ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

Άρθρο 56
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας

1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία παρατάθηκε με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 5057/2023 (Α` 164), περί ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, θεμάτων προσωπικού, θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και άλλων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 31η.3.2024, εκτός των ακόλουθων ρυθμίσεων του ν. 5034/2023 (Α΄ 69):
αα) των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 63, περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων, περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, αντιστοίχως,
αβ) του άρθρου 66, περί παράτασης ισχύος των συμβάσεων και καθορισμού μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών,
αγ) του άρθρου 67, περί παράτασης ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19,
αδ) του άρθρου 73, περί παράτασης ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους,
αε) του άρθρου 75, περί παρατάσεων ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
αστ) του άρθρου 80, περί παράτασης ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
αζ) του άρθρου 81, περί παράτασης ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας,
αη) του άρθρου 82, περί παράτασης ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19,
αθ) του άρθρου 83, περί παράτασης ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και
αι) των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 88, περί παράτασης ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
β) Ειδικά η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία παρατάθηκε, δυνάμει της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2024, και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία.
γ) Ειδικά η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, η οποία παρατάθηκε δυνάμει της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2024, και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία.
2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 91 του ν. 4850/2021 (Α` 208), περί της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 του ιδίου νόμου, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 91
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90
Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, περί τροποποίησης των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α` 118), 89, περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α` 181), και 90 του παρόντος, περί αποζημίωσης των πρόσθετων ενεργών εφημεριών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Η κατανομή του ποσού του πρώτου εδαφίου για τις ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους άρθρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο ειδικότερος προσδιορισμός των δικαιούχων, η διαδικασία και ο έλεγχος της διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης και ρυθμίζονται τα ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως τις 31.3.2024.».
3. H περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4498/2017 (Α` 172), περί της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τροποποιείται ως προς την καταληκτική προθεσμία και η περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) Για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ. και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., η δυνατότητα υπέρβασης του σαρανταοκταώρου υφίσταται έως την 31η.3.2024.».

Άρθρο 57
Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας -Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023
Στο άρθρο δωδέκατο του ν. 5015/2023 (Α` 20), περί των δημοσίων συμβάσεων για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και παραταθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατ` εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4872/2021 (Α` 247), β) στην παρ. 4 η προθεσμία της 31ης.12.2023 τροποποιείται προς εναρμόνιση με την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας της παρ. 1 και το άρθρο δωδέκατο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο δωδέκατο
Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας
1. Οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί και παραταθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατ` εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4872/2021 (Α` 247), για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας, ήτοι για την εξασφάλιση υπηρεσιών αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών, σχετικών με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους, παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους έως την 29η.2.2024. Στη θέση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εκ των ανωτέρω συμβάσεων υπεισέρχεται, για το χρονικό διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης δυνάμει του πρώτου εδαφίου, το Υπουργείο Υγείας.
2. Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα, το Υπουργείο Υγείας δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α` 147), στη σύναψη νέων συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας, μετά από τήρηση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, με φορέα διενέργειας αυτής το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Α.Π.Υ..»
3. Για την εφαρμογή της παρ. 2, ως υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.
4. Σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων, κατ` εφαρμογή των παρ. 2 και 3, πριν από την 29η.2.2024, οι παραταθείσες δυνάμει της παρ. 1 συμβάσεις παύουν, αυτοδικαίως και αζημίως, να ισχύουν.».

Άρθρο 58
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί με άλλον τρόπο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2024 ως εξής:
α) ιατροί με ειδικότητα αναισθησιολογία, εσωτερική παθολογία, νεφρολογία, ακτινολογία, ιατρική βιοπαθολογία/εργαστηριακή ιατρική, πνευμονολογία, ψυχιατρική και ψυχιατρική παιδιού και εφήβου που υπηρετούν σε οποιονδήποτε φορέα,
β) ιατροί λοιπών ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Γενικά Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας και Κέντρα Υγείας της νησιωτικής χώρας.
Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, οι ιατροί υποβάλλουν αίτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν. Η αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα σχετικά με τη μη προκήρυξη ή δέσμευση της θέσης και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα.

Άρθρο 59
Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 5057/2023

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 5057/2023 (Α΄ 164), περί της εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας να παρατείνει την ημερομηνία παραμονής των ειδικευόμενων νοσηλευτών, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας η καταληκτική ημερομηνία της παράτασης του άρθρου 6, δύναται να παραταθεί έως την 29η.2.2024.»

