Άρθρο 3 Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO κατά όγκο στη μπύρα – Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)

Στην αρχή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται εδάφιο, η περ. γ) τροποποιείται ως προς το εξουσιοδοτούμενο όργανο και το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των προϊόντων του άρθρου 86 του παρόντος καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εκατόλιτρων της μπύρας και τους βαθμούς PLATO κατά όγκο.

β) Για τους σκοπούς μέτρησης των βαθμών PLATO κατά όγκο λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά της μπύρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστίθενται μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης. Σε περίπτωση που οι βαθμοί PLATO της μπύρας δεν αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθμό, για τον υπολογισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) το κλασματικό μέρος στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό και συγκεκριμένα, εφόσον το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού (0,5), στρογγυλοποιείται στον μικρότερο ακέραιο αριθμό, ενώ εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του μισού (0,5), στρογγυλοποιείται στον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

γ) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»