Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης
Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς, κατόπιν σχετικής παράτασης, η διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον τίτλο: «Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέματα».
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση. Τα σχόλια και οι προτάσεις που αναρτήθηκαν θα τύχουν μελέτης και επεξεργασίας πριν την τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί το προσεχές διάστημα στη Βουλή.

Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου: Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά και άλλα πολιτιστικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

——

Τίθεται από σήμερα σε διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον τίτλο «Νόμος για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα πολιτιστικά θέματα».
Με τις διατάξεις του πρώτου και του δεύτερου μέρους του ως άνω σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/26 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά ενώ εισάγονται και νέοι κανόνες για τη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου λογοδοσίας. Περαιτέρω, προβλέπονται διαδικασίες συναινετικής επίλυσης διαφορών (συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ οργανισμών και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών, διαμεσολάβηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διαιτησία) με στόχο την ταχύτερη επίλυση των διαφορών μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και χρηστών, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των μερών.
Οι διατάξεις του τρίτου μέρους ρυθμίζουν επιμέρους θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και θα συμβάλλουν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.
Καλούμε τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση ουσιαστικών απόψεων και προτάσεων που θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα αρχίσει στις 23.12.2015 και θα περατωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16.00.

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αριστείδης Μπαλτάς