Άρθρο 60
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76), περί του επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, τροποποιείται: α) ως προς την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι ενεργές οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, προκειμένου να είναι δυνατή η παράτασή τους, και β) ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 όλες οι ενεργές κατά την 31η.12.2023 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 30ή.6.2024. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020 (Α` 204), περί των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Ο.Φ., διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30η.6.2024 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

Άρθρο 61
Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς

1. Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αρ. 12549/4426/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β’868), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και οι συμβάσεις που συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 5034/2023 (Α’ 69), παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.3.2024. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1, δεν δύνανται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 31η.3.2024.
Άρθρο 62
Ρυθμίσεις για την ακίνητη περιουσία Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

1. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την παρ. 29 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και με το άρθρο 47 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), μεταφέρονται αυτοδίκαια στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και μεταγράφονται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογίου. Η μεταβίβαση διενεργείται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα.
2. Η αξιοποίηση και διαχείριση της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με την ως άνω απόφαση τίθενται οι όροι της αξιοποίησης, μετά από πρόταση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η ακίνητη περιουσία δύναται να παραχωρείται προς χρήση σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς υλοποίηση έργων ή προγραμμάτων κοινωφελούς ή προνοιακού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσκομιζόμενα έγγραφα που συνοδεύουν τα αιτήματα στις περιπτώσεις παραχώρησης, διάθεσης, εκποίησης ή εν γένει αξιοποίησης της περιουσίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 08:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Μετά από επικοινωνία με βουλευτικά γραφεία για την οποία δεν είχαν και ιδέα για την ρύθμιση η δικαιολογία που επικαλούνται στην ανανέωση έκτρωμα είναι ότι πρόκειται για κυβερνητική απόφαση και πάρθηκε με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχουν κονδύλια. Με την ακρίβεια που μας έχει τσακίσει, με την υπερφορολόγηση που μας έβαλαν δεν υπάρχουν λεφτά για την υγεία. Ακούσατε!!!! Αφού τους ψηφίσαμε και βγήκαν καλά μας κάνουν. Εάν δεν υπάρξει γενικό κλείσιμο όλων των δομών υγείας για να το καταλάβουν δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Και οι εργατοπατέρες να ξυπνήσουν και να απαιτήσουν εδώ και τώρα την αλλαγή της ρύθμισης και την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου για να τελειώνει η κοροϊδία. Και η αντιπολίτευση ας ξυπνήσει επιτέλους και να αναλάβει τον ρόλο που της αρμόζει εάν θέλει να υπάρχει και την επόμενη μέρα και να μην εξαφανιστεί όπως οι υπόλοιποι.

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 08:47 | Ελισάβετ

  To επικουρικό προσωπικό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχοντας αποκτήσει εμπειρία πολύτιμη για την εκάστοτε υπηρεσία όπου εργάζεται, που θα χαθεί αν διακοπούν αυτές οι συμβάσεις και θα σπαταληθεί χρόνος και πόροι για εκπαίδευση νέου προσωπικού από την αρχή.
  Αποτελεί το 50% των εργαζομένων των ήδη υποστελεχωμένων δημοσίων δομών υγείας, ποσοστό που αυξάνεται διαρκώς, με τις συνεχείς αποχωρήσεις του μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους. Η διατήρηση, λοιπόν, του ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία των νοσοκομείων και ΠΦΥ.
  Το Ε.Σ.Υ. στηρίχθηκε και συνεχίζει να στηρίζεται στους επικουρικούς στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και ως εκ τούτου, η κυβέρνηση οφείλει να αναγνωρίσει αυτήν την στήριξη και να μετατρέψει τις συμβάσεις μας σε αορίστου χρόνου.

  Ζητούμε λοιπόν από τον Υπουργό Υγείας να τηρήσει την προφορική του δέσμευση για ετήσια παράταση των συμβάσεων επικουρικού προσωπικού και ΣΟΧ, δηλαδή,την τροποποίηση των Άρθρων 60 και 61 για παράταση όλων των συμβάσεων μέχρι 31.12.2024, και σταδιακά μετατροπή τους σε ΙΔΑΧ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 08:32 | ΣΕΧΙΔΗΣ

  Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 58 .το ΕΣΥ χρειάζεται νέους με όρεξη και ζήλο ιατρούς και όχι ηλικιωμένους που δεν έχουν διάθεση να προσφέρουν και δεν θέλουν να είναι στα ραντεβού και το μόνο που τους νοιάζει είναι να μπαίνουν σε επιτροπές ΚΕΠΑ για τα χρήματα.το ΕΣΥ χρειάζεται νέους, ικανούς, έντιμους ιατρούς με όρεξη προσφοράς.
  Σχετικά με το άρθρο 59 προτεινεται η παράταση των ειδικευόμενων νοσηλευτών για όλο το έτος 2024.
  Το άρθρο 60 να τροποποιηθεί όσον αφορά την λήξη της παράτασης με καταπληκτική ημερομηνία στις 31/12/24.
  Να προστεθεί άρθρο για τους με ΣΟΧ εργαζόμενους ομοίως ως την λήξη του 2024.οι επικουρικοί και σοχ υπάλληλοι κοστίζουν λιγοτερο και προσφέρουν περισσότερο από τους εργολάβους.

