Ερώτηση 7

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Θεωρείτε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναβάλει την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας για τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται από κεντρικές αρχές αγορών μέχρι τις 18 Απριλίου 2017 ή όχι, αναφέροντας συνοπτικά τους λόγους.

Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες ορίζουν ότι όλες οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που διεξάγονται από κεντρική αρχή αγορών εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας . Ωστόσο, παρέχουν στο κράτος μέλος την ευχέρεια να αναβάλλει την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής μέχρι την 18 Απριλίου 2017 (αντί της 18 Απριλίου 2016).

  • 23 Απριλίου 2015, 08:07 | Ελένη

    18 Απριλίου 2017, δεδομένου οτι δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή εκτός του ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ να αναφέρουμε και την ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Σημειωτέον οτι και τα υπάρχοντα δεν διασυνδέονται μεταξύ τους.