Άρθρο 6 Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα – Τροποποίηση άρθρου 92 του ν. 2960/2001 (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 2960/2001 (Α΄265) τροποποιείται ως προς τους παραπεμπόμενους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. «Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση» θεωρούνται όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.06.00.31 και 22.06.00.39, καθώς και τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10, 22.04.21.06, 22.04.21.07, 22.04.21.08, 22.04.21.09, 22.04.29.10 και 22.05, τα οποία δεν αναφέρονται στο άρθρο 90 και τα οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιταριού που συγκρατούνται με σύρμα ή συνδετήρα ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα, και

β) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol. μέχρι και 13% vol. ή

γ) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 13% vol. μέχρι και 15% vol., με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ζύμωση.»