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 01:43 | Τάσος

  Από την έναρξη του covid μέχρι και σήμερα υποσχώσασταν ότι δεν θα απολυθεί κανένας επικουρικός και ό,τι οι ανανεώσεις θα ήταν τουλάχιστον ετήσιες με προοπτική αορίστου και τώρα ξαφνικά εξάμηνο; Γιατί;

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 01:33 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Αιτιολογημένη απάντηση περί του άρθρου 60
  Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020 του ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Αν θα μπορούσα να βάλω έναν υπέρτιτλο στο άρθρο σας θα ήταν το εξής: ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΦΥ ΠΕΡΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ; Το επικουρικό προσωπικό στην Ελλάδα αυτή την στιγμή αντιστοιχεί περίπου στους 20.000 που καλύπτουν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες.Κάθε χρόνο σχεδόν βγαίνουν σε συνταξιοδότηση περί τους 7.000-8.000 από το μόνιμο προσωπικό συνεπώς το ήδη εκπαιδευμένο επικουρικό προσωπικό με την σχετική απόκτηση εμπειρίας την οποία αποκόμισε εδώ και 3-4 χρόνια μπορεί αν όχι να μονιμοποιηθεί να μετατραπούν οι συμβάσεις του σε αορίστου χρόνου με αποτέλεσμα να ενισχύσει το ΕΣΥ και να καλύψει τα ήδη υπάρχον κενά που υπάρχουν επί σειρά ετών. Σας κάνω δε γνωστό ότι από την πρώτη ημέρα πρόσληψής μας καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε νευραλγικούς τομείς οι οποίοι μέχρι και σήμερα υπολειτουργούν .Από την πρώτη μέρα δε κληθήκαμε να στηρίξουμε το σύστημα υγείας ως ήθιστε και να βρεθούμε αντιμέτωποι στην πρώτη γραμμή αν θέλετε με τον ιό COVID-19 με ότι αυτό συνεπάγεται να εργαζόμαστε με μειωμένα ρεπό και τις πιο πολλές φορές 7 στα 7 με κίνδυνο την υγείας μας και των ευπαθών ομάδων που βρίσκονταν στις οικογένείες μας. Το 70% του προσωπικού στο ΕΣΥ καλύπτετε από επικουρικό προσωπικό,ΟΑΕΔ,ΣΟΧ κτλ.Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του κ Χρυσοχοϊδη επιβάλλετε οι μονιμοποίηση των επικουρικών σε ΙΔΑΧ για να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας και να στηρίζουμε το σύστημα υγείας όπως άλλωστε γίνεται και μέχρι σήμερα. Να σημειώσουμε πως λόγου έλειψης προσωπικού και επιτακτικών αναγκών που υπήρχε στο ΕΣΥ εν μια νυκτή βγήκε μία ΠΝΠ την 5η ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 περί στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών ΕΚΑΒ,Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας με στρατιωτικό προσωπικό με διπλώματα Β’κατηγορίας χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση,εμπειρία και γνώση για την εκπλήρωση του σκοπού διακομιδής ασθενών με πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις μπήκε μπροστά το επικουρικό προσωπικό στις εκάστοτε θέσεις και κλήθηκε να βγάλει εις πέρας διακομιδές ασθενών (εξητήρια,τροχαία ατυχήματα κτλ) που όπως γνωρίζετε κ Υπουργέ πολύ καλά σε περίπτωση ατυχήματος οι πρώτοι που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ποινικές,πειθαρχικές και αστικής φύσεως ευθύνες είναι το υπάρχον προσωπικό που στις πολλές των περιπτώσεων είναι επικουρικό.Αν και η ΠΝΠ ήταν αντίθετη στους κανόνες της ιατρικής επιστήμης της προ-νοσοκομειακής φροντίδας αλλά και της κοινής λογικής τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή άρα λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει μια ΠΝΠ περί μονιμοποίησης επικουρικού προσωπικού λόγω έλειξης προσωπικού για την κάλυψη πάγιων και επιτακτικών αναγκών.Επιπροσθέτος οι περισσότεροι επικουρικοί είναι εντενταγμένοι στο ΕΣΠΑ συνεπώς δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό.Κλείνοτας σας καλούμε με αποκλειστική πυξίδα το δίκαιο να τροποποιήσετε το άρθρο 60 με μετατροπή των συμβάσεων σε ΙΔΑΧ προκειμένου την ενίσχυση του ΕΣΥ που θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την ασφάλεια τον σεβασμό και αξιοπρέπεια στην ανθρώπινη ζωή.

  Ευχαριστώ πολύ

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 01:59 | ΕΛΕΝΑ

  Δύσκολο να δουλεύει κάποιος εν μέσω πανδημίας σε νοσοκομεία. Αυτό το έπραξαν οι εργαζόμενοι του λοιπού επικουρικού, όπου χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Αυτό που πρέπει να γίνει η συμβάσεις τους να γίνουν αορίστου χρόνου.

  Με απλά λόγια ΜΟΝΙΜΠΟΙΗΣΗ στους ΗΡΩΕΣ της πανδημίας COVID-19.

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 01:06 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Δύσκολο να δουλεύει κάποιος εν μέσω πανδημίας σε νοσοκομεία. Αυτό το έπραξαν οι εργαζόμενοι του λοιπού επικουρικού, όπου χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Αυτό που πρέπει να γίνει η συμβάσεις τους να γίνουν αορίστου χρόνου. Με απλά λόγια ΜΟΝΙΜΠΟΙΗΣΗ στους ΗΡΩΕΣ της πανδημίας COVID-19.

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 01:55 | Ζωή Πάπαρη

  Προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου 60 ως εξής:
  «Δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 30ή.12.2024.».

  Αιτιολόγηση:
  1. Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό επικουρικού προσωπικού έναντι του μόνιμου προσωπικού αυξάνεται διαρκώς. Συνεπώς, είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση του επικουρικού προσωπικού για το μέγιστο δυνατό διάστημα, ώστε να λειτουργεί επαρκώς ο εκάστοτε φορέας του ΕΣΥ.

  2. Στην περίπτωση αποχώρησης του επικουρικού προσωπικού, αν η θέση τους καλυφθεί από νέο επικουρικό προσωπικό: α) θα συναφθούν συμβάσεις 12 έως 24 μηνών, β) το νέο προσωπικό δεν θα έχει την απαραίτητη εμπειρία για τη θέση και θα χρειαστούν μήνες προσαρμογής και υπολειτουργίας των τμημάτων.

  3. Μετά την 31η.12.2023 και, ακόμα περισσότερο μετά την 30η.6.2024 συνταξιοδοτείται πλήθος μόνιμου προσωπικού. Συνεπώς, είναι αναγκαία η διατήρηση του επικουρικού προσωπικού, τουλάχιστον, και μετά από αυτές τις ημερομηνίες.

  4. Τα οργανογράμματα των φορέων του ΕΣΥ είναι απαρχαιωμένα, έχουν διαμορφωθεί υπό πολύ λιγότερες ανάγκες και παλιότερη τεχνολογία. Οι τρέχουσες ανάγκες προσωπικού δεν αποτυπώνονται στα τρέχοντα οργανογράμματα.
  Το πλήθος των θέσεων που καλύπτει το επικουρικό προσωπικό είναι το ελάχιστο απαιτούμενο για την ορθή λειτουργία των φορέων στις τρέχουσες ανάγκες και στο τρέχον επίπεδο και πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στο ΕΣΥ.

  5.Τέλος, λάβετε σοβαρά υπόψιν πως όσοι μπήκαμε πριν ξεσπάσει η πανδημία ήμασταν ήδη απαραίτητοι. Κοινώς, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και το έργο μας ήταν και είναι αξιοσημείωτο. Ειδικότερα, από αρχές του 2020 και μετά κληθήκαμε να προσφέραμε τις υπηρεσίες μας κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες! Θυμηθείτε μόνο τι υποσχόταν ο επί covid υπουργός υγείας, κ.Κικίλιας, για να καλέσει κόσμο. Κι αντ’ αυτού συζητάτε για εξάμηνες ανανεώσεις.

  Συνεπώς, είναι αναγκαία η διατήρηση του επικουρικού προσωπικού για το μέγιστο δυνατό διάστημα.

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 01:59 | Βασιλική

  Δώστε επιτέλους ποιότητα και αξιοπρέπεια στο σημαντικότερο αγαθό: την υγεία!
  Έχουμε δώσει πνοή και επίπεδο στην πρωτοβάθμια, οι συνάδελφοι στα νοσοκομεία έχουν υπερβεί εαυτόν και εσείς τί ακριβώς κάνετε;
  Μας έχετε μία με το μαστίγιο, μία με το καρότο!
  Όχι μόνο θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας αλλά επιτακτική ανάγκη είναι η στελέχωση των μονάδων υγείας με περισσότερο προσωπικό.
  Θα το πάμε μέχρι τέλους, μην μας προκαλείτε άλλο.
  Συνάδελφοι είμαι υπερήφανη για την ενότητα που δείχνουμε, ομολογουμένως δεν το περίμενα.
  Κύριε Χρυσοχοΐδη, αφήστε τις θεωρίες και τους εμπαιγμούς, αναμένουμε να δούμε τα λόγια σας να γίνονται πράξη!

