Άρθρο 01

1. Όποιος, κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης διεθνούς ή μη χαρακτήρα ή μερικής ή ολικής κατοχής εδάφουςενόςκράτους από άλλο, με πρόθεση: α) καθιστά πολιτιστικά αγαθά που τελούν υπό καθεστώς ενισχυμένης προστασίας, υπό την έννοια των άρθρων 10 και 11 του Ν. 3317/2005, αντικείμενο επίθεσης ή χρησιμοποιεί αυτά ή τον άμεσο περίγυρό τους προς υποστήριξη στρατιωτικής δράσης τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, β) τελέσει κάποια από τις πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 και 63του Ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, τιμωρείται με κάθειρξητουλάχιστον (10) ετών, γ) καθιστά πολιτιστικά αγαθάπου προστατεύονται από το Ν. 1114/1981 αντικείμενο επίθεσης τιμωρείται με κάθειρξη, δ) τελέσεικατά πολιτιστικών αγαθών που προστατεύονται από το Ν. 1114/1981κάποια από τις πράξεις που προβλέπονται σταάρθρα 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 και 63 του Ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.