Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος

  1. Η ισχύς των άρθρων 1 έως και 7 αρχίζει από την 1η.1.2022.
  2. Η ισχύς του άρθρου 8 αρχίζει από την 1η.1.2021.