 • 8 Δεκεμβρίου 2023, 01:59 | Διμος

  Τα πληρωματα ασθενοφόρων Διασώστες που καλυπτουν τομείς ολόκληρους δεν χρειάζονται? 1 χρόνο σε όλους τους διασώστες .

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:10 | Ευαγγελία Μ.

  Η παράγραφος β του άρθρου 58 στο σχέδιο νόμου πρέπει να επεκταθεί για τα Γενικά Νοσοκομεία,Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας ΟΛΗΣ της επικράτειας. Οι ανάγκες ακόμα και στα ΓΝΑ μεγάλων αστικών κέντρων είναι τεράστιες. Ο όγκος των ασθενών σε επίπεδο επειγόντων, εξωτερικών ιατρείων και νοσηλείας σε κλινικές ολοένα και αυξάνεται. Το έργο της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών, από την άλλη, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Έστω και ένας γιατρός από κάθε κλινική να συνταξιοδοτηθεί θα προκαλέσει τεράστια ανισορροπία και αναστάτωση στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΥ, το οποίο αποδυναμώνεται κάθε μέρα. Δώστε τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να παραμείνει και να προσφέρει τη φροντίδα, τη γνώση και την εμπειρία του.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:14 | Φρειδερίκη

  Τα τελευταία χρόνια ,οι νοσηλευτές στήριξαν την κυβέρνηση και άντεξαν όλα τα βάρη της πανδημίας.Αντεξαν τις βάρδιες χωρίς ρεπο.Να σχολάς 11 το βράδυ και στις 7 παρά το πρωί να είσαι πίσω στη δουλειά,να αντέξεις να φροντίσεις όλους αυτούς τους ασθενείς,να αντιμετωπίσεις στο τηλέφωνό τους αγχωμενους συγγενείς που αγωνιούσαν για τους ανθρώπους τους..
  Και όταν πια ησύχασαν λίγο τα πραγματα δεν μπορούσαν να πάρουν λίγες μέρες από τα ΧΡΩΣΤΟΎΜΕΝΑ ΡΕΠΟ να ξεκουραστούν γιατί πολύ απλά το προσωπικό στις κλινικές δεν επαρκεί..Στήριξαμε την κυβέρνηση σε πολύ δύσκολη στιγμή και αυτό που θέλουμε είναι μονιμοποίηση και όχι ψίχουλα

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:51 | Αγγελική

  Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό επικουρικού προσωπικού έναντι του μόνιμου προσωπικού αυξάνεται διαρκώς. Συνεπώς, είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση του επικουρικού προσωπικού και ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:06 | Λια

  Το λοιπό επικουρικό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η μόνη λύση είναι η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:29 | Ντίνα

  Λύση δεν είναι η ομηρία των επικουρικών που στήριξαν το Σύστημα Υγείας με ανανεώσεις μηνών…αλλά με το ελάχιστο που οφείλουμε στους «ήρωες» που μας στήριξαν…δηλαδή την μονιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:42 | Βένια

  Λύση δεν είναι η ομηρία των επικουρικών που στήριξαν το Σύστημα Υγείας με ανανεώσεις μηνών…αλλά με το ελάχιστο που οφείλουμε στους «ήρωες» που μας στήριξαν…δηλαδή την μονιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:51 | Δήμητρα

  Λύση δεν είναι η ομηρία των επικουρικών που στήριξαν το Σύστημα Υγείας με ανανεώσεις μηνών…αλλά με το ελάχιστο που οφείλουμε στους «ήρωες» που μας στήριξαν…δηλαδή την μονιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:53 | Νασια

  Δώστε μόνιμη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με διατήρηση των θέσεων στο επικουρικό προσωπικό.
  Μ Ο Ν Ο η μονιμοποίηση είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:43 | Βάσω

  Η μονιμοποίηση του λοιπού επικουρικού είναι η μοναδική λύση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 23:02 | Ξένια

  Η μονιμοποίηση του λοιπού επικουρικού είναι η μοναδική λύση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 22:14 | Αθανασία

  Το λοιπό επικουρικό καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η μόνη λύση είναι η ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 22:41 | Εύη

  Δώστε μόνιμη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με διατήρηση των θέσεων στο επικουρικό προσωπικό.
  Μ Ο Ν Ο η μονιμοποίηση είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 22:09 | Άννα

  Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό επικουρικού προσωπικού έναντι του μόνιμου προσωπικού αυξάνεται διαρκώς. Συνεπώς, είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση του επικουρικού προσωπικού και ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 22:18 | ΛΥΔΙΑ

  Ντροπή πια! Τόσοι άνθρωποι να μην ξέρουν κάθε 3 μήνες αν θα έχουν να ζήσουν ή όχι. Με τι όρεξη να βηθούν μετά τους συνανθρώπους τους;

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 22:57 | Vasko

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ / ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 22:03 | Αγγελική

  «…δύνανται να παραταθούν έως και 30ή/06/2024…» 6μηνη παράταση δηλαδή … Και μετά τι??? Στο 6μηνο λήγουν οι ανάγκες του Ε.Σ.Υ. για ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό επικουρικό προσωπικό??? Όλο το επικουρικό προσωπικό που εξυπηρετεί πάγιες ανάγκες του Ε.Σ.Υ. στο δρόμο??? Να δεσμευτεί ο Υπουργός για ανανέωση ΟΛΩΝ των συμβάσεων ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ και να γινει ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του επικουρικού προσωπικού, όπως είχαν υποσχεθεί, ΧΘΕΣ…

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 21:35 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

  Σχετικά με την διαβούλευση η οποία γίνεται αυτή την περίοδο σχετικά με την παράταση χρόνου υλοποίησης επενδυτικων σχεδίων στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 , παρακαλούμε πολύ να ληφθεί υπόψη ότι εγκριτικές αποφάσεις υπήρχαν στον Ν.4399/2016 και πριν την περίοδο το covid 19 , με αποτέλεσμα να χαθεί πολύ χρόνος για του επενδυτές η οποίοι είχαν εγκριθεί πριν την περίοδο του Covid 19, καθώς επίσης υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στην έκδοση έγκρισης τραπεζικών Δανείων σχετικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων Ν.4399/2016.
  Θα παρακαλούσα πολύ από τις υπηρεσίες σας να ληφθεί σοβαρά υπόψη τα παραπάνω προβλήματα ώστε να δοθεί Οριζόντια Παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
  Ειδικά έχουμε εγκεκριμένο ( την απο 02/08/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ) επενδυτικό φάκελο για κατασκευή Ξενοδοχειακής μονάδας 5 Αστέρων στην Ζάκυνθο με αριθμό φακέλου Αρ.Φακέλου:ΥΠΕ/7/00020/Γ/Ν.4399/2016«ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» , για να εκδοθεί οικοδομική άδεια κατασκευής του ξενοδοχείου μεσολάβησαν 19 μήνες , αμέσως μετά ήρθε η περίοδο του Covid19 , καθώς η σύμβαση του Τραπεζικού δανείου έγινε από το Πιστωτικό ίδρυμα το Μάιο του 2022 (πιστεύοντας στην Οριζόντια παράταση χρόνου υλοποίησης , όπως και σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους που έχουν ακόμα ενεργή ημερομηνία ολοκλήρωσης).
  Παρόλο τις δυσκολίες από πλευράς χρόνου για όλα τα παραπάνω καταφέραμε να έχουμε σήμερα υλοποιήσει το 85% του έργου , παρακαλούμε πολύ για την Οριζόντια παράταση χρόνου υλοποίησης Ν.4399/2016 όπως έως σήμερα υπάρχει και σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς νόμους όπως του 3299/2004, 3908/2011,4146/2013, για να μην υπάρξει καμία οικονομική καταστροφή σε όλους εμάς τους επενδυτές που παρά τις δυσκολίες των προηγουμένων ετών υλοποιούμε επενδυτικά σχέδια τα οποία συνεισφέρουν ανάπτυξη στον τόπο μας και στην χώρα μας .

