Άρθρο 7 Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών – Προσθήκη άρθρου 93Γ στον ν. 2960/2001 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)

Μετά το άρθρο 93Β του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται άρθρο 93Γ, ως εξής:

 « Άρθρο 93Γ

Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών

 1. Νοούνται ως Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί για τους σκοπούς του παρόντος και στο πλαίσιο της εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, οι παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92, κατά περίπτωση, υπό τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:

α) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 80, το «μικρό αποστακτήριο», ήτοι μια επιχείρηση απόσταξης που λειτουργεί ως νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιχείρηση απόσταξης, δεν λειτουργεί με άδεια εκμετάλλευσης και η ετήσια παραγωγή της δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατόλιτρα άνυδρης αλκοόλης.

β) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 86, τα «ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία» της παρ. 3 του άρθρου 87.

γ) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 88, ο παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων, ο οποίος είναι νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου παραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης και η παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα ετησίως. Ωστόσο, όταν δύο ή περισσότεροι μικροί παραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί μπορούν να θεωρούνται ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός παραγωγός.

δ) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 90, ο οινοπαραγωγός που είναι νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον οινοπαραγωγό, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου οινοπαραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης και η παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) εκατόλιτρα ή, στην περίπτωση αποστολής προϊόντων στη Δημοκρατία της Μάλτας, τα είκοσι χιλιάδες (20.000) εκατόλιτρα κρασιού ετησίως. Ωστόσο, όταν δύο ή περισσότεροι μικροί οινοπαραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ή είκοσι χιλιάδες (20.000) εκατόλιτρα, κατά περίπτωση, οι εν λόγω οινοπαραγωγοί μπορούν να θεωρούνται ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός οινοπαραγωγός.

ε) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 92, ο παραγωγός λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών, ο οποίος είναι νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον παραγωγό λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου παραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκμετάλλευσης και η παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εκατόλιτρα, ετησίως. Ωστόσο, όταν δύο ή περισσότεροι μικροί παραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασμένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί μπορούν να θεωρούνται ως ένας και μόνος ανεξάρτητος μικρός παραγωγός.

 1. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν στα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, κατόπιν αιτήματός τους, ετήσιο πιστοποιητικό, με το οποίο επιβεβαιώνονται η συνολική ετήσια παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 86, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 87.
 2. Οι Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 88, 90 και 92 μπορούν να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τα κατά περίπτωση κριτήρια των περ. α, γ, δ και ε της παρ. 1 για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την πιστοποίηση των παρ. 2 και 3 και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζονται οι διαδικασίες ή οι ειδικότερες προϋποθέσεις αναγνώρισης στη Χώρα μας των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για παραγωγούς των προϊόντων των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε αυτά και πληρούν κατά περίπτωση τα κριτήρια της παρ. 1.»
 • 13 Ιανουαρίου 2022, 17:45 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

  Κύριοι,
  Ως Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.), εθνικός κλαδικός φορέας της ιδιωτικής οινοποιίας, θέλουμε να υπογραμμίσουμε τους κινδύνους που εγκυμονεί το άρθρο 93Γ παρ. 3 που αναφέρει ότι «οι Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 88, 90 και 92 μπορούν να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους». Ειδικά για τους παραγωγούς οίνου, η πιστοποίηση από τους ίδιους τους οινοποιούς της συνολικής ετήσιας παραγωγής τους, όπως το αντιλαμβανόμαστε, θα δημιουργήσει εξαιρετικά προβλήματα σε έναν κλάδο που ήδη μαστίζεται από την λαθραία παραγωγή, διακίνηση και πώληση οίνου. Η Οδηγία 2020/1151 σε καμία περίπτωση δεν εισάγει (ούτε δύναται να εισάγει) εξαιρέσεις από τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Οίνου (Καν. 1308/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και οι κατ΄εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κανονισμοί) και ειδικότερα οι κανόνες περί δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, ελέγχων κλπ.
  Με τιμή,
  ΣΕΟ