Άρθρο 4 Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ενδιάμεσων προϊόντων – Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 2960/2001 (παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)

Στο άρθρο 89 του ν. 2960/2001 (Α΄265) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και επικαιροποιούνται οι παραπεμπόμενες διατάξεις και το άρθρο 89 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 89

Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Ενδιάμεσων Προϊόντων

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 88 ορίζεται σε εκατόν δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα VΙI μέρος II του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 347) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε πενήντα ένα (51) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»