική διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 4281/2014).

  • 23 Απριλίου 2015, 08:16 | Ελένη

    Καλύτερα σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημοσίου τομέα, δεδομένου οτι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στις ανάγκες κάποιων ΑΑ (όπως π.χ. ΑΕΙ, ΤΕΙ)

  • 17 Απριλίου 2015, 10:11 | Γρηγόρης Κυριακού

    Θα μπορούσε να υπάρχει μια γεωγραφική κατανομή σε επίπεδο περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας – αναλόγως του ύψους των προϋπολογισμών – ώστε να μην σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις σε περίπτωση ύπαρξη μιας κεντρικής αρχής με μειωμένο προσωπικό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες.