Άρθρο 9 Μεταβατική διάταξη

Για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2022, εφαρμόζεται το άρθρο 82 του ν. 2960/2001 (Α΄265), όπως ισχύει πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του παρόντος.