  Μ’ εκτίμηση
  Αντώνης Σταυρουλάκης

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 21:48 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016
  Σχετικά με την διαβούλευση η οποία γίνεται αυτή την περίοδο σχετικά με την παράταση χρόνου υλοποίησης επενδυτικων σχεδίων στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 , παρακαλούμε πολύ να ληφθεί υπόψη ότι εγκριτικές αποφάσεις υπήρχαν στον Ν.4399/2016 και πριν την περίοδο το covid 19 , με αποτέλεσμα να χαθεί πολύ χρόνος για του επενδυτές η οποίοι είχαν εγκριθεί πριν την περίοδο του Covid 19, καθώς επίσης υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στην έκδοση έγκρισης τραπεζικών Δανείων σχετικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων Ν.4399/2016.
  Θα παρακαλούσα πολύ από τις υπηρεσίες σας να ληφθεί σοβαρά υπόψη τα παραπάνω προβλήματα ώστε να δοθεί Οριζόντια Παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
  Ειδικά έχουμε εγκεκριμένο ( την απο 02/08/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ) επενδυτικό φάκελο για κατασκευή Ξενοδοχειακής μονάδας 5 Αστέρων στην Ζάκυνθο με αριθμό φακέλου Αρ.Φακέλου:ΥΠΕ/7/00020/Γ/Ν.4399/2016«ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» , για να εκδοθεί οικοδομική άδεια κατασκευής του ξενοδοχείου μεσολάβησαν 19 μήνες , αμέσως μετά ήρθε η περίοδο του Covid19 , καθώς η σύμβαση του Τραπεζικού δανείου έγινε από το Πιστωτικό ίδρυμα το Μάιο του 2022 (πιστεύοντας στην Οριζόντια παράταση χρόνου υλοποίησης , όπως και σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους που έχουν ακόμα ενεργή ημερομηνία ολοκλήρωσης).
  Παρόλο τις δυσκολίες από πλευράς χρόνου για όλα τα παραπάνω καταφέραμε να έχουμε σήμερα υλοποιήσει το 85% του έργου , παρακαλούμε πολύ για την Οριζόντια παράταση χρόνου υλοποίησης Ν.4399/2016 όπως έως σήμερα υπάρχει και σε προηγούμενους Αναπτυξιακούς νόμους όπως του 3299/2004, 3908/2011,4146/2013, για να μην υπάρξει καμία οικονομική καταστροφή σε όλους εμάς τους επενδυτές που παρά τις δυσκολίες των προηγουμένων ετών υλοποιούμε επενδυτικά σχέδια τα οποία συνεισφέρουν ανάπτυξη στον τόπο μας και στην χώρα μας .

  Μ’ εκτίμηση
  Αντώνης Σταυρουλάκης

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 21:22 | Καλαμάρης

  Οι επικουρικοί υπάλληλοι ΚΑΙ κανουν εργασια της ιδιας σημασιας και ογκου με τους μόνιμους, ΚΑΙ εχουν σε καποιες περιπτωσεις τυπικά προσόντα (πτυχια μεταπτυχιακα) καλυτερα απο τους μονιμους.
  Η προταση μου ειναι να γινουν οι επικουρικοί αορίστου και οι αοριστου πολιτευτές να γίνουν επικουρικοί.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 21:02 | Καλαμάρης

  Οι επικουρικοί υπάλληλοι ΚΑΙ κανουν εργασια της ιδιας σημασιας και ογκου με τους μόνιμους, ΚΑΙ εχουν σε καποιες περιπτωσεις τυπικά προσόντα (πτυχια μεταπτυχιακα) καλυτερα απο τους μονιμους.
  Η προταση μου ειναι να γινουν οι επικουρικοί αορίστου και οι αοριστου πολιτευτές να γίνουν επικουρικοί πολιτευτές.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 21:24 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ

  Η λύση θεωρώ ότι είναι μια και μοναδική.Αμεση προκύρηξη όλων των θέσεων όπου υπηρετεί επικουρικό ιατρικό και λοιπό προσωπικό.Οι <> για τις οποίες προσληφθήκαμε πριν περίπου μια 10ετία έχουν καταστεί πλέον επιτακτικές…

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 21:45 | Άννα Κ.

  Θεωρώ ότι είναι ντροπή και άδικο η πρόταση για 6μηνη σύμβαση ότι και να πω είναι λίγο θα πρέπει όχι μόνο ετήσια σύμβαση να γίνει αλλά ΜΟΝΙΜΟΠΟΊΗΣΗ σε όλους τους επικουρικούς και συμβασιούχους έχουμε στηρίξει το Ε.Σ.Υ στην πανδημία κάτω από δύσκολες συνθήκες με κίνδυνο να κολλήσουμε εμείς και η οικογένεια μας . παρακαλώ πολύ να λάβετε υπόψη σας όλα ότι έχουμε προσφέρει .

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 21:39 | Stiv del

  Ένας πολιτικάντης σκέφτεται τις επόμενες εκλογές. Ένας πολιτικός, τις επόμενες γενιές

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 20:45 | Ελευθερία

  Σαν επικουρικό πρωσοπικο Υ.Ε περιμένω να γίνουν πράξη τα λόγια του τότε υπουργού Υγείας κ.Κικιλια,
  Είναι δίκαιο, είναι ηθικό, είναι το αναμενόμενο να μετατραπούν οι συμβάσεις μας σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ Χρόνου.
  Ολοι εμείς οι επικουρικοι ΥΕ τραπεζοκομοι,καθαριστές, τραυματιοφορεις,βοηθοί….ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΌΗΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΑΥΤΌ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…..Να μας δώσετε το δικαίωμα να συνεχίσουμε την δουλειά μας,αυτήν που με ήθος, με αγάπη για τον συνάνθρωπο, κάνουμε αδιάκοπα με χαμόγελο, νομίζω πως το ζήτημα πια είναι και κοινωνικό και ηθικό και οικονομικό ….ΣΑΣ ΖΗΤΆΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΏΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΑΣ…..

