Άρθρο 5 Αφρώδη κρασιά – Τροποποίηση άρθρου 90 του ν. 2960/2001 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 (Α΄265) τροποποιείται ως προς τους παραπεμπόμενους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο όρος «αφρώδη κρασιά» περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10, 22.04.21.06, 22.04.21.07, 22.04.21.08, 22.04.21.09, 22.04.29.10 και 22.05, τα οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) περιέχονται σε φιάλες με πώματα σχήματος μανιταριού, τα οποία συγκρατούνται με σύρματα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα,

β) έχουν αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω των 1,2 % vol. μέχρι και 15 % vol. με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύμωση.»