Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο : «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής των ελλήνων δημιουργών και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) – Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού.”.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και ώρα 08.00 π.μ., η Υπουργός Πολιτισμού ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί η τελική μορφή του σχεδίου νόμου, όπου ανέκυψαν ανάγκες τροποποίησης.

H Υπουργός Πολιτισμού

Λίνα Μενδώνη

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού»

Η Υπουργός Πολιτισμού , κ. Λίνα Μενδώνη θέτει από σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού.».

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την προστασία και την ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και τη προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, ως μέσων για την ανάδειξη, τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποδοτικότερη λειτουργία των πωλητηρίων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ο εκσυγχρονισμός της εμπορικής του πολιτικής και η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του καθώς και η εξασφάλιση της παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος της κυριότητας των αναγκαίων ακινήτων στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής και εγκατάστασης της πυρόσβεσης, η αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε επιμέρους υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του Υπουργείου με σκοπό την καλύτερη, ορθολογικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Οι νέες προβλέψεις εστιάζουν, κυρίως, στα εξής ζητήματα:

α. Στον ορισμό ως αρμόδιας διεύθυνσης για την τήρηση και διαρκή ενημέρωσή του Εθνικού Ευρετηρίου της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας το οποίο συστάθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 12 του ν. 3521/2006 (Α΄275) η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αα) στη σύσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού Συμβούλιο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατά το πρότυπο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και των άλλων κεντρικών γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου και αβ) στη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, η οποία εισηγείται προς τους αρμόδιους Υπουργούς τη λήψη μέτρων που απαιτούν διατομεακή-διυπουργική συνεργασία για την ανάδειξη και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

β. Στην ανάδειξη, διάδοση και ανάπτυξη του ελληνόφωνου τραγουδιού, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, μέσω βα) της παροχής κινήτρων για την αύξηση μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ενημερωτικούς και μη, ββ) της εφαρμογής ποσοστού υποχρεωτικής μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού σε ορισμένους από τους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχειακών και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, των εμπορικών κέντρων, καζίνο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους αναμονής επιβατών αεροδρομίων και λιμένων και βγ) της εισαγωγής υποχρέωσης για τη χρήση συγκεκριμένου ποσοστού ελληνόφωνων τραγουδιών και ορχηστρικής μουσικής απόδοσης ελληνόφωνων τραγουδιών σε ελληνικές οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες που χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

γ. Στη θέσπιση ρυθμίσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) ως προς τις δράσεις εκσυγχρονισμού της εμπορικής πολιτικής, τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, τη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των εργαστηρίων-πωλητηρίων του αλλά και της στελέχωσης του με προσωπικό αυξημένων προσόντων για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών του αναγκών καθώς και την απαγόρευση εμπορίας εισιτηρίων που εκδίδονται από τον Ο.Δ.Α.Π. και του καθορισμού των όρων και του τρόπου περαιτέρω διάθεσης μεμονωμένων ή ενιαίων ή κοινών εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία από τους χρήστες – συνεργάτες .

δ. Στη θέσπιση ρυθμίσεων για την: δα) εξασφάλιση της κυριότητας των αναγκαίων ακινήτων στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής και εγκατάστασης της πυρόσβεσης, δβ) παροχή επιπρόσθετων οικονομικών κινήτρων εν είδει επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού που υπηρετούν στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους των νήσων Δήλου και Καστελλόριζου κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών προκειμένου να διασφαλισθεί η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, δγ) την εύρυθμη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και την επιτέλεση της αποστολής του για την εκτέλεση ή επίβλεψη αρχαιολογικού έργου στο εξωτερικό δια της θέσπισης επιτρεπομένου αριθμού ημερών μετακίνησης στο εξωτερικό, δδ) μοριοδότηση της εμπειρίας υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης των ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ως κριτήριο κατάταξης εφόσον αυτή έχει αποκτηθεί από την άσκηση καθηκόντων φύλακα σε μουσείο ή σε αρχαιολογικό χώρο μετά την κτήση του αντίστοιχου του αντίστοιχου τίτλου σπουδών, δε) επέκταση της ρύθμισης για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά και στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού φορείς, δστ) προσθήκη προστατευόμενης αυτοδικαίως κατηγορίας κινητών μνημείων μεταγενέστερων του 1453 που χρονολογούνται έως και το 1830, η υποχρέωση δήλωσης απόκτησης κυριότητας και η υποχρέωση δήλωσης κατοχής αυτών και δζ) υποχρέωση δήλωσης των κατόχων ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης στην Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, η θέσπιση εισαγωγής εξαίρεσης από την υποχρέωση αυτή και η εισαγωγή ποινικής κύρωσης για την παραβίαση της.

ε. Στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’ του σχεδίου νόμου που αφορούν στην ανάδειξη, διάδοση και ανάπτυξη του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης αυτού.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου θα διαρκέσει έως την 14η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 πμ

H Υπουργός Πολιτισμού

Λίνα Μενδώνη