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 20:16 | Ελευθερία

  Σαν επικουρικό πρωσοπικο Υ.Ε περιμένω να γίνουν πράξη τα λόγια του τότε υπουργού Υγείας κ.Κικιλια,
  Είναι δίκαιο, είναι ηθικό, είναι το αναμενόμενο να μετατραπούν οι συμβάσεις μας σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ Χρόνου.
  Ολοι εμείς οι επικουρικοι ΥΕ τραπεζοκομοι,καθαριστές, τραυματιοφορεις,βοηθοί….ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΌΗΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΑΥΤΌ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…..Να μας δώσετε το δικαίωμα να συνεχίσουμε την δουλειά μας,αυτήν που με ήθος, με αγάπη για τον συνάνθρωπο, κάνουμε αδιάκοπα με χαμόγελο, νομίζω πως το ζήτημα πια είναι και κοινωνικό και ηθικό και οικονομικό ….ΣΑΣ ΖΗΤΆΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΏΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΑΣ…..5

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 20:08 | BIBH

  Πως επιδιώκεται οι φορείς του Υπουργείου Υγείας να έχουν συνέχεια και αποτελεσματικότητα στο έργο τους, δίνοντας την 6μήνη παράταση που αναφέρεται στο άρθρο 60 παρ.1 της δημόσιας διαβούλευσης;;;;;
  Οφείλει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να τηρήσει τις υποσχέσεις της για την ενίσχυση των υπηρεσιών Υγείας με ετήσια τουλάχιστον παράταση σε όλους τους φορείς και ειδικότητες και δρομολόγηση ενεργειών για μετατροπή των συμβάσεων του συνόλου του προσωπικού ΙΔΟΧ σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Εργάζομαι 3,5 χρόνια στο ΕΟΠΥΥ σε αντικείμενο εργασίας που υποστηρίζω κατ αποκλειστικότητα, μετά από την πολύτιμη εκπαίδευση δύο μονίμων υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν. Με την λήξη των συμβάσεων μας θα προκύψουν σοβαρές δυσλειτουργίες μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις με νέο προσωπικό που θα χρειαστεί πολύτιμο χρόνο ώστε να να εκπαιδευτεί και να ανταποκριθεί στα αντικείμενα εργασίας.

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 20:40 | Ανέστης

  Με ποιο σκεπτικό προχωρήσατε στην εισήγηση ανανέωσης από 1 χρόνο σε 6μηνες; Δεν έχει λογική. Πάμε τόσο καλά που δεν χρειαζόμαστε κ τόσο πολύ; Θέλετε να φύγουν όλοι μέχρι να σκάσουν τα νοσοκομεία να φτάσουν σε σημείο που θα λένε αύριο δεν λειτουργούμε για να μπούνε οι εργολάβοι με τις ευλογίες σας; Τότε που παρακάλαγε ο Κικίλιας ελάτε να βοηθήσετε την δημόσια υγεία στην πανδημία κ παρά τον αρχικό φόβο έσπευσε μεγάλο ποσοστό κόσμου με τους όποιους κινδύνους αυτό είναι το ευχαριστώ;;; Αντί να κοιτάξετε να μας μονιμοποιήσετε άμεσα (όχι απορρόφηση μέσω ΑΣΕΠ σε βάθος χρόνου, θα έχουμε φτάσει τα 67 για την συνταξάρα που δεν θα πάρουμε) μας μειώνετε κ τον χρόνο ανανέωσης. Δεν θα πω άλλα μπορώ να γράφω σελίδες για ιστορία δεκαετιών. Σκεφτείτε μόνο ότι πίσω από κάθε επικουρικό (όπως κ μόνιμων υπαλλήλων) υπάρχει οικογένεια! Και για να μιλήσω κ στη γλώσσα που ξέρετε υπάρχει και το μαύρο στις εκλογές! Κάντε ότι νομίζετε….ας βρεθεί ένας μετά από τόσες θυτίες που μετά τον Γεννηματά θα ακούγεται το όνομά του στα πέρατα των χρόνων!!!

 • 7 Δεκεμβρίου 2023, 19:56 | ΣΟΦΙΑ

  Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που έβαλαν πλάτη στην πανδημία.Οχι άλλη αδικία.