Ερώτηση 2

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ανεξαρτήτως της απάντησης στην ΕΠΙΛΟΓΗ 1, παρακαλείσθε να προσδιορίστε για ποιες κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών/έργων και ενδεχομένως για ποιό ύψος προϋπολογισμού κρίνεται σκόπιμη η υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος των συγκεντρωτικών αγορών. Παρακαλείσθε να αναφέρεται σχετικούς λόγους τεκμηρίωσης της απάντησής σας.

Διευκρινίσεις: Προκειμένου να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα οφέλη του συστήματος των συγκεντρωτικών αγορών , όπως η επίτευξη οικονομιών κλίμακας ή η μείωση του διοικητικού βάρους, η εμπειρία από τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχει δείξει ότι οι κατηγορίες των συμβάσεων για τις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα των συγκεντρωτικών αγορών, θα πρέπει να καλύπτουν κοινές ανάγκες των φορέων, να έχουν τυποποιημένα χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν να ομαδοποιηθούν και να έχουν χαμηλό επίπεδο πολυπλοκότητας (π.χ. προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας, προϊόντα τηλεπικοινωνίας, έπιπλα γραφείου, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, αναλώσιμα γραφείου, οχήματα και υπηρεσίες μεταφοράς, καύσιμα, σίτιση – βλ. Sigma , Έγγραφο Νο. 20, Central Purchasing Bodies, Αύγουστος 2011).

  • 22 Απριλίου 2015, 19:28 | Ελένη

    Για προϋπολογισμούς πάνω από 120.000 ευρώ προ Φ.Π.Α. & για όλα τα είδη, αρκεί κάποια υπηρεσία, όπως π.χ. η ΕΑΑΔΗΣΥ σε συνεργασία με την ΓΓΕ να θέσουν ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές.

  • 17 Απριλίου 2015, 10:26 | Γρηγόρης Κυριακού

    Για προϋπολογισμούς άνω των 60.000 Ευρώ και με ρήτρες ευελιξίας για προϊόντα άμεσης ανάγκης π.χ. κάυσιμα θέρμανσης ή κίνησης, αναλώσιμα καθαριότητας κτλ. Εκεί μπορούν να τεθούν άλλες δικλείδες ώστε και διαφάνεια να υπάρχει και ο φορέας να εξυπηρετείται άμεσα.